KI Chemistry zaprasza akcjonariuszy Ciech do sprzedaży akcji i proponuje wypłatę dywidendy

Ciech S.A.
Ciech S.A.

KI Chemistry zaprasza akcjonariuszy mniejszościowych Ciech do sprzedaży 11,78% akcji po 54,25 zł za sztukę. Większościowy inwestor gotowy jest poprzeć wypłatę dywidendy przez spółkę w łącznej wysokości 7,25 zł na akcję.

  • KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy obecnie 58,22% akcji Ciech, proponuje mniejszościowym akcjonariuszom chemicznej spółki odkupienie 11,78% akcji po 54,25 zł za sztukę. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 19 do 21 czerwca br.
  • Większościowy inwestor jest jednocześnie gotowy poprzeć wypłatę przez spółkę dywidendy z zysku za 2022 rok w łącznej wysokości 7,25 zł na akcję (z uwzględnieniem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 r. wypłaconej w grudniu w kwocie 1,50 zł na akcję), tj. wypłatę dodatkowej dywidendy w wysokości 5,75 zł na akcję.
  • Inwestorzy, którzy złożą ofertę sprzedaży, zachowają prawo do tej dywidendy. Łączna korzyść ekonomiczna dla sprzedających wyniesie zatem 60 zł na akcję.

Propozycja KI Chemistry dotycząca wypłaty dywidendy została zawarta w projekcie uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech, które wznowi swoje obrady 22 czerwca br. Zakłada ona przeznaczenie na dywidendę łącznie około 383 mln zł, czyli 7,25 zł na akcję.

Biorąc pod uwagę wypłatę zaliczkowej dywidendy przez Ciech w grudniu 2022 roku w wysokości około 79 mln zł, tj. 1,50 zł na akcję, pozostała do wypłaty dywidenda wyniesie tym samym około 303 mln zł, czyli 5,75 zł za akcję.

KI Chemistry proponuje, aby dzień dywidendy został wyznaczony na 27 czerwca, a jej wypłata nastąpiła 17 lipca 2023 r. Akcjonariusze Ciech, decydując się na sprzedaż akcji na rzecz KI Chemistry, zachowają prawo do dywidendy, gdyż planowanie rozliczenie transakcji nabycia akcji nastąpi 28 czerwca br. (dzień po dniu dywidendy).

Większościowy inwestor gotowy jest poprzeć uchwałę o wypłacie dywidendy w proponowanej wysokości, o ile wcześniej otrzyma od akcjonariuszy mniejszościowych wiążące oferty sprzedaży akcji w liczbie powodującej zwiększenie udziału KI Chemistry w akcjonariacie Ciech do 70%. Ogłoszone zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji dotyczy 6.208.033 akcji Ciech stanowiących 11,78% kapitału zakładowego. W przypadku niezrealizowania tego celu, KI Chemistry zastrzega sobie prawo odmiennej decyzji w sprawie głosowania nad podziałem zysku za 2022 rok, w szczególności poparcie uchwały zaproponowanej przez Zarząd Ciech, tj. braku dodatkowej wypłaty ponad zaliczkową dywidendę wypłaconą w grudniu 2022 roku.

KI Chemistry proponuje odkupienie 11,78% akcji Ciech po 54,25 zł za sztukę, czyli po takiej samej cenie, jaką inwestor strategiczny oferował akcjonariuszom mniejszościowym w wezwaniu ogłoszonym na początku marca br. Uwzględniając dywidendę, łączna korzyść ekonomiczna dla sprzedających wyniesie 60 zł na akcję. Oferta KI Chemistry jest tym bardziej atrakcyjna, jeśli weźmie się pod uwagę, że po podjęciu proponowanej uchwały o wypłacie dywidendy, notowania akcji Ciech zostaną odpowiednio skorygowane 23 czerwca (nastąpi „odcięcie” dywidendy).

Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 19 do 21 czerwca br. W przypadku, gdy łączna liczba akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży będzie wyższa niż liczba, którą zamierza nabyć KI Chemistry, inwestor większościowy będzie nabywać akcje na zasadach opisanych w dokumencie zaproszenia do sprzedaży akcji. Kluczowa będzie data złożenia oferty, a następnie także jej wielkość. Jeśli w danym dniu liczba akcji objętych ofertami sprzedaży nie przekroczy maksymalnej liczby akcji, KI Chemistry nabędzie wszystkie akcje zgłoszone do sprzedaży tego dnia. Jeśli natomiast w danym dniu liczba akcji objętych ofertami sprzedaży przekroczy narastająco maksymalną liczbę akcji, KI Chemistry nabędzie wszystkie akcje zgłoszone do sprzedaży w poprzednich dniach, oraz akcje zgłoszone danego dnia, poczynając od ofert opiewających na największą liczbę akcji aż do osiągnięcia łącznie maksymalnej liczby akcji wskazanej w zaproszeniu.

Podmiotem pośredniczącym w transakcji jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Inwestor posiadający akcje Ciech może odpowiedzieć na zaproszenie większościowego akcjonariusza w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych, a akcjonariusz posiadający akcje przechowywane przez bank powierniczy składa ofertę sprzedaży w Santander Biuro Maklerskie w sposób określony w zaproszeniu.

KI Chemistry konsekwentnie dąży do umocnienia kontroli korporacyjnej nad Ciech. Zwiększenie udziału w spółce do 70% ma na celu umożliwienie dalszej jej integracji w ramach Grupy Kulczyk Investments.

KI Chemistry nie ma obecnie planów dalszego zwiększania zaangażowania w kapitale zakładowym Ciech ponad wskazany poziom. Zakłada, że Ciech pozostanie spółką giełdową.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji – ważne terminy:

Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji 19 czerwca 2023 r.
Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji 21 czerwca 2023 r.
Wznowienie ZWZ Ciech m.in. w sprawie podziału zysku za 2022 rok 22 czerwca 2023 r.
Proponowany dzień dywidendy 27 czerwca 2023 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji i nabycia akcji 28 czerwca 2023 r.