RPP wciąż gołębia

0

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła głównych stóp procentowych NBP (stopa referencyjna: 1,50%).

Rada zdecydowała o obniżce do 0,50% stopy oprocentowania środków utrzymywanych jako rezerwa obowiązkowa w banku centralnym (co do zasady 3,5% depozytów: obecnie ok. 42 mld PLN oprocentowanych do końca roku na 1,35%). Zmiana ta miała wg deklaracji RPP charakter techniczny i doprowadzi do ujednolicenia oprocentowania środków składanych w NBP w formie transakcji depozytowych oraz tych utrzymywanych na rachunku rezerwy obowiązkowej (w części objętej wymogiem). Pozwoli ona NBP wygospodarować w przyszłym roku przynajmniej 360 mln PLN dodatkowego zysku (przy zał. niemalejącej stopy rezerwy i rosnącego poziomu depozytów). Jednocześnie jednak osłabi to rentowność banków w przyszłym roku, co w obliczu postępującego wzrostu wymogów regulacyjnych (wzrost bufora zabezpieczającego, wzrost wag ryzyka dla kredytów walutowych, wejście w życie MSSF 9 vs zastąpienie „4% bufora KNF” 3% buforem ryzyka systemowego) może się przełożyć na zacieśnienie ich akcji kredytowej.

Wymowa komunikatu pozostała gołębia. RPP podkreśliła w nim m.in. stabilny poziom wynagrodzeń i wyhamowanie dynamiki jednostkowych kosztów pracy w 3q17 oraz niebazowy charakter wzrostu inflacji (argumenty wspierające gołębie skrzydło). Podtrzymała też konkluzję, że bieżący poziom stóp sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu i równowagi makroekonomicznej.

Podczas konferencji Prezes A. Glapiński ocenił, że bieżące dane wzmacniają jego przekonanie o potrzebie utrzymania stóp procentowych bez zmian do końca 2018r. W jego ocenie bieżąca bardzo dobra sytuacja makroekonomiczna Polski (zrównoważony wzrost, ożywienie inwestycji, brak napięć na rynku pracy, inflacja w celu NBPpotwierdza słuszność prowadzonej dotychczas przez RPP polityki i oznacza, że nie wymaga ona żadnych zmian. Deklaracja ta jest kwintesencją różnicy pomiędzy RPP a naszym postrzeganiem polityki pieniężnej. W naszej ocenie bieżąca bardzo dobra kondycja gospodarki jest w warunkach coraz bardziej rozgrzanego rynku pracy wskazaniem do stopniowego podnoszenia stóp procentowych, a nie argumentem za ich stabilizacją.

Czytaj również:  Ponad 5% wzrostu PKB w Polsce. Argentyńskie peso szuka dna

Istotnym elementem determinującym nastawienie RPP pozostaje kurs złotegoA. Glapiński podkreślił umocnienie polskiej waluty względem euro o 6% co – w jego ocenie – jest istotnym zacieśnieniem polityki pieniężnej.

Osiągnięcie przez stopę inflacji CPI celu NBP w listopadzie (najprawdopodobniej) nie przełożyło się na złożenie wniosków o podwyżkę stóp przez żadnego z jastrzębich członków Rady. Naszym zdaniem wynika to z oczekiwanego osłabienia inflacji na przełomie roku oraz wciąż niskiej dynamiki inwestycji. Wobec powyższego spodziewamy się, że pierwsze wnioski mogą się pojawić w 2q18 (po odbiciu inflacji od marca i dalszym przyspieszeniu inwestycji publicznych). Podwyżki stóp spodziewamy się natomiast dopiero pod koniec przyszłego roku.