Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – styczeń 2017 r.

GPW Dzwon giełdowy
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 48,7% rdr, a wartości obrotu akcjami łącznie – o 52,1% rdr
  • Wzrost wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 0,1% rdr, przy czym największą dynamikę wzrostu wolumenu odnotowały kontrakty na akcje (+107,2% rdr) oraz kontrakty na stopę procentową (+201,6% rdr)
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w ramach arkusza zleceń o 34,2% rdr
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem o 41,1% rdr

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w styczniu 2017 r. 21,8 mld zł, czyli o 52,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 48,7%, do poziomu 20,8 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w styczniu 2017 r. poziom 990,7 mln zł. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia 2017 r. wyniosła 55 232,32 pkt i była o 24,7% wyższa niż rok temu.

Również na rynku NewConnect odnotowano wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń, o 20,0% rok do roku. Łącznie wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym w styczniu 2017 r. wyniosła 133,1 mln zł, a w ramach arkusza zleceń – 121,8 mln zł.

W styczniu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 604,9 tys. szt., o 0,1% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 307,0 tys. szt., co oznacza spadek o 22,0% wobec stycznia 2016 r. O 4,4% rdr spadł w styczniu 2017 r. także wolumen obrotu kontraktami walutowymi. Jednocześnie odnotowano istotny wzrost wolumenu obrotu pozostałymi kontraktami terminowymi. W przypadku kontraktów na akcje wyniósł on +107,2% rdr (wolumen w styczniu 2017 r. – 169,0 tys. szt.), a w przypadku kontraktów na stopę procentową +201,6% rdr, do poziomu 1,9 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec stycznia 2017 r. 81,7 mld zł, co oznacza wzrost o 16,8% rok do roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 34,2%, do poziomu 218,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w styczniu r. 44,2 mld zł i była o 26,2% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w styczniu 2017 r. 13,2 TWh, o 41,1% więcej niż rok wcześniej, przy czym największa dynamikę wzrostu odnotowano na rynku terminowym, gdzie wolumen obrotu osiągnął poziom 8,7 TWh (+54,1 rdr). Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w styczniu 2017 r. wyniósł 7,5 TWh, czyli o 35,9% mniej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2] na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,3 TWh, co oznacza spadek o 11,4% w stosunku do stycznia 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wyniósł w styczniu 2017 r. 15,3 ktoe[3].

Kapitalizacja 434 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec stycznia 2017 r. wyniosła 592,5 mld zł. Łączna kapitalizacja 487 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec stycznia 2017 r. 1 167,4 mld zł.

W styczniu 2017 r. na Głównym Rynku zadebiutowała spółka Setanta, na rynku NewConnect zadebiutowały dwie spółki: Money Makers TFI oraz Kofama Koźle.

W styczniu 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 2 więcej niż rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

1 Transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych.

2 Świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg).

3 ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe

[1] Transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych.

[2] Świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg).

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe