Ailleron w 2021 r. znacząco zwiększył sprzedaż eksportową. Rosną przychody i zysk

Rafał Styczeń Ailleron
Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron

Ailleron uzyskał w 2021 roku 216,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży poprawiając ubiegłoroczne wyniki o blisko 39%. Z kolei zysk netto wzrósł o ponad 81%, osiągając poziom 17,1 mln zł.  W strukturze sprzedaży Grupy coraz większą część stanowi sprzedaż eksportowa, która w 2021 roku wzrosła do ponad 126 mln zł osiągając dynamikę rzędu 71%. Spółka planuje utrzymać ten trend w kolejnych latach, a także sukcesywnie zwiększać eksport w obszarze FinTech. Spółka deklaruje ambitny plan bycia pierwszym wyborem dla instytucji finansowych. Inwestycje w Fintech oraz dalsze akwizycje i rozwój organiczny Software Mind przyniosą znaczące zwiększenie przychodów w kolejnych latach.

Rok 2021 był dla Ailleron rokiem pełnym nowych wyzwań i możliwości, intensywnej pracy nad strategią całej Grupy, której celem jest dynamiczny rozwój na strategicznych rynkach – zarówno dzięki wzrostowi organicznemu, jak również poprzez akwizycje. W 2021 roku dokonaliśmy finalnej sprzedaży części udziałów spółki zależnej Software Mind do funduszu Enterprise Investors. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji. Dzięki tej transakcji Sotfware Mind znacząco zwiększył swoją dynamikę rozwoju. Enterprise Investors, dysponując zespołem doświadczonych ekspertów, wspiera nas w selekcji, analizie i budowaniu strategii akwizycyjnej. Pierwsze efekty już obecnie obserwujemy – niespełna rok po zamknięciu transakcji z Enterprise Investors, spółka Software Mind przejęła pięciu graczy na trzech kontynentach i jest to dowód nie tylko ambicji, ale i możliwości organizacyjnych Grupy Ailleron. Po finalizacji akwizycji ValueLogic, Chmurowiska, spółek w Ameryce (Virtual Mind) i spółek w Rumunii i Mołdawii (Code Factory), zaawansowanie programu kształtuje się na poziomie ponad 129 mln zł. Przeprowadzone transakcje nie wyczerpują naszych ambicji. Z całą pewnością będziemy realizować kolejne akwizycje, Pod względem samych wyników rok ten zakończyliśmy z rekordowym wynikiem sprzedaży na poziomie ponad 216,8 mln zł, czyli wzrostem o 39% w stosunku do roku 2020. Wypracowany zysk operacyjny wyniósł 27,4 mln zł, a EBITDA blisko 36 mln zł. Zysk netto w tym czasie urósł do 17 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2020 roku o ponad 82%. Dalsza realizacja naszej strategii jako podmiotu globalnego powinna przynieść jeszcze wyższą dynamikę wzrostów w latach kolejnych. – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron S.A.

W 2021 roku każdy z segmentów Grupy odnotował r/r wzrost na poziomie przychodów ze sprzedaży oraz osiągnął dodatni wynik na działalności operacyjnej. Dominującym segmentem działalności Grupy, zarówno pod względem skali działalności mierzonej poziomem sprzedaży jak i wyników był Enterprise Services, oferujący dedykowane, kompleksowe rozwiązania informatyczne dla branży finansowej, telekomunikacyjnej, e-commerce, tworzone dla klientów w UK, USA i Europie Zachodniej. Enterprise Services w całym okresie 2021 zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 153,4 mln zł, co oznacza wzrost o 51% w stosunku do analogicznego okresu 2020, kiedy przychody osiągnęły poziom ok. 101,7 mln zł. Należy pamiętać, że w ramach tego segmentu pojawia się już efekt konsolidacji w związku z dokonaną akwizycją spółki ValueLogic z Wrocławia, która miała miejsce w kwietniu 2021 roku. W efekcie zysk operacyjny wyniósł 24,7 mln zł i był o blisko 7,7 mln zł lepszy niż w roku 2020.

