Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane

ustawa prawo

Dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do nowego Prawa zamówień publicznych, a także doprecyzowanie regulacji nowego Prawa zamówień publicznych – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Dziś projekt przyjęła Rada Ministrów. Projektowane zmiany mają wejść w życie wraz z nowym Prawem zamówień publicznych – 1 stycznia 2021 roku.

Projekt nowelizacji uwzględnia postulaty części przedstawicieli rynku zamówień publicznych, zgłaszane w ostatnich miesiącach oraz uwagi powstałe w toku procesu legislacyjnego.

Ma również pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Był też szeroko konsultowany, w tym z organizacjami przedsiębiorców, pracodawców oraz związków zawodowych.

Nowela ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ma być kolejną zmianą w prawie, związaną z uchwaleniem, we wrześniu 2019 r., nowego Prawa zamówień publicznych. Celem jest to, by nowelizacja przepisów ustawy o umowie koncesji jest potrzebna tworzyła spójny system z nowym PZP. Chodzi także o to, aby przepisy ustawy o umowie koncesji w jak największym stopniu odzwierciedlały regulacje unijnych dyrektyw dot. zamówień publicznych.

Dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do regulacji nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczy w szczególności:

  • wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy;
  • komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami;
  • przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji;

W projekcie zdefiniowano również katalog przepisów nowego Prawa zamówień publicznych, które nie będą miały zastosowania do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Projektowane zmiany w zakresie nowego Prawa zamówień publicznych są efektem analizy przepisów w okresie vacatio legis. Wyniknęła z niej potrzeba doprecyzowania brzmienia poszczególnych jej przepisów.

Zmiany w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych obejmują przede wszystkim:

  • doprecyzowanie przepisów nowej i bardziej elastycznej procedury dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, tj. tryb podstawowy;
  • uchylenie, na skutek uwzględniania na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów uwag rynku, przepisów dotyczących tzw. zamówień bagatelnych (zamówienia o wartości pomiędzy 50 000 zł a 130 000 zł); wejście w życie projektowanej zmiany spowoduje, że zamawiający nie będą mieli obowiązku zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o przedmiotowych zamówieniach;
  • zniesienie zakazu zawierania umów na okres dłuższy niż 4 lata;
  • doprecyzowanie oraz uzupełnienie regulacji w zakresie środków ochrony prawnej (np. kwestie związane z przeprowadzaniem dowodów w postępowaniu odwoławczym);
  • zobligowanie podmiotu kontrolowanego do przekazania organowi kontrolnemu informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontrolny, oraz udostępnienia jej wyników;

Nowe PZP

Powyższe zmiany w zakresie Prawa zamówień publicznych mają na celu zwiększenie efektywności regulacji nowego PZP, które zawiera szereg korzystnych rozwiązań zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.

Z punktu widzenia zamawiających nowe Prawo zamówień publicznych to przede wszystkim uproszczenia w dotychczasowych procedurach (np. ograniczenie dokumentów żądanych w trybie z wolnej ręki), a także całkowicie nowa, bardziej elastyczna procedura dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, czyli tryb podstawowy. Zamawiający zostali również wyposażeni w instrumenty, które pozwolą im na lepsze przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich etapów procesu zakupowego. Jako przykład należy wskazać analizę potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe, czy raport z realizacji zamówienia.

Regulacje nowego Prawa zamówień publicznych powinny również przyczynić się do wzrostu zainteresowania wykonawców rynkiem zamówień publicznych, w szczególności tych należących do sektora MŚP. Będzie to możliwe dzięki rozwiązaniom sprzyjającym usprawnieniu weryfikacji wykonawców (np. ograniczenie katalogu obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania), a także zrównoważeniu pozycji prawnej i ekonomicznej stron umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie katalogu zakazanych postanowień umownych, obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia, czy też obowiązkowych częściowych płatności lub zaliczek. Wprowadzono również mechanizmy zapewniające stosowną ochronę interesów podwykonawców.