Sezon zysków: koniec imprezy korporacyjnej? Rok 2023 ma być rokiem śmiałych planów cięcia kosztów na całym świecie

biznes
  • Pomimo ogólnego pogorszenia koniunktury w IV kw., rok 2022 był ogólnie dobrym rokiem pod względem zysków przedsiębiorstw. Globalne przychody wzrosły o +11,7% r/r, a zysk na akcję (EPS) o +4,3% r/r. 15 z 23 sektorów odnotowało wzrost zarówno przychodów, jak i EPS, przy czym największymi zwycięzcami roku były ropa i gaz, transport i hotelarstwo.
  • Jednak doskonałe wyniki mają się odwrócić w 2023 r., zwłaszcza w przypadku transportu i sprzedaży detalicznej. W opinii Allianz Trade nagromadzenie nadpodaży, ograniczona władza cenowa, wciąż wysokie ceny nakładów i słabnący popyt spowodują zmniejszenie marż w niektórych sektorach. I odwrotnie, usługi konsumenckie (hotele i restauracje) oraz linie lotnicze powinny nadal cieszyć się wysokimi wskaźnikami rezerwacji, ponieważ rosnące ceny nie wydają się być przeszkodą w podróżowaniu.
  • Przy braku prawdopodobieństwa znacznego wzrostu przychodów w pierwszej połowie 2023 r. ochrona marż będzie priorytetem. Strategie cięcia kosztów, takie jak restrukturyzacja i redukcja zatrudnienia, powinny być kontynuowane w najbliższej przyszłości, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie rentowność spada szybciej. Nadal jednak Allianz Trade spodziewa się dalszych nakładów inwestycyjnych w 2023 r., głównie w sektorach, w których przejście na projekty zrównoważone jest najbardziej potrzebne (motoryzacja, energia i usługi użyteczności publicznej).
  • Dobre wyniki w pierwszej połowie 2022 r. z nawiązką zrekompensowały pogorszenie koniunktury w drugiej połowie roku. Chociaż rok 2022 był niespokojny, z utrzymującą się wysoką inflacją, trwającym konfliktem na Ukrainie, napiętą geopolityką i wreszcie ponownym otwarciem Chin, globalne przychody korporacji wzrosły o +11,7% r/r, a zysk na akcję (EPS) o +4,3% r/r (Rysunek 1).

Rysunek 1. Dynamika przychodów i zysków na akcję (EPS) r/r w 2022 r., średnia światowa

Dynamika przychodów i zysków na akcję 

[ESP = Zysk na akcję; Revenue = Przychód]

Źródła: Eikon Reuters (IV kw. uwzględnia wyniki finansowe opublikowane do 6 marca 2023 r.), Allianz Research

Większość sektorów odnotowała wyższe przychody i zyski, przy czym sektory naftowo-gazowy, transportu i hotelarstwa osiągnęły lepsze wyniki. Sektor naftowo-gazowy skorzystał na wzroście cen ropy i rekordowo wysokich marżach rafineryjnych po inwazji na Ukrainę, podczas gdy ożywienie ruchu lotniczego po pandemii i dłuższy niż oczekiwano wzrost stawek za fracht morski pobudziły sektor transportowy. Sektor hotelarski skorzystał na rosnących obłożeniach i cenach w hotelach i restauracjach po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią po obu stronach Atlantyku (Rysunki 2 i 3).

Rysunki 2 i 3. Wydatki konsumentów w USA (po lewej) iw Niemczech (po prawej) w ciągu ostatnich dwóch latWydatki konsumentów w USA

[Services = Usługi; Durables = Dobra trwałego użytku; Non-durables = Nietrwałe dobra konsumpcyjne; Feb = luty; Aug = sierpień]

[Mar = marzec; Sep = wrzesień; Textile = Tekstylia; Food = Żywność; Recreation = Rekreacja; Hospitality = Hotelarstwo]

Źródło: Refinitiv Datastream, Allianz Research

Podczas gdy sektor motoryzacyjny radził sobie lepiej, sektor metalurgiczny i wydobywczy miał trudny początek roku. W minionym kwartale sektor motoryzacyjny pozytywnie zaskoczył, przy czym przychody wzrosły średnio o +14,0% r/r, a EPS o +34,2%, szczególnie wzmocnione wynikami producentów oryginalnego wyposażenia (OEM). Ich przychody wzrosły o +17,3% r/r, a EPS o +48,7% r/r, dzięki mixowi produktowemu, podwyżkom cen i reorientacji produkcji w kierunku modeli wysokomarżowych. Wyższe wolumeny również pomogły: branża sprzedała 18,4 mln pojazdów na całym świecie w czwartym kwartale (+4,4% kw/kw i +2,9% r/r), co jest oznaką stopniowego odbudowywania się po niedoborze chipów. Sektor metalurgiczny i wydobywczy borykał się najbardziej z problemami, ponieważ popyt spadł w związku z obawami przed recesją, a rosnące koszty produkcji obniżyły marże (Rysunek 4). W rzeczywistości najnowsze dane wskazują na powolny wzrost popytu: globalna produkcja przemysłowa spadła o +0,34% r/r w styczniu 2023 r. w porównaniu ze średnią +0,5% w ostatnim kwartale 2022 r.

