Serinus Energy (dawny Kulczyk Oil Ventures) zwiększy produkcję na Ukrainie

Jan Kulczyk

Olgowskoje-15, kolejny odwiert na ukraińskich koncesjach produkcyjnych Serinus Energy, uzyskał w testach przepływ gazu na poziomie 42,5 tys. metrów sześc. gazu dziennie. Wbrew wstępnej analizie geologicznej, nie było potrzeby przeprowadzenia dodatkowej stymulacji odwiertu. To potwierdzenie dużego potencjału strefy gazu odkrytej przy okazji prac przy sąsiednim odwiercie Makiejewskoje-16. Spółka planuje dalszą eksplorację tej strefy i zapowiada intensywny program wierceń.

Olgowskoje-15

O-15 to odwiert kierunkowy zaplanowany i wykonany w celu zbadania zidentyfikowanych przez zespół Serinus Energy i KUB-Gasu stref R30 c z baszkiru oraz S5 z serpuchowu. Po odkryciu potencjału strefy S5 przy okazji prac przy odwiercie Makiejewskoje, Serinus Energy podjęła decyzję o zbadaniu tej strefy także na sąsiedniej koncesji Olgowskoje. W kwietniu br. z M-16, znajdującego się ok. 13 km od odwiertu Olgowskoje-15, udało się uzyskać przepływ gazu na poziomie 121,8 tys. metrów sześc. gazu dziennie. Pod koniec maja Makiejewskoje-16 podłączono do produkcji o początkowej wielkości 76,5 tys. metrów sześc. gazu dziennie. Z Olgowskoje-15 zaś, wbrew wcześniejszym założeniom o konieczności przeprowadzenia stymulacji, popłynął gaz w ilości 42,5 tys. metrów sześc. gazu dziennie. Test przeprowadzono za pomocą różnych wielkości zwężek i przy ciśnieniu przepływu (Flowing Tubing Head Pressure) wynoszącym 8.600 kPa (1.247 psig).

„Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wynikami testów O-15. Choć analiza tej strefy gazu odkrytej przy Makiejewskoje-16 rozbudziła nasze apetyty na dalsze zwiększanie produkcji, spodziewaliśmy się większego nakładu pracy i środków na uruchomienie przepływu gazu z kolejnego odwiertu na polu Olgowskoje. Dzięki dobrym wynikom M-16 i O-15 możemy kontynuować nasz ambitny program wierceń obliczony na najbliższe dwa lata” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zasoby perspektywiczne dla Olgowskoje-15

Wewnętrzne szacunki Serinus Energy dotyczące zasobów perspektywicznych dla strefy S5 w ramach odwiertu O-15 wynoszą: 23 mld Bcf (miliardy stóp sześciennych) w kategorii Best Estimate, 55 Bcf w kategorii High Estimate i 9,5 Bcf w kategorii Low Estimate. Ryzyko dla tych zasobów perspektywicznych zostało znacząco ograniczone przez wynik testów odwiertu O-15. W raporcie niezależnego audytora zasobów sporządzonego dla Spółki wg stanu na 31 grudnia 2012 r., do strefy S5, zbadanej dzięki odwiertowi O-15, nie przypisano żadnych zasobów perspektywicznych.

Plany Serinus Energy na Ukrainie

Po uruchomieniu produkcji Olgowskoje-15 zostanie podłączone do stacji przetwórstwa gazu na koncesji Makiejewskoje. Stacja ta jest obecnie w fazie modernizacji, która ma zwiększyć jej przepustowość. Zgodnie z planem ma ona osiągnąć poziom ponad 1,8 mln metrów sześc. gazu dziennie. Spółka planuje ponadto kontynuację intensywnego programu poszukiwawczego obliczonego na najbliższe dwa lata. Rozważa się dalszą eksplorację bogatej w gaz strefy S5, gdzie zidentyfikowano co najmniej trzy możliwe lokalizacje odwiertów.

Ekwiwalent ropy naftowej i gazu

Informacja o produkcji jest z reguły podawana w jednostkach takich jak baryłki ekwiwalentu ropy naftowej („boe” lub „Mboe” lub „MMboe”) lub też w jednostkach ekwiwalentu gazu („Mcfe” lub „MMcfe” lub „Bcfe”). Jednakże określenia BOE lub Mcfe mogą być mylące, w szczególności gdy używane są w oderwaniu od kontekstu. Współczynnik konwersji na boe, gdzie 6 Mcf = 1 baryłka, lub na Mcfe, gdzie 1 baryłka = 6 Mcf, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych z pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

Podstawowe pojęcia

„Zasoby perspektywiczne” Oszacowana na dany dzień ilość węglowodorów, która jest potencjalnie wydobywalna z nieodkrytych akumulacji w ramach przyszłych przedsięwzięć dotyczących ich zagospodarowania. Zasoby perspektywiczne mają zarówno szansę odkrycia oraz szansę rozwoju. Zasoby perspektywiczne w zależności od stopnia pewności ich odkrycia i możliwości rozwoju mogą być dalej dzielone w oparciu o stopień zaawansowania projektu.

“Low Estimate” uważane jest za ostrożny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 90% prawdopodobieństwo (P90), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż ostrożny szacunek.

“Best Estimate” uważane jest za wyważony szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, będą niższe lub wyższe od oszacowań. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 50% prawdopodobieństwo (P50), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż wyważony szacunek.

“High Estimate” uważane jest za optymistyczny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest mało prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 10% prawdopodobieństwo (P10), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż optymistyczny szacunek.

O Serinus Energy

Serinius to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, a profil ryzyka obejmuje działalność poszukiwawczą w Brunei, Rumunii i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji. Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (pod symbolem „SEN”).

Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.

W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w koncesjach Chouech Essaida, Ech Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. udział w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa się obecnie na trzech koncesjach.

W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km² w północnym Brunei.

W Rumunii Serinus planuje pozyskać 60 proc. bezwzględny faktyczny udział w lądowym obszarze koncesji Satu Mare w północno-zachodniej Rumunii do końca czerwca 2013 r., z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział Serinus w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. Spółka zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas i związanych z jej pięcioma obszarami koncesyjnymi na Ukrainie, jak też do określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości.

Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.