Segment działalności FinTech, co jest bardzo istotne odnotował na poziomie wyniku operacyjnego dodatni wynik w wysokości 2,7 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego wyniósł on nieco ponad 0,1 mln zł. Poziom zrealizowanych przychodów w analizowanym okresie był na znacznie wyższym poziomie niż w okresie 2020 roku i wyniósł 56,5 mln zł (tj. wzrost o 16%).  W obszarze LiveBank Spółka widzi duży potencjał nowej cloudowej wersji produktu i wciąż ponosi koszty rozwoju nowego rozwiązania w ramach przyjętej strategii rozwoju LiveBank SaaS. W tym obszarze Spółka zakończyła rok dużym sukcesem, podpisując pierwszą umowę na wdrożenie LiveBank w wersji cloud z PKO Bankiem Polskim SA, a obecnie prowadzi rozmowy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Również w pozostałych obszarach FinTech prowadzony jest development produktowy, który ma zwiększyć atrakcyjność oferty i dać możliwość skierowania jej do nowych klientów, w szczególności na rynkach exportowych. Spółka mocno stawia na rozwój FinTechu, mając ambitny cel bycia pierwszym wyborem dla instytucji finansowych.

W pozostałym obszarze działalności – HotelTech – podejmowane są działania mające doprowadzić do umocnienia się tej części biznesu pod względem przychodowo-wynikowym, tak aby przyszłościowo wykonać spin-off i pozostawić iLumio jako odrębną niezależną spółkę. W obszarze HotelTech zrealizowane przychody wyniosły nieco ponad 4,3 mln zł tj. więcej o ok.  24% całkowitych przychodów tego segmentu w analogicznym okresie 2020 roku. Co istotne, Spółka wypracowała w tym segmencie na koniec 2021 roku dodatni wynik na działalności operacyjnej w wysokości ok. 0,1 mln zł.

Tak jak w latach poprzednich, tak również w roku 2021, sprzedaż była napędzana eksportem. Sprzedaż eksportowa, zasilana dynamicznym rozwojem Software Mind, mocno wzrosła i stanowi już 58% całej sprzedaży Grupy. Są to dobre, wysoko konkurencyjne rynki Europy Zachodniej, krajów Skandynawskich, USA i Południowo – Wschodniej Azji, gdzie jesteśmy w stanie osiągać wyższe marże. W obszarze FinTech – systemów detalicznych, leasingowych i usługowych dla banków – do tej pory głównie skupialiśmy się na Polsce i obecnie intensywnie pracujemy w każdym z tych obszarów nad eksportem w kierunkach Middle East i South East Asia.  W średnim okresie zakładamy więc konsekwentny wzrost eksportu również w tym segmencie. – dodaje Rafał Styczeń.

W roku 2022 jak i w latach kolejnych głównym kierunkiem rozwoju Spółki i Grupy Ailleron będzie zagranica. Ailleron wdraża swoje rozwiązania już w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach. Ailleron chce mocniej postawić na ekspansję w krajach niemieckojęzycznych takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria. Równocześnie Grupa rozwija też działalność w Stanach Zjednoczonych, realizując bardzo ciekawe kontrakty i chce tam nadal zwiększać swój udział.

Podsumowując wydarzenia 2021 roku i obecne, możemy śmiało powiedzieć, że Ailleron staje się dzisiaj bardzo istotnym i znaczącym partnerem dla instytucji finansowych. Rośniemy w sposób konsekwentny. Staliśmy się zaufanym globalnym dostawcą, działającym już w ponad czterdziestu krajach. Pozyskujemy talenty, co pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Świadczymy te usługi z coraz większą rentownością, co jest bardzo istotne dla wyników przyszłych okresów. Inwestycje w FinTech i LiveBank na ten rok są znaczące co, przyniesie swoje efekty w latach kolejnych. Akwizycje i rozwój organiczny Software Mind przyniosą znaczące zwiększenie przychodów. Rok 2022 zapowiada się bardzo dobrze. Jeśli nic w skali makro nie zmieni drastycznie rynku, to Grupa powinna się rozwijać w bardzo szybkim tempie. – podsumowuje Rafał Styczeń.