Wyniki Grupy Pracuj po 3 kw. 2022 r.

Przemysław Gacek – Prezes Zarządu Grupy Pracuj
Przemysław Gacek, współtwórca i prezes Grupy Pracuj

W trzecim kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody Grupy Pracuj wyniosły 183,5 mln zł i były o 45,3% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Tak dynamiczny wzrost wynikał przede wszystkim z rozpoczęcia konsolidacji wyników niemieckiej spółki softgarden oraz systematycznego wzrostu średniej ceny projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl.

Skorygowana EBITDA[1] w minionym kwartale sięgnęła 85,3 mln zł, co oznacza wzrost o 13,8% r/r, natomiast skonsolidowany zysk netto w omawianym okresie wyniósł 52,6 mln zł i był nieco niższy niż w trzecim kwartale 2021 roku (spadek o 3,5% r/r).

Narastająco w ciągu trzech kwartałów 2022 roku przychody Grupy Pracuj sięgnęły 463,8 mln zł (+34,9% r/r), skorygowana EBITDA wyniosła 246,2 mln zł (+23,3% r/r), a skonsolidowany zysk netto 154,8 mln zł (+9% r/r, po skorygowaniu ubiegłorocznego wyniku o zdarzenia jednorazowe).

– Trzeci kwartał tego roku był pierwszym, w którym w wynikach Grupy Pracuj uwzględnione zostały rezultaty niemieckiej spółki softgarden, którą przejęliśmy pod koniec czerwca. Tą transakcją z impetem znacząco wzmocniliśmy naszą pozycję w sektorze HR Tech. Udział softgarden w całkowitych przychodach minionego kwartału sięgnął ponad 28%. Spodziewamy się, że oferując między innymi systemy wspierające procesy rekrutacji (Talent Acquisition Systems) w modelu SaaS, biznes ten będzie bardziej odporny na zmiany koniunktury w nadchodzących kwartałach, a potencjał niemieckiego rynku pracy, który charakteryzuje się dużym nienasyceniem pracowników, pozwoli efektywnie budować pozycję lidera rynku – wskazuje Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj.

– W serwisie Pracuj.pl notujemy systematyczny wzrost średnich cen projektów rekrutacyjnych. To pokazuje, że polski rynek pracy pozostaje dość odporny na pojawiające się wyzwania gospodarcze. Z jednej strony rośnie presja płacowa w ślad za wysoką inflacją. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa są coraz ostrożniejsze w podwyższaniu wynagrodzeń. W efekcie pracownicy częściej myślą o zmianie pracy na lepiej płatną lub szukają dodatkowych zajęć. Aż 38% uczestników najnowszego badania Pracuj.pl[2] aktywnie poszukuje nowego pracodawcy, a 57% z nich jako kluczowy powód wskazuje właśnie chęć podwyższenia otrzymywanego wynagrodzenia mówi Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Pracuj.

Konsekwentny rozwój biznesu w Polsce, pierwsze przychody z rynku niemieckiego

Liczba sprzedanych projektów rekrutacyjnych[3] w serwisie Pracuj.pl w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 136,1 tys. wobec 136,8 tys. w analogicznym okresie 2021 roku. Narastająco, w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku liczba sprzedanych projektów rekrutacyjnych sięgnęła 433,6 tys. i była o 15,3% wyższa niż przed rokiem, przy jednoczesnym wzroście ich średnich cen o 10,5% r/r.

Regularnie rośnie również liczba aktywnych klientów korzystających z systemu eRecruiter wspierającego rekrutację, oferowanego w modelu abonamentowym (SaaS). Na koniec września 2022 roku sięgnęła ona 1766 i była o 15% wyższa niż przed rokiem.

W rezultacie przychody Grupy Pracuj z polskiego rynku w trzecim kwartale br. wzrosły o 13,7% r/r do 126,5 mln. Narastająco w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku zwiększyły się o 28,1% r/r do 392,7 mln zł.

W związku z konsolidacją wyników softgarden począwszy od trzeciego kwartału tego roku, całkowite przychody Grupy Pracuj w tym okresie wzrosły o 45,3% r/r do 183,5 mln zł. Udział przychodów z rynku polskiego wyniósł 69,0%, z rynku niemieckiego – 28,1%, natomiast z rynku ukraińskiego pochodziło 2,9%.

Spadek udziału segmentu Ukraina związany jest z ograniczeniem działań rekrutacyjnych wskutek trwającej wojny w tym kraju oraz większej skali działalności Grupy Pracuj po włączeniu softgarden. Łączna liczba projektów rekrutacyjnych w ukraińskim serwisie Robota.ua w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 132,3 tys. (wobec 334 tys. w tym samym okresie 2021 roku), z czego liczba płatnych projektów rekrutacyjnych wyniosła 67,5 tys. (wobec 178,5 tys. przed rokiem).

Wysoka rentowność operacyjna

Wypracowany przez Grupę Pracuj zysk operacyjny na poziomie skorygowanej EBITDA w trzecim kwartale 2022 roku wzrósł o 13,8% r/r do 85,3 mln zł, a narastająco w okresie styczeń-wrzesień br. zwiększył się o 23,3% r/r do 246,2 mln zł. Marża skorygowanej EBITDA w omawianych okresach tego roku wyniosła odpowiednio 46,5% i 53,1%, wobec odpowiednio 59,4% i 58,1% w analogicznych okresach 2021 roku. Zgodnie z zapowiedziami, spodziewany jest negatywny wpływ konsolidacji softgarden na poziom skonsolidowanej marży EBITDA, co ma przede wszystkim związek z dynamicznym rozwojem niemieckiej spółki. Rentowność operacyjna polskiego biznesu Grupy Pracuj utrzymała się na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego.

Skonsolidowany zysk netto osiągnięty przez Grupę Pracuj w minionym kwartale wyniósł 52,6 mln zł wobec 54,5 mln zł przed rokiem, natomiast narastająco za trzy kwartały 2022 roku sięgnął 154,8 mln zł wobec 212,6 mln zł rok wcześniej. Warto przypomnieć, że istotny wpływ na ubiegłoroczne wyniki miała aktualizacja wyceny należących do Grupy Pracuj udziałów w spółce Beamery Inc., co powiększyło zysk netto w porównywanym okresie o 70,5 mln zł. Po skorygowaniu ubiegłorocznych wyników o wpływ zdarzeń jednorazowych, zysk netto w ciągu dziewięciu miesięcy 2022 roku wzrósł o 9% r/r.

[1] Skorygowana EBITDA oznacza zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, skorygowany o rozpoznane, jak również odwrócone, a uprzednio rozpoznane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów oraz o wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów koszty programów płatności w formie akcji, koszty oferty publicznej oraz koszty związane z akwizycjami.

[2] Badanie „Praca w czasach zmian: mobilność zawodowa Polaków”. Więcej informacji: Gotowi na nową pracę w czasach zmian. Badanie Pracuj.pl

[3] Liczba projektów rekrutacyjnych równa się liczbie kredytów, które zostały wykorzystane do zamieszczenia ofert pracy na Pracuj.pl lub Robota.ua. W przypadku Pracuj.pl 1 kredyt może być zamieniony na wiele ofert pracy (oferty będą miały ten sam tytuł, ale różne lokalizacje), natomiast w przypadku Robota.ua 1 kredyt może być zamieniony tylko na 1 ofertę pracy na okres jednego miesiąca.