Wyniki finansowe Grupy Agora w 2. kwartale 2021 r.

Agora S.A.

Ożywienie na rynku reklamy, rosnące zainteresowanie sprzedawanymi treściami i wydawnictwami oraz powrót do funkcjonowania kin sieci Helios zapewniły Grupie Agora dynamiczny wzrost przychodów w 2. kwartale 2021 r. Szybciej niż rynkowo zwiększały się wpływy reklamowe segmentów Reklama Zewnętrzna, Prasa oraz Radio, a swoje wyniki operacyjne poprawiły wszystkie biznesy Grupy. Zysk na poziomie EBITDA, odnotowany na koniec czerwca br., to początek odbudowy rezultatów całej Grupy Agora.

– W 2. kwartale 2021 r. Grupa Agora rozpoczęła odrabianie covidowych strat. Dzięki stopniowemu znoszeniu obostrzeń oraz otwieraniu kolejnych gałęzi gospodarki w szybkim tempie rosły niemal wszystkie kategorie naszych wpływów i to we wszystkich obszarach działalności – mówi Anna Kryńska-Goldewska, członkini zarządu Agory. – Co ważne, ostatnie miesiące przyniosły bardzo wyraźne sygnały odbudowy rynku reklamy w Polsce, którego wartość w pierwszym półroczu 2021 r. była wyższa nie tylko niż w 2020 , ale również w rekordowym 2019 r. Zapewniło to Grupie Agora ponad 50-procentowy wzrost przychodów reklamowych w minionym kwartale. Cieszymy się też z rosnących wpływów cyfrowych i internetowych w Grupie, które narastająco sięgają już 40%, oraz ze świetnego restartu kin sieci Helios. Choć otworzyły one swoje sale dopiero 21 maja, to bardzo szybko zgromadziły na seansach liczną widownię i dysponują mocną ofertę repertuarową, dając nadzieję na przyspieszenie tempa odrodzenia się rynku kinowego.

Całkowite przychody Grupy Agora w 2. kwartale 2021 r. wyniosły 201,8 mln zł i były wyższe o niemal 56,0% niż przed rokiem.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zwiększyły się o 53,2% do 118,4 mln zł, rosnąc w każdym z segmentów biznesowych. Przyczyniły się do tego „odmrażanie” kolejnych sektorów gospodarki, a także większa aktywność reklamowa przedsiębiorców, która zapewniła istotny wzrost wartości wydatków na rynku reklamy w Polsce w 2. kwartale 2021 r. – o 41,5% do poziomu ok. 2,7 mld zł1. Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw Grupy Agora wyniosła 35,6 mln zł i była wyższa niż rok temu o prawie 21,0%. Wzrost w tej kategorii odnotowały zarówno Wydawnictwo Agora, jak i „Gazeta Wyborcza”, przy czym wpływy ze sprzedaży subskrypcji treści Wyborcza.pl wzrosły o 22,5%, dzięki koncentracji zespołu dziennika na zwiększaniu średniego przychodu z prenumeraty cyfrowej. Łącznie przychody „Gazety Wyborczej” z cyfry, czyli z reklam i sprzedaży treści, wyniosły blisko 16,3 mln zł i stanowiły już prawie 41,0% jej całkowitych wpływów. Podobnie zauważalnie rosły wpływy z działalności internetowej segmentu Radio – z reklamowych usług internetowych i sprzedaży subskrypcji Premium TOK FM, które zwiększyły się w 2. kwartale 2021 r. o 49,0%. W całości wpływów Grupy cyfrowe przychody reklamowe stanowią już niemal 52,0%, a wpływy ze sprzedaży cyfrowych treści sięgają prawie 36,0%.

Dzięki otwarciu kin sieci Helios, które nastąpiło 21 maja 2021 r., Grupa Agora zanotowała w 2. kwartale przychody z działalności kinowej, funkcjonującej z konkretnymi ograniczeniami, m.in. z limitem sprzedaży miejsc na salach. W kinach sieci Helios sprzedanych zostało niemal 0,9 mln biletów, a wpływy z tego tytułu wzrosły do 16,5 mln zł, zaś przychody ze sprzedaży barowej, uruchomionej 13 czerwca 2021 r., do 5,3 mln zł. Szybki wzrost nastąpił też w kategorii przychodów z działalności gastronomicznej – za sprawą spółki Step Inside, która prowadzi 10 restauracji pod marką Pasibus. Wyższe były też wpływy z pozostałej sprzedaży. Jedyną pozycją przychodową, która spadła w porównaniu z 2. kwartałem 2020 r., były wpływy z działalności filmowej Grupy – to głównie efekt mniejszej liczby produkcji w dystrybucji kinowej i poprzez platformy cyfrowe.

