Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – październik 2020 r.

GPW
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 136,9% rdr do 37,7 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 1494,5% do 2,7 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 65,7% rdr do poziomu 973,2 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 24,6% rdr do 18,8 mld zł
  • Wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi o 39,1% rdr do 195,3 mln zł
  • Wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 173,7% rdr do 42,1 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 19,4% do poziomu 23,4 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 5,8% rdr do 13,6 TWh

W październiku 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 46,8 mld zł, czyli o 191,0% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 136,9% rdr do poziomu 37,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,7 mld zł, o 147,6% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec października wyniosła 44 097,98 pkt i była o 23,7% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w październiku odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1399,8% rdr do poziomu 2,7 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1494,5% rdr i wyniosła 2,7 mld zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w październiku wyniósł 973,2 tys. szt., czyli o 65,7% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 75,5% rdr do poziomu 549,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 36,0% rdr do 202,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 65,0% rdr do 179,8 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 150,9% rdr do 41,6 tys. szt.

W październiku zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 39,1% rdr do poziomu 195,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 173,7% rdr do 42,1 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec października 96,7 mld zł wobec 90,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 14,2% rdr do poziomu 242,2 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 18,8 mld zł wobec 15,1 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 24,6% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 23,4 TWh, co oznacza spadek o 19,4% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 6,0% rdr do poziomu 3,1 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 22,2% rdr do poziomu 20,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 5,8% rdr do 13,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 24,3% do poziomu 2,8 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 11,2% rdr do poziomu 10,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 1,6 TWh, co oznacza spadek o 17,8% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 64,9% rdr do poziomu 11,9 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 47,5% rdr, do wolumenu 0,7 TWh.

Kapitalizacja 385 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec września wyniosła 408 mld zł (88,3 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 434 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 827,2 mld zł (179,1 mld EUR).

Na Głównym Rynku w październiku zadebiutowały akcje spółki Allegro. Oferta Allegro obejmowała początkowo łącznie 216 mln akcji (w tym do 15 proc. akcji, które trafiły do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie), co przy cenie akcji w ofercie publicznej na poziomie 43 zł za sztukę, dawało wartość oferty na poziomie 9,3 mld zł. Po podniesieniu oferty, łączna liczba oferowanych akcji wzrosła do 246.857.143 (razem z opcją stabilizacyjną), co dało ostateczną wartość oferty w wysokości 10,6 mld zł.

W ubiegłym miesiącu na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, w porównaniu do 23 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych
2 świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

3 ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe