BVT S.A. zadebiutuje jutro na rynku NewConnect

gpw

BVT S.A., Spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, zadebiutuje w dniu jutrzejszym na rynku NewConnect. Debiut Spółki na alternatywnym rynku był dla jej Zarządu jednym z najważniejszych celów, a jego osiągnięcie pozwoli realizować przyjęty plan rozwoju.

W dniu 23.09.2015 r. Zarząd GPW w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 1.000.000 akcji serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna akcji, uwzględniając przeprowadzony w lipcu br. split w stosunku 1:50, wynosiła 0,80 zł za szt. W ofercie prywatnej BVT S.A. pozyskało 800 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności oraz obsługę już wcześniej zakupionych, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe Emitenta.

„Przygotowując się do debiutu na rynku NewConnect Zarząd realizował kolejny etap, który został zawarty w strategii rozwoju Spółki od samego początku jej działalności. Zdaję sobie sprawę, że specyfika rynku wierzytelności wymaga elastyczności, która musi objawiać się także w posiadanych możliwościach dotyczących pozyskiwania środków finansowych. Jedną z takich opcji jest emisja akcji, która przyniosła BVT wpływ w wysokości 800 tys. zł. Środki, jakie Spółka pozyskała poprzez emisję akcji serii C, pozwoliły na zrealizowanie w pełni umowy zakupu pakietów wierzytelności z sektora transportu kolejowego oraz przyśpieszenie tempa, w jakim posiadane wierzytelności wdrożone zostały do realnej windykacji. Miało to znaczący wpływ na osiągnięte przez nas wyniki finansowe w I i II kwartale br. Dbałość Zarządu o utrzymanie proporcji kosztów na poziomie adekwatnym do rzeczywistych potrzeb oraz realna ocena zakupionych pakietów pozwoliły na wygenerowanie wyników dających możliwość wypłaty dywidendy naszym Akcjonariuszom w pierwszym pełnym roku działalności Spółki. Debiut na rynku NewConnect zwiększy także naszą wiarygodność biznesową na rynku wierzytelności i pozwoli nam umacniać pozytywny wizerunek wśród partnerów biznesowych.” – komentuje Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

Spółka realizując założenia przyjętej Strategii Rozwoju, która zakłada nabywanie pakietów wierzytelności w nowych branżach, dokonała we wrześniu br. zakupu pakietów wierzytelności polskiego operatora telekomunikacyjnego o łącznej wartości nominalnej sięgającej blisko 3,22 mln zł. W ich skład wchodzi portfel spraw sądowych (usługi mobilne) oraz portfel klientów biznesowych (usługi stacjonarne). Jest to zarazem pierwszy zakup wierzytelności z nowej branży dokonany przez BVT S.A. Emitent złożył także najlepszą ofertę w przetargu na zakup pakietu wierzytelności pochodzących z sektora masowego transportu miejskiego. Jego wartość nominalna wynosi ponad 3 mln zł.

„Zgodnie z przyjętym planem rozwoju uczyniliśmy pierwsze kroki w celu dywersyfikacji posiadanego portfela wierzytelności. Do chwili obecnej nasza działalność oparta była na sektorze transportu masowego. Przygotowując się do wejścia w nowe obszary Zarząd zadbał, aby obszar, w którym się specjalizujemy, działał stabilnie generując przychód adekwatny do realnie windykowanego wolumenu należności. Wchodząc w nową branżę mamy tożsame założenie, aby przy maksymalnej optymalizacji kosztów minimalizować ryzyko związane z rentownością nabywanych pakietów. Jest to nadrzędna zasada, którą się kierujemy, bez względu na to, na jakim obszarze koncentrujemy nasze działania. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o zakupie dwóch pakietów z branży telekomunikacyjnej, które nie są wobec siebie tożsame. Pozwoli to na wdrożenie nowego schematu windykacji aż w dwóch obszarach, branży usług telekomunikacyjnych jako takiej oraz sferze wierzytelności biznesowych. Do chwili obecnej posiadaliśmy pakiety wierzytelności, które dotyczyły wyłącznie osób fizycznych. Przedmiotowy zakup jest etapem rozwoju BVT S.A., który oparty będzie na dotychczas posiadanych strukturach oraz współpracy z firmą windykacyjną. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że będzie on też w toku windykacji wymagał rozwinięcia tych struktur oraz modyfikowania schematów działania, ale będzie to tylko i wyłącznie potwierdzenie słuszności podjęcia decyzji o rozszerzeniu działalności Spółki na nowe obszary. Spodziewamy się odzwierciedlenia podjętych działań w naszych wynikach finansowych na koniec I kwartału 2016 r. Uważam, że jest to kolejny, bardzo ważny krok Spółki w dążeniu do celu, jakim jest dla nas zdobycie i ugruntowanie pozycji na rynku wierzytelności bankowych.” – zakończyła Prezes Szuba.

W lipcu 2015 r. Emitent nabył pakiet 4.834 sztuk wierzytelności o łącznej wartości nominalnej sięgającej ponad 486 tys. zł. W chwili obecnej BVT S.A. posiada w swoim portfelu ok. 240 tys. szt. wierzytelności, a ich łączna wartość nominalna przekracza 83 mln zł. Prowadzenie skutecznej windykacji tych pakietów Spółce notować wyraźną progresję wyników finansowych. W 2 kw. br. Emitent osiągnął 608 tys. zł zysku netto przy przychodach wynoszących 1.674 tys. zł. Całe pierwsze półrocze 2015 r. Spółka zakończyła zyskiem netto wynoszącym 1.177 tys. zł oraz sprzedażą na poziomie 3.335 tys. zł.

BVT S.A. specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników, a ich zlokalizowanie obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Nabyte przez Spółkę pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. Emitent specjalizuje się obecnie w obsłudze wierzytelności związanych z przedsiębiorstwami z branży transportu kolejowego.

Głównym akcjonariuszem BVT S.A. jest notowana na rynku NewConnect Spółka Kupiec S.A., która posiada akcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BVT S.A. pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Natomiast Doradcą Finansowym i jednym z akcjonariuszy Spółki jest ABS Investment S.A. BVT S.A. zakończyło 2014 r. zyskiem netto w wysokości 822 tys. zł oraz przychodami na poziomie 2.536 tys. zł. Akcjonariusze Spółki otrzymali również dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. w łącznej kwocie 532 tys. zł, co stanowiło blisko 65% całego osiągniętego zysku.