Sukces Frankowiczów

Marcin Szołajski, radca prawny i założyciel Szołajski Legal Group
Marcin Szołajski, radca prawny i założyciel Szołajski Legal Group

Oczekiwany przez Frankowiczów i banki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-520/21, który ma kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu sporów sądowych między kredytobiorcami frankowymi a bankami na gruncie kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF, wreszcie został wydany.

Dla przypomnienia w sierpniu 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zadał TSUE pytania prejudycjalne w sprawie C-520/21 dotyczące tego, czy stronom (kredytobiorcy oraz bankowi) unieważnionej umowy kredytowej na podstawie klauzul abuzywnych należy się zwrot dodatkowych środków ponad kwoty wypłacone w wykonaniu tej umowy.

Sprawa C-520/21 dotyczy powództwa przeciwko bankowi Millennium wytoczonego przez Prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Arkadiusza Szcześniaka o zapłatę wynagrodzenia z tytułu kapitału udostępnionego bankowi w postaci rat kredytu.

Należy przypomnieć, że dnia 16 lutego 2023 roku opinię w tej sprawie przedstawił Rzecznik Generalny TSUE Anthony Michael Collins.

Według Rzecznika Generalnego TSUE Dyrektywa 93/13 nie pozwala, by bank oprócz zwrotu kwoty równej udzielonemu kredytowi na podstawie unieważnionej umowy kredytowej, domagał się dodatkowych świadczeń od konsumentów.

W uzasadnieniu Rzecznik Generalny TSUE podkreślił, że uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencje zawarcia w tej umowie nieuczciwych warunków.

Jednocześnie uznał on, że Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie, by konsument mógł domagać się od banku dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy.

Jednak to sąd krajowy ma ustalić, czy konsumenci mogą dochodzić tego typu roszczeń w świetle polskich przepisów.

Rozwiązanie to znajduje uzasadnienie w celu Dyrektywy 93/13, jakim jest przyznanie konsumentom wysokiego poziomu ochrony.

Dzisiejszy wyrok TSUE okazał się potwierdzeniem stanowiska przedstawionego w opinii Rzecznika Generalnego z dnia 16 lutego 2023 roku.

Ostatecznie sektor bankowy został pozbawiony złudzeń w kwestii możliwości uzyskania od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Rozstrzygnięcie TSUE przyniesie niewątpliwie przyspieszenie spraw sądowych, zawieszonych właśnie do czasu wydania tego wyroku w sprawie C-520/21.

Ponadto Frankowicze nie będą musieli obawiać się konsekwencji doprowadzenia do unieważnienia umowy kredytu i jej rozliczenia, zaś nowe pozwy banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przestaną pojawiać się w sądach.

Wydany wyrok ma fundamentalne znaczenie, zarówno dla kredytobiorców frankowych jak i dla banków, gdyż ustala sposób rozliczania stron po wyeliminowaniu umowy z obrotu prawnego na skutek zidentyfikowania w niej przez sąd klauzul niedozwolonych.

Moim zdaniem wyrok TSUE, który jest zdecydowanie i jednoznacznie prokonsumencki otworzy lawinę nowych pozwów frankowych w sądach.

Frankowicze będą mogli dochodzić już nie tylko pełnego rozliczenia z bankiem, ale również innych roszczeń.

Sądy krajowe przejdą kolejny sprawdzian, gdyż kredytobiorcy frankowi umocnieni pozytywnym wyrokiem TSUE będą zainteresowani kierowaniem takich roszczeń względem banków.

W związku z wydaniem wyroku TSUE warto nie zwlekać i złożyć pozew frankowy jak najszybciej, co pozwoli na szybsze uzyskanie prawomocnego wyroku.

Komentarz eksperta – Marcina Szołajskiego, radcy prawnego i założyciela Szołajski Legal Group