Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – styczeń 2024

gpw giełda
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 10,1% rdr do 23,8 mld zł
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na NewConnect o 33,5% rdr do 150,7 mln zł
  • Spadek wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 7,5% rdr do poziomu 638,9 tys. szt.
  • Wzrost łącznej wartości obrotu ETF i ETC o 11,9% rdr do 121,3 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 16,5% rdr do 10,4 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 3,2% rdr do 13,4 TWh

W styczniu 2024 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 24,0 mld zł, czyli o 14,5% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zmalała o 10,1% rdr do poziomu 23,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,08 mld zł, o 14,2% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia wyniosła 77 416,31 pkt. i była o 26,3% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w styczniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 33,1% rdr do poziomu 151,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 33,5% rdr i wyniosła 150,7 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w styczniu wyniosła 1,1 mln zł, wobec 0,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w styczniu wyniósł 1,1 mln szt., czyli o 3,3% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 7,5% rdr do poziomu 638,9 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 63,0% rdr do 321,0 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 27,4% rdr do 88,1 tys. szt.

W styczniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 25,3% rdr do poziomu 170,8 mln zł oraz wzrost łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC o 11,9% rdr do 121,3 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec stycznia 110,1 mld zł, wobec 91,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 0,6% rdr do poziomu 436,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 36,1 mld zł wobec 23,7 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 52,6% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w styczniu br. 10,4 TWh, co oznacza spadek o 16,5% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 23,5% rdr do poziomu 4,7 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 9,6% rdr do poziomu 5,7 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 3,2% rdr do 13,4 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 79,1% do poziomu 3,4 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 16,2% rdr do poziomu 10,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 1,2 TWh, co oznacza spadek o 16,2% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 23,6% rdr do poziomu 8,1 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 74,8% rdr, do wolumenu 7,4 TWh.

Kapitalizacja 371 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w styczniu 2024 r. wyniosła
754,5 mld zł (173,7 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 413 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 433,0 mld zł (329,9 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w styczniu 2024 r. zadebiutowały akcje spółki BLOOBER TEAM S.A. (przejście
z NewConnect)

Na rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółki CONSOLEWAY S.A. (wartość oferty: 2,7 mln zł)

W styczniu br. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe