Wysoka dywidenda, akwizycje zagraniczne i rozwiązania pro-klienckie – PZU podsumowuje I kwartał 2014 roku

0

Wynik finansowy netto Grupy PZU po I kwartale 2014 roku wyniósł 760.443 tys. zł i był niższy o 9,2% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych[1] wynik netto wzrósł o 18,9% względem ubiegłego roku. Pierwszy kwartał tego roku to znaczące zwiększenie aktywności Grupy PZU. Spółka zrealizowała dwa cele strategiczne: akwizycję spółek RSA i wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód.

Grupa PZU w pierwszym kwartale tego roku aktywnie poszukiwała wzrostu biznesu oraz konsekwentnie realizowała politykę tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Dowodem na to jest zakładana wypłata dywidendy za rok 2013, w kwocie najwyższej od debiutu giełdowego spólki. Natomiast akwizycja aktywów RSA to realizacja jednego z kluczowych elementów strategii spółki. Wyniki PZU w umiarkowanie sprzyjających warunkach makroekonomicznych są bardzo dobre. Jest to przede wszystkim efekt wzrostu rentowności oraz dyscypliny kosztowej – powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

Wpływ na działalność Grupy PZU w pierwszym kwartale 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego miały:

spadek składki przypisanej brutto na skutek niższej sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową w kanale bancassurance oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w części skompensowany przez rozwój ubezpieczeń grupowych ochronnych;
poprawa rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych głównie w wyniku wzrostu portfela i spadku szkodowości produktów ochronnych;
utrzymywanie dyscypliny kosztowej w podstawowych liniach biznesowych pozwalającej na realizację programów rozwojowych przy spadku powtarzalnych kosztów administracyjnych;
mniejsze tempo konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P;
wyższa wycena instrumentów kapitałowych na skutek lepszej koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz instrumentów dłużnych w wyniku spadku rentowności obligacji 10-letnich;
Dodatkowo w sposób istotny na porównywalność wyników wpłynęły zdarzenia jednorazowe z 2013 roku: jednorazowy dochód z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych oraz jednorazowy dochód z tytułu ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta (częściowe odwrócenie korekty oszacowań z reasekuratorem obniżającej wynik roku 2011).

Czytaj również:  JR HOLDING S.A. podpisuje list intencyjny ws. współpracy z SETANTA ASI S.A.

Składki

Składki przypisane brutto w okresie pierwszych 3 miesięcy 2014 roku wyniosły4.353.979 tys. zł wobec 4.425.923 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (-1,6%). Spadek sprzedaży dotyczył przede wszystkim ubezpieczeń indywidualnych ze składką jednorazową (-76.871 tys. zł),w szczególności produktów na życie i dożycie w kanale bancassurance oraz w segmencie ubezpieczeń masowych (-39.052 tys. zł), w tym: ubezpieczeń komunikacyjnych (-51.725 tys. zł) jako efekt starzenia się portfela oraz spadku średniej składki i obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwach rolnych w efekcie rosnącej konkurencji na rynku.

Jednocześnie, odnotowano wzrost składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+32.475 tys. zł) głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych (wzrost średniej składki i liczby ubezpieczonych, w tym wysoki poziom nowej sprzedaży).

Działalność lokacyjna