Choć w 2. kwartale br. Grupa Agora nadal funkcjonowała w ścisłej dyscyplinie kosztowej, to jednak jej koszty operacyjne netto zwiększyły się o ponad 25,0% do 229,4 mln zł. Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które wyniosły 76,4 mln zł i były wyższe o niemal 45,0% niż przed rokiem. Wzrost ten to przede wszystkim efekt ubiegłorocznej bazy – w obciążonym pandemią 2020 r. w Grupie Agora wprowadzona została m.in. obniżka wynagrodzeń o 20,0% na okres sześciu miesięcy. W pozostałych kategoriach kosztów ich zwiększenie wiązało się z intensyfikacją działalności Grupy i miało swoje przełożenie na wzrost przychodów.

Warto też zwrócić uwagę, że istotny wpływ na porównywalność danych z ub.r. miał szereg zdarzeń o charakterze jednorazowym, które nastąpiły w 2020 r. Obciążyły one wyniki Grupy Agora łączną kwotą 7,5 mln zł2. Łączny koszt zdarzeń jednorazowych odnotowanych w 2. kwartale 2021 r. to 2,4 mln zł3.

Dzięki istotnemu zwiększeniu wpływów niemal ze wszystkich źródeł Grupa Agora osiągnęła w 2. kwartale 2021 r. zysk na poziomie EBITDA w wysokości 14,7 mln zł, co oznacza zauważalną poprawę w porównaniu do 2020 r. Jednocześnie Grupa odnotowała stratę na poziomie EBIT w kwocie 27,6 mln zł oraz stratę netto w wysokości 9,9 mln zł4.

Wyniki Grupy Agora z 2. kwartału 2021 r. i napawająca optymizmem sytuacja rynkowa pozwalają sądzić, że dynamika wzrostu przychodów Grupy w kolejnych kwartałach będzie się zwiększać z każdym okresem, oczywiście, pod warunkiem, że nie dojdzie do ponownego nasilenia się pandemii COVID-19. Sprzyjać temu będzie zwłaszcza znaczące ożywienie na rynku reklamy, dlatego też Agora podwyższyła swoje szacunki wzrostu wydatków na reklamę w Polsce – dodaje Anna Kryńska-Godlewska.

Zgodnie z oczekiwaniami spółki w 2021 r. reklamodawcy zwiększą wydatki na promocję swoich towarów i usług o około 8,0-11,0% w porównaniu z 2020 r. Jedynym segmentem rynku reklamy, którego wartość skurczy się w całym br., będzie prasa wydawana w formie tradycyjnej – spadek może wynieść 9,0-12,0% w porównaniu do 2020 r. W kinach, ze względu na dłuższe niż oczekiwane zamknięcie obiektów kultury, dynamika wzrostu będzie niższa niż pierwotnie przewidywana i wyniesie 6,0-9,0%. Na niezmienionym poziomie 5,0-8,0% szacowany jest przez Agorę wzrost wartości wydatków na reklamę w telewizji. Natomiast dynamiczny skok wartości wydatków nastąpi w segmencie reklamy zewnętrznej – może on sięgnąć nawet 15,0-18,0%. W internecie, według prognozy spółki, wydatki na reklamę wzrosną zaś o 9,0-12,0%, a w radiu o 8,0-11,0%.

 

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2. kwartał 2021 r.

 

Przypisy:

1 Rynek reklamy – szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), IGRZ (reklama zewnętrzna, od stycznia 2014 r. liczba podmiotów raportujących przychody do IGRZ uległa zmniejszeniu), a także wstępnych danych Publicis Media (TV, kino, internet).

2 Zdarzenia o charakterze jednorazowym z 2. kwartału 2020 r. to: zysk ze zbycia części przedsiębiorstwa Plan D (dawniej Domiporta) w wysokości 3,6 mln zł oraz ze zbycia nieruchomości w wysokości 0,4 mln zł, a także koszty działania restrukturyzacyjne w spółkach Plan D oraz GoldenLine w wysokości 1,4 mln zł, a także odpis wartości aktywów w grupie AMS, spółce Foodio Concepts oraz jednego z budynków po zamkniętej działalności poligraficznej w łącznej wysokości 7,5 mln zł.

3 W 2. kwartale 2021 r. koszty operacyjne Grupy Agora obciążone zostały odpisami aktualizującymi wartość aktywów.

4 W ujęciu bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16 w 2. kwartale 2021 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 5,4 mln zł, stratę na poziomie EBIT w kwocie 21,0 mln zł oraz stratę netto w wysokości 15,4 mln zł.