Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – czerwiec 2018 r.

GPW (8)
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 7,9% rdr do 16,7 mld zł w czerwcu 2018 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami na waluty o 163,1% rdr do poziomu 267,6 tys. szt. w czerwcu 2018 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 16,5% rdr do poziomu 896,1 tys. szt. w czerwcu 2018 r.
  • Wzrost wartości emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst o 29,7% rdr do poziomu 80,1 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 111,3% do poziomu 18,4 TWh w czerwcu 2018 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem o 6,7% rdr do 10 TWh w czerwcu 2018 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia[2] na rynku spot o 32,5% do 5,4 TWh w czerwcu 2018 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,7 mld zł w czerwcu 2018 r., czyli o 41,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w czerwcu 2018 r. o 7,9% rdr, do poziomu 16,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w czerwcu 2018 r. poziom 797,1 mln zł, o 7,9% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 55 954,44 pkt i była o 8,3% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w czerwcu 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 15,3% rdr do poziomu 149,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w czerwcu wzrosła o 28,9% rdr i wyniosła 144,6 mln zł.

W czerwcu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 896,1 tys. szt., o 16,5% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w czerwcu 2018 r. 504,4 tys. szt., co oznacza spadek o 2,4% rdr. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 163,1% do poziomu 267,6 tys. szt. wobec 101,7 tys. szt. w czerwcu 2017 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 80,1 mld zł na koniec czerwca 2018 r. wobec 61,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku[3]. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w czerwcu 2018 r. o 7,8% rdr, do poziomu 228,5 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w czerwcu tego roku 29 mld zł i była o 44,3% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2018 r. wyniósł 18,4 TWh, co oznacza wzrost o 111,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 138,1% rdr do poziomu 16,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w czerwcu 2018 r. 10 TWh, o 6,7% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 22,1% do poziomu 0,7 TWh. Natomiast wzrost o 9,9% do poziomu 9,2 TWh odnotowano na rynku terminowym.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[4], na rynku spot wyniósł w  czerwcu 2018 r. 5,4 TWh, co oznacza wzrost o 32,5% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 31,9% rdr osiągając w czerwcu 2018 r. poziom 17 ktoe4.

Kapitalizacja 424 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec czerwca 2018 r. 569,33 mld zł (130,53 mld EUR). Łączna kapitalizacja 473 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec czerwca tego roku 1 229,17 mld zł (281,82 mld EUR).

Na Głównym Rynku w czerwcu 2018 r. zadebiutowała spółka ML System, o wartości oferty 34,61 mln zł.

Na NewConnect w czerwcu 2018 r. zadebiutowały spółki 7Levels, Ultimate Games, Prime Bit Games i Vabun, o łącznej wartości oferty 5,10 mln zł.

W czerwcu 2018 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[1] z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)

[1] Od 3 stycznia 2018 r. w związku z wejściem MiFID 2 obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) są kwalifikowane jako obligacje skarbowe, a obligacje EBI jako obligacje komunalne. W związku z tym dane o wartości emisji obligacji nieskarbowych z poprzednich komunikatów obrotowych są nieporównywalne z danymi prezentowanymi w tym komunikacie.

[1] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)