Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w 2020 r.

GPW
  • W 2020 r. inwestorzy indywidualni odpowiadali już za ¼ obrotów na Głównym Rynku akcji GPW (+13 pp. rdr), co jest najlepszym wynikiem od 2009 r. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 56 proc. obrotów (-7 pp. rdr), a instytucjonalni – za 19 proc. (-6 pp. rdr)
  • Na rynku NewConnect prym nadal wiodą inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wzrósł o 6 pp. rdr do poziomu aż 92 proc. Spadł udział inwestorów instytucjonalnych do 4 proc. (-7 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł w stosunku do 2019 r. o 1 pp. i wyniósł 4 proc.
  • Na rynku kontraktów terminowych w 2020 r. inwestorzy indywidualni z udziałem 41 proc. w obrotach (-6 pp. rdr) odgrywali największą rolę. Udział inwestorów instytucjonalnych wzrósł o 1 pp. rdr i wyniósł 36 proc., a inwestorów zagranicznych wzrósł o 5 pp. rdr do 23 proc.

Główny Rynek GPW

W 2020 r. na Głównym Rynku akcji GPW inwestorzy zagraniczni utrzymali największy udział w obrocie. Wyniósł on 56 proc., o 7 pp. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. W II półroczu 2020 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 55 proc. obrotów, o 3 pp. mniej niż w pierwszej połowie 2020 r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w II półroczu 2020 r. wyniósł 18 proc., o 2 pp. mniej niż w I połowie roku. Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na Głównym Rynku GPW wzrósł w drugiej połowie 2020 r. nawet do 27 proc., co jest najlepszym wynikiem od ponad dekady oraz ponad dwukrotnie więcej (+16 pp.) w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

W II półroczu 2020 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu znalazły się animatorzy (udział na poziomie 31 proc.), na drugim TFI (27 proc.), na trzecim OFE i firmy (po 12 proc.).

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji

NewConnect

Na rynku NewConnect największy udział w obrocie stanowią inwestorzy indywidualni. W ubiegłym roku wyniósł on nawet 92 proc., co oznacza wzrost o 6 pp. wobec 2019 r. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 4 proc. obrotów, o 1 pp. więcej niż w 2019 r., a udział inwestorów instytucjonalnych spadł o 7 pp. rdr, do 4 proc. W II półroczu 2020 r. na podium wśród instytucji krajowych na NewConnect uplasowali się animatorzy, którzy odpowiadali za 29 proc. obrotów akcjami (+13 pp. rdr), firmy – 28 proc. (+13 pp. rdr) oraz TFI – 27 proc. (-25 pp. rdr).

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)Struktura inwestorów na rynku NewConnect

Rynek Instrumentów Pochodnych

Krajowi inwestorzy indywidualni odegrali wiodącą rolę na rynku derywatów w 2020 r. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 41 proc., a opcjami – 44 proc. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 5 pp. rdr do 23 proc. na kontraktach i o 8 pp. na opcjach – do 36 proc. Inwestorzy instytucjonalni zwiększyli udział w obrotach kontraktami terminowymi o 1 pp. rdr do 36 proc., a na opcjach zmniejszyli o 9 pp. rdr do 20 proc. W II półroczu 2020 r. animatorzy odpowiadali za 27 proc. obrotów kontraktami, a na opcjach za 45 proc. wśród wszystkich instytucji krajowych. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio: 49 proc. i 50 proc.

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych

Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych (w proc.)Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych

Catalyst

Na rynku Catalyst główną rolę w obrotach obligacjami odgrywają instytucje krajowe (63 proc. w 2020 r. wobec 62 proc. w 2019 r.). Inwestorzy indywidualni w 2020 r. utrzymali udział w obrotach na poziomie 37 proc.

Struktura inwestorów na rynku obligacji
Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Tabela 6. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)