Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w kwietniu 2015 r.

0

Ministerstwo Finansów sprzedało w kwietniu obligacje oszczędnościowe o nominalnej wartości 129,1 mln zł. Sprzedaż utrzymała się na stabilnym poziomie, zbliżonym do średnich wyników emisji standardowych w ostatnich sześciu miesiącach. Największym zainteresowaniem nabywców indywidualnych cieszyły się papiery o najkrótszym okresie do wykupu.

Kwietniowa oferta Ministerstwa Finansów dla nabywców indywidualnych obejmowała cztery standardowe rodzaje papierów dłużnych: 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu (DOS0417) oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym: 3-letnie (TOZ0418), 4-letnie (COI0419) i 10-letnie (EDO0425).

Inwestorzy najczęściej sięgali po 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu – ich udział w strukturze sprzedaży powiększył się i wyniósł w kwietniu 75,6%. Drugimi najchętniej wybieranymi papierami skarbowymi były czterolatki (11% udział), a na kolejnej pozycji uplasowały się obligacje 10-letnie, które są najczęściej wybierane przez osoby oszczędzające na emeryturę za pomocą konta IKE-Obligacje.

Wyniki sprzedaży standardowych obligacji oszczędnościowych w kwietniu osiągnęły poziom zbliżony do średniej odnotowanej w ostatnich sześciu miesiącach. Wyraźnie wzrosła przewaga sprzedaży obligacji dwuletnich (udział w strukturze sprzedaży 75,6%) w stosunku do papierów wartościowych o dłuższych okresach zapadalności. W aktualnej ofercie obligacje 2-letnie oferują zyskowność 2,00%, co jest stawką preferencyjną dla nabywców indywidualnych, i nadal wyższą od rentowności analogicznych obligacji skarbowych oferowanych inwestorom na rynku hurtowym (obecnie ok. 1,7%).

W majowej ofercie nie zmieniło się również oprocentowanie pozostałych rodzajów obligacji oszczędnościowych, które wynosi w pierwszym okresie odsetkowym odpowiednio – 2,10% dla obligacji 3-letnich, 2,30% dla 4-letnich i 2,50% dla 10-letnich. Utrzymany został też korzystny poziom opłat ponoszonych w przypadku wcześniejszego zakończenia oszczędzania (0,70 zł dla obligacji 2, 3 i 4-letnich oraz 2 zł dla 10-letnich). Oczywiście kontynuujemy też stosowanie w praktyce hasła: czyste zasady dla wszystkichkomentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów 

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0417

W kwietniu 2015 roku sprzedano obligacje DOS0417 o wartości nominalnej 97,6 mln zł w tym 307,9 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 41,4 mln zł, co stanowiło 42,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0418

W kwietniu 2015 roku sprzedano obligacje TOZ0418 o wartości nominalnej 5,6 mln zł, w tym 63,1 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,10% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 1,0 mln zł, co stanowiło 18,6% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0419

Czytaj również:  Rynek pożyczkowy - czerwiec 2019 r.

W kwietniu 2015 roku sprzedano obligacje COI0419 o wartości nominalnej 14,4 mln zł, w tym 91,6 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,30%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 7,8 mln zł, co stanowiło 54% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0425

W kwietniu 2015 roku sprzedano obligacje EDO0425 o wartości nominalnej 11,5 mln zł, w tym 4,8 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,50%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 4,2 mln zł, co stanowiło 36,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

O obligacjach Skarbu Państwa

Obligacje skarbowe – dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia).

Skarb Państwa emituje:

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (DOS), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie stałe ustalone przez Emitenta, kapitalizacja roczna – odsetki
wypłacane w dniu wykupu razem z nominałem, wykup po 2 latach od dnia zakupu.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej (TOZ), cena sprzedaży 100 zł
– równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, obliczane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M (średnia stawka, po której największe banki w Polsce pożyczają sobie środki pieniężne na okres 6 miesięcy), odsetki wypłacane co pół roku (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 3 latach od dnia zakupu.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 4 latach od dnia
zakupu.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, kapitalizacja roczna – odsetki wypłacane w dniu wykupu razem z nominałem, wykup po 10 latach od dnia zakupu.