Trzeci kwartał 2018 r. na GPW pod wpływem awansu do rynków rozwiniętych przez FTSE Russell i zmian regulacyjnych na rynku towarowym

0
  • Przychody ze sprzedaży GK GPW na poziomie 85,7 mln zł w III kw. 2018 r. (wzrost o 5,7% rdr)
  • Przychody z rynku finansowego na poziomie 47,1 mln zł (spadek o 3,5% rdr)
  • Wzrost przychodów z rynku towarowego o 19,2% rdr do poziomu 38,1 mln zł
  • Zysk netto Grupy Kapitałowej GPW na poziomie 37,7 mln zł w III kw. 2018 r.
  • Wzrost kosztów operacyjnych do 43,0 mln zł pod wpływem wyższej opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

GK GPW wypracowała w III kwartale 2018 r. zysk netto na poziomie 37,7 mln zł. Wpływ na ten wynik miała m.in. decyzja Ministerstwa Finansów, o m.in. podniesieniu obliga giełdowego do 100% na rynku energii elektrycznej. Nowe przepisy obowiązują oficjalnie od 2019 r., jednak już w minionym kwartale można było zaobserwować wzrost aktywności uczestników rynku energii elektrycznej. Informacja ta przełożyła się na wzrost wolumenów na rynku energii o ponad 130% w ujęciu rocznym oraz wzrost przychodów z obrotu energią elektryczną o 148,9% rdr. W III kwartale miało także miejsce przekwalifikowanie Polski z Emerging Markets do Developed Markets przez agencję FTSE Russell, co przełożyło się na rekordowe obroty na rynku akcji 21 września, które wyniosły 5,4 mld zł. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, GK GPW wypracowała stabilne przychody ze sprzedaży na poziomie 85,7 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% rdr i niewielki spadek w ujęciu kwartalnym o 1,0%.

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW

Wrześniowa reklasyfikacja przyczyniła się do wzrostu obrotów na giełdzie. W perspektywie długoterminowej korzyści może być znacznie więcej. Dostęp do nowej puli inwestorów to ogromna szansa na dalszy wzrost wolumenów i wycen polskich spółek. Przed nami okres wytężonej pracy, ale również nowych możliwości.- powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Czytaj również:  Ghelamco atrakcyjne dla inwestorów. Kwota wykupionych obligacji przekroczyła już miliard złotych

Grupa GPW wciąż koncentruje się na utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej. Wzrost kosztów operacyjnych wynika głównie z tego, że w III kwartale nastąpiło rozliczenie rocznej opłaty na rzecz KNF, która w 2018 r. wyniosła 12,5 mln zł w porównaniu do 5,6 mln zł w 2017 r. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 50,2%, wobec 40,1% w III kw. 2017 r. oraz 46,2% w II kw. 2018 r.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za III kw. 2018 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w III kw. 2018 r. wyniósł 37,7 mln zł (-19,8% rdr i -52,3% kdk). Spadek zysku netto jest w znacznej mierze spowodowany wyższym poziomem kosztów operacyjnych w związku z opłatą poniesioną przez GK GPW na rzecz KNF w wysokości 12,5 mln. zł.

Rynek Finansowy

Przychody z rynku finansowego

W III kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 47,1 mln zł (-3,5% rdr i 0,2% kdk). Tym samym stanowiły one 55,0% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

  • Obsługa obrotu na rynku finansowym

W III kw. 2018 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 30,7 mln zł w porównaniu do 31,9 mln zł rok wcześniej i 30,1 mln zł w II kw. 2018 r. Na pogorszenie wyniku największy wpływ miała niższa aktywność uczestników na rynku akcji.

  • Obsługa emitentów