Rysunek 4. Wzrost przychodów i zysku na akcję w IV kw. 2022 r. w podziale na sektory, średnia światowaWzrost przychodów i zysku na akcję

Źródła: Eikon Reuters (stan na 07.03.2023 r.), Allianz Research

Luka w rentowności zmniejsza się między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Chociaż firmy w USA zawsze miały lepsze marże niż te w Europie, różnica między tymi dwoma regionami zmniejszyła się w ciągu ostatnich kilku kwartałów. Marża EBITDA amerykańskich spółek w głównych indeksach giełdowych uległa znacznemu pogorszeniu (Rysunek 5), gdzie osiągnęła poziom sprzed pandemii ok. 19,2%. Z kolei w Europie marża EBITDA nadal rosła do 19,0% w IV kw. 2022 r. (z 17,6% w IV kw. 2021 r. i 16,0% w okresie 2018-2019) pomimo bliskości konfliktu na Ukrainie. Ta odporność została wzmocniona wsparciem rządowym mającym na celu złagodzenie obciążeń związanych z wysokimi rachunkami za energię, a także wysiłkami podejmowanymi przez przemysł w celu zminimalizowania zużycia energii w jak największym stopniu (nawet bez znacznych cięć produkcji).

Rysunek 5. Marża EBITDA (%) S&P-500 i STOXX Europe 600Marża EBITDA

Źródła: Bloomberg, Allianz Research

Patrząc w przyszłość, Allianz Trade spodziewa się, że linie lotnicze będą nadal osiągać lepsze wyniki, podczas gdy transport morski i handel detaliczny będą miały trudności. Liczby rezerwacji wskazują na kolejny dobry sezon letni w 2023 r., wzmocniony przez zwiększoną liczbę turystów (wraz z powrotem turystów z Azji) i szczytowe ceny zarówno przelotów, jak i zakwaterowania. W szczególności ceny biletów lotniczych nie wykazują oznak spowolnienia ze względu na ograniczenia przepustowości w całej branży, z opóźnionymi dostawami samolotów i utrzymującym się niedoborem pilotów. Niemniej jednak, jeśli utrzymująca się inflacja nasili kryzys kosztów utrzymania, gospodarstwa domowe mogą ograniczyć wydatki na wypoczynek i turystykę, które stały się „podstawą” budżetów postpandemicznych. Jednak transport morski i handel detaliczny cierpią z powodu odwrócenia nierównowagi między podażą a popytem; nadpodaż niweczy zyski osiągnięte w latach 2021-2022 dzięki wysokiemu postpandemicznemu popytowi. W czwartym kwartale stawki wysyłki spadły do poziomu zbliżonego do poziomu z 2019 r., podczas gdy sprzedawcy detaliczni zaczęli stosować większe rabaty, aby pozbyć się nadwyżek zapasów. Na rok 2023 prognoza Allianz Trade wzrostu wolumenu światowego handlu wynosi +0,9%, co wraz z rozwojem flot przewoźników oceanicznych jeszcze bardziej obniży stawki przewozowe w tym roku. Jeśli chodzi o detalistów, uważamy, że wciąż wysoka inflacja będzie jeszcze bardziej nasilać konkurencję cenową, powodując dalsze zmniejszanie się marż sektora (Rysunek 6).

Rysunek 6. Rentowność poszczególnych sektorów w 2022 r. (rzeczywista) i 2023 r. (oczekiwana)Rentowność poszczególnych sektorów

