ABS Investment S.A. przekracza próg 10% głosów na WZA SferaNET S.A.

ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, dokonała zakupu akcji Spółki SferaNET S.A. i przekroczyła próg 10% udziałów w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. Emitent cały czas rozszerza skład swojego portfela inwestycyjnego o podmioty, które posiadają wysoki potencjał wzrostu swojej wartości.

W dniu 06.04.2016 r. SferaNET S.A. poinformowała o otrzymaniu od ABS Investment S.A. zawiadomienia o przekroczeniu progu 10% udziałów w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. ABS Investment S.A. nabyła 369.841 szt. akcji tego podmiotu i po przeprowadzonej transakcji posiada łącznie 512.206 szt. akcji, co stanowi 11,12% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA SferaNET S.A. oraz tyle samo udziałów w jej kapitale zakładowym. SferaNET S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect i prowadzi działalność na rynku telekomunikacyjnym. Prognozy finansowe tej spółki zakładają osiągnięcie w 2016 r. przychodów netto ze sprzedaży w kwocie 2.700 tys. zł oraz wypracowanie zysku EBITDA w wysokości 800 tys. zł. ABS Investment S.A. bardzo dobrze ocenia potencjał rozwoju tego podmiotu i liczy na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z tej inwestycji.

„Spodziewam się, że w ciągu kolejnych kilku lat biznes SferaNET dynamicznie wrośnie. Moim zdaniem jest kilka przesłanek, które na to wskazują. Po pierwsze, zakończenie z sukcesem projektów inwestycyjnych współfinansowanych z dotacji z UE, które spowodują systematyczny wzrost ilości klientów w segmencie telekomunikacyjnym, co przełoży się również na wzrost przychodów i zysków. Po drugie, zdecydowany wzrost usług dodatkowych nazywanych umownie informatycznymi. Spółka komunikowała ostatnio o kilku takich zdarzeniach. Po trzecie, SferaNET zamierza efektywnie uczestniczyć w dystrybucji środków unijnych w trwającym obecnie ostatnim rozdaniu, gdzie przewidziano ogromne kwoty na wsparcie w obszarze eliminowania „białych plam” na polskiej mapie internetowej. Dodatkowo, spółka poprawiła się bardzo mocno obszary zarządcze i organizacyjne, czego efektem są coraz lepsze wyniki finansowe.” – wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A. wiąże również duże nadzieje z notowaną na rynku NewConnect spółką Robinson Europe S.A., w której posiada akcje stanowiące ponad 10% udziałów w jej kapitale zakładowym. Podmiot ten realizuje przyjętą strategię rozwoju, która powinna pozwolić na wyraźny wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenie wypracowywanych zysków. Na rynku NewConnect powinna także zadebiutować w najbliższym czasie spółka Outdoorzy S.A., w której ABS Investment S.A. posiada akcje stanowiące ponad 35% udziału w jej kapitale zakładowym, a Robinson Europe S.A. posiada akcje stanowiące blisko 42% udziału w jej kapitale zakładowym.

Ważną spółką portfelową dla Emitenta jest również LS Tech-Homes S.A., która podpisała w ostatnim czasie umowę realizacji budynków mieszkalnych w Berlinie o wartości prawie 9,5 mln EUR. Z kolei spółka portfelowa AGROTOUR S.A. wzmacnia współpracę ze spółką REMOR S.A., która jest wiodącym producentem systemów mocowań dla branży fotowoltaiki. Akcjonariusze AGROTOUR S.A. podjęli podczas ZWZA uchwały o zmianie nazwy oraz siedziby spółki i obecnie oczekuje ona na zarejestrowanie tych zmian przez Sąd. AGROTOUR S.A. widzi niezwykle duży potencjał rozwoju branży Odnawialnych Źródeł Energii i dlatego też planuje w ramach dywersyfikacji przychodów rozwijać ten obszar biznesowy ze szczególnym uwzględnieniem segmentu fotowoltaicznego i biogazowego. ABS Investment S.A. posiada aktualnie akcje stanowiące 12,27% udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu oraz tyle samo udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

„Robinson Europe i Outdoorzy mają jedną cechę wspólną – należą do liderów w branżach, w których działają: wędkarskiej i e-commerce sport. Obie te spółki cechują się również dużym poziomem dojrzałości biznesowej, o czym świadczy właśnie ich pozycja na rynku. Celem strategicznym dla tych firm jest zdecydowana poprawa efektywności i rentowności prowadzonej działalności. LS Tech-Homes zaczyna z kolei poważną działalność operacyjną, czego efektem jest pierwszy duży kontrakt z rynku niemieckiego. AGROTOUR wkrótce powinien mieć zarejestrowaną zmianę nazwy oraz całkowicie zmienić model działalności.” – zakończył Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. wypracował w 2 kw. 2016 r. zysk netto w wysokości 248 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 79 tys. zł. Całe pierwsze półrocze 2016 r. Emitent zakończył zyskiem netto w na poziomie ponad 339 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży sięgnęły prawie 375 tys. zł. Spółka wypłaciła dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. ABS Investment S.A. został także zakwalifikowany do segmentu rynku NewConnect – NC Focus.

Prognozy finansowe ABS Investment S.A. na 2016 r. zakładają osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 – 0,55 zł. Z kolei wartość aktywów Spółki (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł. Emitent prowadzi również dwa programy skupu akcji własnych – skup A realizowany poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.