2019 r. pod znakiem spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego

analizy raporty

Rok 2019 stać będzie pod znakiem spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego względem wysokich poziomów w latach 2017-2018, przewidują ekonomiści Banku Pekao S.A.

Powodem spowolnienia między innymi spadek wzrostu konsumpcji, wynikający z wolniejszego tempa wzrostu płac oraz zatrudnienia, oraz słabsze tempo inwestycji

  • Ekonomiści Banku Pekao zakładają utrzymanie się wskaźnika inflacji konsumenckiej poniżej celu inflacyjnego RPP przez większą część 2019 i brak zmian stóp procentowych w całym roku
  • Analitycy Pekao Investment Banking spodziewają się pogłębienia spadków na rynku akcji oraz podwyższonej zmienności notowań
  • Preferowane sektory to te o mniejszej wrażliwości zysków na spowolnienie gospodarcze: telekomunikacja i technologie, spółki energetyczne oraz dystrybutorzy dóbr szybkozbywalnych

Gospodarka

Wśród czynników wewnętrznych wpływających na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego będzie m.in. spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji prywatnej (głównej siły napędowej PKB w ostatnich latach), wynikające z wolniejszego tempa wzrostu płac oraz zatrudnienia. Kolejny czynnik to nieznacznie – ale jednak słabsze – tempo wzrostu inwestycji.

– Po stronie inwestycji publicznych statystyki pokazują słabnące tempo podpisywania nowych umów, równocześnie zaś wyraźnie rosną ceny, co ograniczać będzie tempo realizacji nowych projektów – powiedział Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao S.A. – Firmy prywatne mają szereg argumentów za zwiększaniem inwestycji, m.in. wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych, ograniczone zasoby pracy i rosnące jej koszty, niski koszt kapitału, jednak sygnały nadchodzącego spowolnienia wzrostu PKB działają hamująco, obok wciąż utrzymującej się niepewności regulacyjnej.

Bazowy scenariusz inflacji przewidywany przez analityków banku zakłada utrzymywanie się wskaźnika inflacji konsumenckiej (CPI) poniżej celu inflacyjnego RPP (2,5%) przez większą część roku 2019 – dopiero pod koniec roku oczekują oni zbliżenia się przez CPI do poziomu 3%. Wobec takiego scenariusza RPP prawdopodobnie nie dokona zmian stóp procentowych w całym roku 2019 – pierwszych podwyżek oczekujemy na początku 2020. Czynnikami niepewności dla scenariusza inflacyjnego są m.in. ceny energii. Istotnym czynnikiem dla poziomu cen będzie cena ropy naftowej.

Rok 2019 będzie ciekawy dla rynku pracy. Z jednej strony wciąż należy oczekiwać wzrostu płac w przedsiębiorstwach (szacujemy tempo tego wzrostu na ok 6% r/r, względem ponad 7% w roku bieżącym), z drugiej strony sytuacja będzie się mocniej niż w tym roku różnicować. Największych wzrostów płac (choć wciąż jednocyfrowych) należy spodziewać się tam, gdzie jest największy odsetek nieobsadzonych miejsc pracy, czyli przede wszystkim w budownictwie, a także w transporcie i magazynowaniu. Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wciąż będzie dodatnia, ale wyraźnie niższa (1,2% r/r) niż w roku bieżącym (3,4%). Będzie to wynikało z jednej strony ze słabnącego tempa wzrostu produkcji przemysłowej (a więc niższego popytu na nowych pracowników), ale także z ograniczeń podażowych (szczególnie w budownictwie).

Sądzimy iż stopa bezrobocia zbliży się w 2019 do poziomów bezrobocia naturalnego czyli ok.  3,7% dla wskaźnika bezrobocia BAEL oraz ok 5,8% dla wskaźnika bezrobocia rejestrowanego (na koniec 2018 szacowany na 5,9%) – a więc osiągnie poziomy, na których najprawdopodobniej ustabilizuje się w kolejnych latach. Potencjał spadkowy wskaźnika bezrobocia prawdopodobnie ulegnie wyczerpaniu.

Rynek akcji

Zdaniem analityków Pekao Investment Banking S.A. spadki indeksu WIG, który od stycznia tego roku stracił już 12%, mogą być kontynuowane w 2019 w związku ze zwiększoną niepewnością co do perspektyw dla światowej gospodarki. Wskaźniki wycen mogą ulec dalszej kompresji zbliżając się do poziomów notowanych w latach 2011 oraz 2015/16, kiedy to podobnie jak dzisiaj inwestorom towarzyszyła podwyższona niepewność.

– W naszym bazowym scenariuszu zakładamy, że spadek notowań WIG może sięgnąć kilkanaście procent wobec obecnych poziomów. Jednocześnie zakładając łagodne spowolnienie gospodarcze uważamy, że dołek notowań powinien zostać wyznaczony w trakcie pierwszych trzech kwartałów roku – powiedział Marcin Gątarz, szef działu analiz Pekao Investment Banking.

Przy braku negatywnych niespodzianek makroekonomicznych w Polsce i na świecie wyniki finansowe spółek w 2019 powinny ostatecznie okazać się solidne. Pekao IB prognozuje dla analizowanych spółek 5-procentowy wzrost zysku netto w kolejnym roku. Powinno to stanowić podstawę dla zakładanej poprawy notowań akcji w ostatnich miesiącach 2019. Dodatkowo ostatnie miesiące kolejnego roku powinny przynieść pierwsze napływy kapitału związane z uruchomieniem PPK, co jest czynnikiem mający potencjał do wsparcia notowań akcji na GPW.

Spodziewając się pogłębienia spadków na rynku akcji oraz podwyższonej zmienności notowań w modelowym portfelu analitycy Pekao IB preferują sektory o mniejszej wrażliwości zysków na spowolnienie gospodarcze takiej jak: telekomunikacja i technologie, spółki energetyczne oraz dystrybutorów dóbr FMCG. Za uzasadnione uważamy z kolei niedoważanie sektorów cyklicznych takich jak banki, wydobycie oraz spółki handlu detalicznego odzieżą.