[Profitability growth in 2022 = Wzrost rentowności w 2022 r.; No profitability growth in 2022 = Brak wzrostu rentowności w 2022 r.; No profitability growth expected in 2023 = Brak wzrostu rentowności oczekiwany w 2023 r.; High profitability growth expected in 2023 = Wysoki wzrost rentowności oczekiwany w 2023 r.; Shipping = Transport morski; Retail = Handel detaliczny; Household Equipment = Sprzęt gospodarstwa domowego; Chemicals = Chemikalia; Computers = Komputery; Textile = Tekstylia; Electronics = Elektronika; Metal & Mining = Sektor metalurgiczny i wydobywczy; Construction = Budownictwo; Pharma = Farmacja; Paper = Sektor papierniczy; Machinery & Equipment = Maszyny i urządzenia; Inflation riders = Zastrzeżenia inflacyjne; Auto = Motoryzacja; Oil & Gas = Sektor naftowo-gazowy; IT services = Usługi informatyczne; Airlines = Linie lotnicze; Agrifood = Sektor rolno-spożywczy; Hospitality = Hotelarstwo; Power = Sektor energetyczny; Financial Services = Usługi finansowe]

Źródło: Allianz Research

W trudnym otoczeniu gospodarczym rok 2023 ma być rokiem śmiałych planów cięcia kosztów na całym świecie, przy czym ochrona marży jest najwyższym priorytetem dla firm. Podczas gdy siła ustalania cen jest różna w poszczególnych sektorach, ogólne wrażenie jest takie, że podwyżki cen w 2022 r. zaszły już za daleko; wiele firm stwierdziło, że obecnie nie jest możliwe dalsze podnoszenie cen bez utraty udziału w rynku. Ta ograniczona siła cenowa w połączeniu z wciąż wysokimi kosztami produkcji (pracy, energii i surowców) będzie nadal ograniczać zyski przedsiębiorstw, przynajmniej w pierwszej połowie tego roku i głównie w Stanach Zjednoczonych. Brak wzrostu przychodów jest prawdopodobny w pierwszych kwartałach roku zarówno w USA, jak iw Europie, podczas gdy spadek EPS spółek amerykańskich i europejskich może osiągnąć najniższy poziom odpowiednio w II i III kwartale (Rysunki 7 i 8). Perspektywę tę potwierdza zwiększona ilość negatywnych prognoz publikowanych dotychczas przez kierownictwo spółek.

Rysunki 7 i 8. Kwartalny wzrost przychodów i EPS r/r dla S&P-500 (górny rysunek) i STOXX Europe 600 (dolny rysunek), rzeczywiste dane i prognozy rynkoweKwartalny wzrost przychodów i EPS

[Revenue = Przychód; Earnings = Zyski]Kwartalny wzrost przychodów i EPS

[Revenue = Przychód; Earnings = Zyski]

Źródła: Eikon Reuters (stan na 28 lutego 2023 r.), Allianz Research

Chociaż bilanse pozostają solidne, a poziom gotówki wciąż przekracza poziom z 2019 r., w opinii Allianz Trade możemy spodziewać się ograniczenia programów skupu akcji własnych, dodatkowych projektów restrukturyzacyjnych i redukcji zatrudnienia. Niemniej nie widzimy, aby firmy skąpiły nakładów inwestycyjnych w tym roku, ponieważ długoterminowe oczekiwania dotyczące wzrostu (2024-2025) wymagają krótkoterminowych inwestycji dokonywanych w przewidywaniu. Szczególnie w Europie nakłady inwestycyjne zostały ostatnio zwiększone przez Europejski Zielony Ład[1] uzgodniony w 2020 r., przy wzroście o +12,5% w 2021 r. i +24,5% w 2022 r. W 2023 r. szacuje się dalszy wzrost o +11%, napędzany wzrostem w branży motoryzacyjnej (+35% r/r), energetyczny (+15%) i użyteczności publicznej (+13%), dla których rynek oczekuje dużych inwestycji, aby osiągnąć zielone cele UE (Rysunek 9).

Rysunek 9. Nakłady inwestycyjne (mln EUR) według sektorów w Europie, stan faktyczny i prognozyNakłady inwestycyjne

[Chemicals = Chemikalia; Automobiles & Parts = Samochody i części; Media = Media; Basic Reźródła = Podstawowe zasoby; Consumer Products = Produkty konsumenckie; Personal Care =Opieka indywidualna ; Utilities = Usługi użyteczności publicznej; Health Care = Opieka zdrowotna; Industrial Goods & Services = Towary i usługi przemysłowe; Retail = Handel detaliczny; Energy = Energia; Technology Technologia = ; Telecommunications Telekomunikacja = ; Construction & Materials = Budownictwo i materiały budowlane; Travel & Leisure = Podróże i wypoczynek; Food & Beverage = Żywność i napoje]

Źródła: Bloomberg, Allianz Research

[1] W lipcu 2020 r. UE przyjęła „Taksonomię zrównoważonej działalności”, która określa warunki, jakie musi spełniać działalność gospodarcza, aby kwalifikować się jako zrównoważona środowiskowo, wzmacniając potrzebę przekierowania pieniędzy na zrównoważone projekty.