Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – październik 2023 r.

gpw
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 53,3% rdr do 30,1 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na NewConnect o 71,1% rdr do 182,8 mln zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 3,2% rdr do poziomu 893,3 tys. szt.
  • Wzrost łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC o 90,0% rdr do 144,8 mln zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 70,7% rdr do 13,7 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 0,9% rdr do 10,5 TWh

W październiku 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 31,5 mld zł, czyli o 42,8% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 53,3% rdr do poziomu 30,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,37 mld zł, o 46,4% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec października wyniosła 71 582,26 pkt. i była o 41,9% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w październiku odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 56,5% rdr do poziomu 184,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 71,1% rdr i wyniosła 182,8 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w październiku wyniosła 531,4 tys. zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w październiku wyniósł 1,3 mln szt., czyli o 1,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 3,2% rdr do poziomu 893,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 1,1% rdr do 259,1 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 7,9% rdr do 128,9 tys. szt.

W październiku odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 11,6% rdr do poziomu 220,9 mln zł oraz wzrost łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC o 90,0% rdr do 144,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec października 104,6 mld zł, wobec 93,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 3,5% rdr do poziomu 515,2 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 33,3 mld zł wobec 12,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 171,7% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w październiku br. 13,7 TWh, co oznacza wzrost o 70,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 118,3% rdr do poziomu 5,6 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 48,4% rdr do poziomu 8,1 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 0,9% rdr do 10,5 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 34,8% do poziomu 1,4 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 10,5% rdr do poziomu 9,0 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”), na rynku spot wyniósł 1,2 TWh, co oznacza spadek o -1,7% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 32,6% rdr do poziomu 7,7 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 2,3% rdr, do wolumenu 3,3 TWh.

Kapitalizacja 371 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w październiku 2023 r. wyniosła 696,4 mld zł (156,6 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 414 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 347,8 mld zł (303,0 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w październiku 2023 r. zadebiutowały akcje spółek: XPLUS oraz DRAGO ENTERTAINMENT. Były to przejścia z NewConnect.

Na rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółek: SCANWAY S.A. (wartość oferty: 11,4 mln zł) oraz SOFTWARE MANSION S.A. (wartość oferty: 2,4 mln zł).

W październiku br. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych