Działki rolne poniżej 1 ha nie tylko dla rolników

0
kontrola podatkowa

Projektowana ustawa z pewnością przyczyni się do pobudzenia rynku nieruchomości rolnych, zwłaszcza gruntów o powierzchni do 1 ha oraz położonych w granicach administracyjnych miast.

Po prawie trzech latach obowiązywania ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, mającej na celu ochronę gruntów rolnych przed ich spekulacyjnym wykupem nadszedł czas na zmiany.

Dnia 12 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa”, „projekt ustawy”), której celem jest liberalizacja ograniczeń w zakresie nabywania gruntów rolnych, w szczególności o powierzchni nie przekraczającej 1 ha oraz położonych w graniach administracyjnych miast.

W projektowanej ustawie rozszerzono katalog przypadków, w których nie znajdą zastosowania przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przepisów ustawy, zgodnie z brzemieniem projektu ustawy, nie stosuje się również do nieruchomości rolnych nabytych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jako tzw. „ogródki przydomowe”, położonych w granicach administracyjnych miast oraz nieruchomości rolnych, w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości.

Jak wskazuje mecenas Konrad Młynkiewicz Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, zapisy projektowanej ustawy odpowiadają oczekiwaniom rynku. Dotychczasowe ograniczenia, zwłaszcza w zakresie możliwości nabywania nieruchomości rolnych w granicach administracyjnych miast budziły olbrzymie wątpliwości. Nieruchomości takie, co do zasady nie leżą bowiem w kręgu zainteresowań rolników, a ich wartość rynkowa nie daje podstaw do uznania, że mogą być one chociażby potencjalnie wykorzystywane jako działki rolne. Prowadziło to do sytuacji w której olbrzymia liczba działek, która nie jest obecnie wykorzystywana do celów produkcji rolnej , nie mogła być przedmiotem obrotu, a właściciele takich nieruchomości nie mogli swobodnie dysponować takimi działkami, co prowadziło do znacznej utraty ich wartości. Równie pozytywnie należy ocenić projektowaną zmianę dopuszczającą możliwość nabycia nieruchomości rolnej przez „nierolnika” jeżeli wielkość działki nie przekracza 1 ha. Dotychczas osoby takie mogły nabyć działkę rolną nie większa niż 0,3 ha. – dodaje mecenas Młynkiewicz.

Czytaj również:  Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej generują 45% PKB w UE

Kolejną istotną zmianą jest skrócenie o połowę okresu, przez który nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość oraz czasu, przez który nabywana nieruchomość nie może być sprzeda (ani oddana w posiadanie innym podmiotom) z 10 do 5 lat. Co istotne, osoby nieposiadające statusu rolnika indywidualnego uzyskają możliwość nabycia nieruchomości rolnej: w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym; w wyniku zasiedzenia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku a także w wyniku podziału, przekształcenia bądź połączenia się spółek prawa handlowego. W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej – wskazuje r. pr. Konrad Młynkiewicz Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Ustawodawca zaproponował także szersze rozumienie określenia „osoba bliska” na gruncie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zaliczając do tego grona również rodzeństwo rodziców oraz pasierbów rolnika. Jest to z pewnością krok w dobrym kierunku, warto jednak rozważyć rozszerzenie tego katalogu również o wszystkich zstępnych rodzeństwa rolnika. Rozwiązanie to umożliwiłoby nabycie nieruchomości rolnej także przez wnuka lub prawnuka rodzeństwa rolnika.proponuje r. pr. Konrad Młynkiewicz Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Projektowana ustawa z pewnością przyczyni się do pobudzenia rynku nieruchomości rolnych, zwłaszcza gruntów o powierzchni do 1 ha oraz położonych w granicach administracyjnych miast  – podkreśla r. pr. Konrad Młynkiewicz Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Omawiane zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.