Wyniki Banku Pekao po III kw. 2018 r.

Bank Pekao: zysk netto w trzecim kwartale rośnie o 11 proc. r/r do 606,5 miliona złotych

0
Michał Krupiński
Michał Krupiński

To najwyższy zysk netto trzeciego kwartału od trzech lat, osiągnięty dzięki podtrzymaniu solidnej dynamiki dochodów i dobrej kontroli kosztowej. Bank Pekao znacząco podnosi rentowność i potwierdza silną pozycję kapitałową.

  • Zysk netto wzrósł do 606,5 miliona złotych z 547,8 miliona złotych osiągniętych w trzecim kwartale 2017 (1)
  • Całkowite dochody kwartału wzrosły o 5 proc. na skutek dynamicznego wzrostu wyniku odsetkowego (9 proc. r/r); wynik z prowizji i opłat spadł 0.5 proc. r/r (w warunkach porównywalnych wzrósł o 3 proc. r/r)
  • Silna pozycja kapitałowa została potwierdzona przez wyniki Europejskich Testów Warunków Skrajnych (bank uplasował się wśród trzech banków o najniższej wrażliwości współczynników kapitałowych). Na koniec trzeciego kwartału 2018, Tier 1 osiągnął 16 proc. a TCR 17 proc., i zostanie w czwartym kwartale wzmocniony emisją obligacji podporządkowanych, zapewniając Bankowi Pekao zdolność do wypłaty wysokiej dywidendy (do 100 proc. zysku)
  • Zysk netto za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. wyniósł 1,54 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2017 r.
Michał Krupiński
Michał Krupiński

– Nasz bank rośnie dynamicznie, stając się instytucją finansową pierwszego wyboru dla coraz większej liczby klientów. Poprawiamy dochodowość oraz efektywność operacyjną przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka – powiedział Prezes Zarządu Michał Krupiński. – Realizacja strategii odzwierciedlona w wynikach banku pozwala nam podtrzymać naszą rekomendację wysokiej dywidendy za rok 2018, co najmniej w takiej samej kwocie w ujęciu nominalnym, jak za ubiegły rok.

Konsekwentna realizacja przyjętej przez Bank Pekao strategii, która między innymi zakłada koncentrację na produktach o wyższej dochodowości oraz zwiększenie liczby produktów przypadających na jednego klienta, przyniosła wzrost wolumenu kredytów o 7 proc. r/r. Motorem wzrostu był dynamiczny, blisko 14-proc. przyrost najbardziej atrakcyjnych kredytów konsumenckich i hipotecznych. W trzecim kwartale nastąpiło również przyspieszenie w segmentach korporacyjnych. W sektorze średniej wielkości przedsiębiorstw bank rósł o 11 proc. r/r, przy 5-proc. wzroście w przedsiębiorstwach ogółem.

Dynamiczny wzrost w atrakcyjnych marżowo segmentach detalicznych w połączeniu z dyscypliną cenową pozwolił zwiększyć marżę odsetkową o 5 punktów bazowych r/r do poziomu 2,83 proc.

Jednocześnie, Pekao utrzymuje koszty pod kontrolą. Wzrosły one o 1,7 proc. r/r w trzecim kwartale 2018, mniej niż wskaźnik inflacji w tym okresie. Wskaźnik kosztów do dochodów był na poziomie 45,4 proc. za 9 miesięcy 2018 roku.

ROE, czyli miara dochodowości spółki, za 9 miesięcy 2018 r. wyniosła 9,1 proc. i była wyższa o 59 punktów bazowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. To oznacza, że bank jest na dobrej ścieżce do osiągnięcia celu zaplanowanego w swojej strategii do końca 2020 roku.