BioMaxima S.A. rozważa przejście na rynek regulowany GPW w Warszawie

Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA
Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA

Akcjonariusze BioMaxima S.A., notowanego na NewConnect polskiego producenta podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, podjęli podczas ZWZA Uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z Programem Opcji Menedżerskich. Spółka rozważa również zmianę rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie.

Podczas ZWZ BioMaxima S.A. w dniu 27.06.2018 r. Akcjonariusze podjęli Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzeniu do niego zapisu o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 330.000 zł poprzez emisję 330.000 akcji serii E. Akcje serii E będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały ZWZ. Emitent prowadzi obecnie istotny program inwestycyjny mający na celu wzrost jego mocy produkcyjnych oraz zwiększenie rentowności Spółki. Poprzez przyjęcie Programu Motywacyjnego BioMaxima S.A. chce powiązać poziom wynagrodzeń Zarządu Spółki ze wzrostem jej wartości oraz spełnić kryteria kapitałowe związane ze zmianą rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie. Program Motywacyjny ma także umożliwić pozyskanie oraz utrzymanie osób zarządzających, dzięki którym Spółka będzie mogła nadal rozwijać się w wysokim tempie.

„Historycznie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wymagała, aby kapitał zakładowy spółki, której akcje dopuszczone  są  do  obrotu  giełdowego  nie  był  niższy niż 4 mln zł. Mimo, że prawo uległo zmianie w ostatnim czasie, tak się składa, że wszystkie spółki dopuszczane do obrotu na głównym parkiecie spełniają to kryterium. Teraz również BioMaxima będzie je spełniać.” – komentuje Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Podczas ZWZ zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe za 2017 r. oraz udzielono absolutoriów Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej BioMaxima S.A. Akcjonariusze Spółki podjęli również Uchwałę w zakresie podziału zysku netto za 2017 r., który wyniósł 807.985,61 zł. Z tej kwoty, 219.641,63 zł zostanie przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych, a 588.343,98 zł trafi na kapitał zapasowy.