Creotech Instruments zamierza stać się w UE wiodącym dostawcą technologii mikrosatelitarnych

creotech

Creotech Instruments, notowany na GPW polski producent platform, systemów i podzespołów satelitarnych, przedstawił strategię finansowania planowanych projektów kosmicznych, której celem jest umożliwienie Spółce osiągnięcia w najbliższych latach pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych. Spółka na dzień publikacji strategii rozpoznała szacowaną wartość projektów, będących aktualnie przedmiotem rozmów m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną, Ministerstwem Obrony Narodowej i Komisją Unii Europejskiej, na możliwą do osiągnięcia kwotę około 300 mln EUR w okresie najbliższych lat. W celu efektywnej realizacji strategii Zarząd zamierza wzmocnić kapitałowo Spółkę i przeprowadzić inwestycje w trzech kluczowych obszarach: rozbudowy portfolio produktowego, rozwoju zdolności produkcyjnych, a także rozbudowy działu sprzedażowego. Creotech planuje pozyskać niezbędne środki do sfinansowania inwestycji z planowanej emisji nowych akcji z intencją, aby w miarę możliwości zapewnić prawo pierwszeństwa dla istniejących akcjonariuszy posiadających określoną liczbę akcji Spółki. Doradcą Spółki będzie cc group – stały doradca IR oraz doradca finansowy, a do roli menadżerów oferty zostali wybrani Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, Pekao Investment Banking S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A.

Zarząd Creotech Instruments zwołał na koniec sierpnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia wymaganej uchwały emisyjnej, a następnie, jeżeli zostanie ona podjęta, oraz biorąc pod uwagę m.in. warunki rynkowe, planuje przeprowadzić emisję do 396.557 akcji zwykłych na okaziciela skierowaną do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej.

Przez ostatnie lata intensywnego rozwoju Creotech Instruments systematycznie budował swoją międzynarodową pozycję i rozpoznawalność jako pierwszego polskiego producenta platform mikrosatelitarnych, czyli o masie rzędu kilkudziesięciu kg. Track record sukcesów naszych ofert publicznych przy debiucie na rynku NewConnect oraz Głównym Rynku GPW w trudnym 2022 roku nie tylko pozwolił nam przyspieszyć wzrost organizacji, ale także rozpocząć rozmowy o zaangażowaniu Creotech w najważniejsze projekty satelitarne na szczeblu krajowym, Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz komercyjnych. Bieżący rok okazał się dla nas przełomowy, zawarliśmy umowę ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na realizację przemysłowego studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi, a także będziemy realizować w ramach konsorcjum strategiczny projekt dla Unii Europejskiej REACTS, w którym odegramy jedną z kluczowych ról dla zapewnienia państwom członkowskim UE zdolności obronnych szybkiego reagowania. Naszym celem jest osiągnięcie w UE pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w projektach obronnych i komercyjnych. Wartość projektów w ramach obecnie prowadzonych przez nas rozmów z partnerami może osiągnąć około 300 mln euro w najbliższych latach, w zależności od wielu różnych zmiennych czynników, a ponadto łączny rozpoznany potencjał zamówień na satelity szacujemy na około 150 szt. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie dodatkowych inwestycji w trzech kluczowych obszarach: rozbudowy portfolio produktowego, rozwoju zdolności produkcyjnych i rozbudowy działu sprzedażowego. Środki finansowe planujemy pozyskać z emisji nowych akcji komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Obecny poziom rozwoju Creotech Instruments pozwala na rozpoczęcie realizacji pierwszych dużych projektów, które Spółka zamierza kontynuować na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb publicznych i projektów obronnych, a także na poziomie UE, jako wiodący dostawca i regionalny lider w projektach europejskich. Jako firma pierwszego wyboru w Europie Środkowej w technologiach mikrosatelitarnych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), zamierza zwiększyć udział w dostawach swoich platform satelitarnych do 100 kg, z możliwością przeskalowania do 200 kg. Równolegle do działań na szczeblu krajowym i europejskim, Creotech zamierza zintensyfikować swój udział w międzynarodowych projektach komercyjnych z zamiarem osiągnięcia statusu wiodącego dostawcy platform satelitarnych do zastosowań biznesowych.

W lipcu 2023 roku Polska podjęła strategiczną decyzję o zwiększeniu krajowego zaangażowania w budżet ESA o dodatkowe 295 mln euro w latach 2023-2025. Creotech zidentyfikował do tej pory 8 potencjalnych projektów, w ramach których mógłby dostarczyć własną platformę satelitarną. W przypadku wybrania Spółki do udziału w realizacji tych projektów, Creotech szacuje, że jego udział mógłby sięgnąć poziomu 30-50 mln euro rocznie. Aktualnie Spółka prowadzi rozmowy z ESA na temat 4 różnych misji kosmicznych opartych na jej autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Creotech zrealizował wspólnie z ESA ponad 25 projektów kosmicznych, stając się jednym z największych polskich kontrahentów i firmą pierwszego wyboru w Europie Środkowej dla kluczowych projektów Agencji.

Jesteśmy u progu rozpoczęcia komercjalizacji naszej autorskiej platformy satelitarnej HyperSat, co do której mamy długoterminowe plany rozwoju, w tym zoptymalizowania jej dla misji o 100-200 kg. Pozwoli to nam nie tylko odpowiedzieć na globalne trendy, które wspierają kierunek zwiększania masy poszczególnych satelitów, ale także wejść w największy wartościowo segment, który w latach 2022-2031 (wg. Euroconsult) ma odpowiadać za 38% wartości całego rynku małych satelitów, odznaczając się jednocześnie jeszcze wyższą marżowością. Wraz z planowanym rozwojem zdolności produkcyjnych, które przystosujemy do rosnącej skali naszej działalności i rozbudową działu sprzedażowego, gdzie zakładamy około 2-krotne zwiększenie potencjału ludzkiego, osiągniemy pozycję wiodącego dostawcy platform mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej. Nasz model biznesowy wpisuje się w podnoszone z roku na rok prognozy dotyczące tempa rozwoju rynku małych satelitów, a liczba zapytań ofertowych kierowanych do Spółki rośnie w szybkim tempie, wraz z rosnącą świadomością społeczeństw i dzięki strategicznym decyzjom poszczególnych państw oraz agencji, które zwiększają strumienie inwestycji w kierunku rozwoju obszaru kosmicznego, w tym obronności, na całym świecie mówi Paweł Górnicki, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Creotech Instruments S.A.

Creotech Instruments jest firmą działającą w obszarze systemów satelitarnych i zaawansowanej elektroniki m.in do zastosowań kwantowych. Jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy mikrosatelitów, czyli satelitów o wadze od 10 kg do kilkudziesięciu kg. Istotnym krokiem w rozwoju Spółki jest projekt satelity EagleEye do obserwacji Ziemi w paśmie widzialnym budowanego na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat. Platforma ta pozwala na realizację różnego rodzaju misji, od technologicznych i naukowych, poprzez misje obserwacyjne i telekomunikacyjne, aż po misje w daleki kosmos. Jej modułowa konstrukcja zapewnia pełną skalowalność satelitów w zakresie 10-60 kg, a w przyszłości także do 200 kg. Wyniesienie satelity EagleEye na orbitę okołoziemską planowane jest w 2024 roku na rakiecie amerykańskiej firmy SpaceX. Spółka jest też współrealizatorem projektu PIAST, w ramach którego planuje umieścić na orbicie konstelację trzech małych satelitów obserwacyjnych w 2025 roku, także opartych na platformie HyperSat.