Grupa Develia publikuje wyniki w trzech kwartałach 2022 r.

Andrzej Oślizło, prezes zarządu firmy deweloperskiej Develia
Andrzej Oślizło, prezes zarządu firmy deweloperskiej Develia
  • W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 320,3 mln zł, wobec 596,3 mln zł rok wcześniej.
  • Zysk netto grupy wyniósł 50,5 mln zł wobec 84,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  • W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. Develia sprzedała 1225 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1500 w analogicznym okresie 2021 r.
  • W ciągu trzech kwartałów deweloper przekazał 626 lokali wobec 1279 rok wcześniej. Zgodnie z harmonogramem projektów, kumulacja przekazań nastąpi w IV kwartale br., co przełoży się na znaczną poprawę wyników Develii za 2022 r.
  • Na koniec września 2022 r. Develia posiadała 409 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

– W trzecim kwartale 2022 r. obserwowaliśmy dalsze osłabienie sytuacji rynkowej w branży nieruchomości, w tym kontekście wyniki sprzedaży Develii postrzegamy jako dobre. Dzięki zdywersyfikowanej ofercie, dostosowanej do oczekiwań klientów szukających mieszkań dla siebie i inwestorów, osiągnięcie celu sprzedażowego na 2022 r. jest realne, spodziewamy się wyniku około 1600 mieszkań. Ze względu na harmonogram inwestycji jesteśmy w najbardziej aktywnym okresie w tym roku, jeśli chodzi o przekazania lokali, dlatego wyniki finansowe za IV kwartał tego roku powinny być bardzo dobre. Aktywnie działamy, aby sfinalizować pierwszą transakcję PRS. Jest to ważny kierunek rozwoju Develii, ale ze względu na niestabilne otoczenie prawne i wzrost kosztów finansowania potencjalnych partnerów, wymaga więcej czasu niż pierwotnie zakładaliśmy – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W segmencie komercyjnym realizujemy założenia strategii. Kilka tygodni temu podpisaliśmy umowę joint venture z Hillwood, która jest elementem dezinwestycji gruntu w Malinie. Jesteśmy też na zaawansowanym etapie negocjacji sprzedaży pozostałych aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło.

Działalność deweloperska

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. Develia sprzedała 1225 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1500 lokali w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek o 18%. W okresie styczeń – wrzesień 2022 r. deweloper przekazał 626 lokali wobec 1279 rok wcześniej. Mniejsza liczba przekazań wynika z harmonogramu realizowanych projektów – ich kumulacja nastąpi w ostatnim kwartale tego roku, co znacząco wpłynie na poprawę wyników spółki za 2022 r.

W samym III kwartale deweloper sprzedał 261 lokali. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w inwestycjach Aleje Praskie (Warszawa), Centralna Park (Kraków), Szmaragdowy Park (Gdańsk) i Kaskady Różanki (Wrocław). W okresie lipiec-wrzesień 2022 r. Develia przekazała 420 lokali wobec 521 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Działalność komercyjna

Develia kontynuuje strategię dezinwestycji obiektów komercyjnych. Spółka dąży do sprzedaży Arkad Wrocławskich oraz warszawskiego biurowca Wola Retro. Poziom komercjalizacji tych obiektów wynosi odpowiednio 94% i 86%.

W lipcu 2022 r. deweloper zawarł umowę współpracy joint venture z firmą The Heart, zajmującą się venture building. W jej ramach powstanie spółka, która stworzy platformę do zarządzania wynajmem mieszkań skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Platforma będzie kompleksowym narzędziem do obsługi najmu, obejmującym cały proces zaczynając od marketingu lokali przeznaczonych na wynajem, poprzez przeprowadzenie procesu najmu mieszkania i rozliczenie czynszu, na dodatkowych usługach dla najemców – takich jak catering, sprzątanie czy naprawy – kończąc. Nakłady inwestycyjne na projekt wyniosą łącznie 8,5 mln zł w perspektywie 3 lat. Łączne docelowe zaangażowanie Develii wyniesie maksymalnie 7,5 mln zł. W zależności od etapu inwestycji i stopnia realizacji programu motywacyjnego deweloper będzie posiadał od 76,5% do 57,5% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Operacyjne uruchomienie platformy planowane jest na 2023 r.

W październiku br. Develia podpisała umowę o współpracy joint venture z Hillwood, będącą finalizacją uzgodnień zawartych w liście intencyjnych. W ramach umowy powstanie spółka celowa, która na nieruchomości położonej w Malinie koło Wrocławia zrealizuje park logistyczny o powierzchni minimum 400 tys. GLA. Deweloper szacuje, że przychód z etapowej sprzedaży gruntu w Malinie do spółki celowej wyniesie około 34,7 mln euro, czyli powyżej obecnej wartości księgowej wynoszącej 70 mln zł. Dodatkowo Develia będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu. Taki model współpracy pozwoli spółce na maksymalizację wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które zostało kupione w 2007 r.

Wyniki finansowe

Dane finansowe (tys. zł) 1-3Q2022 1-3Q2021 Zmiana
Przychody 320 297 596 332 -46,29%
Zysk brutto ze sprzedaży 83 458 163 364 -48,91%
Marża brutto ze sprzedaży 26,06% 27,39%  -1,34pp
Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski 62 789 131 271 -52,17%
Marża brutto ze sprzedaży segment deweloperski 22,62% 24,66%  -2,05pp
Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny 20 531 32 056 -35,95%
Marża brutto ze sprzedaży segment komercyjny 48,28% 50,08%  -1,80pp
EBITDA 76 155 118 888 -35,94%
EBITDA bez przeszacowań nieruchomości 33 810 124 983 -72,95%
Zysk netto 50 511 84 772 -40,42%
Skorygowany zysk netto* 29 784 88 809 -66,46%

(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto – zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji

Przychody grupy za trzy kwartały 2022 r. wyniosły 320,3 mln zł wobec 596,3 mln zł rok wcześniej. Develia wypracowała 50,5 mln zł zysku netto wobec 84,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniósł 62,8 mln zł przy przychodach 277,6 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 20,5 mln zł przy przychodach 42,5 mln zł.

W październiku br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Develii dotyczący publicznego programu emisji obligacji, który umożliwi spółce emisję obligacji o wartości do 150 mln zł. Obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst i będą mogły być emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Warunki emisji kolejnych serii będą ustalane indywidualnie. Za organizację poszczególnych ofert, w tym tworzenie konsorcjów dystrybucyjnych będzie odpowiadał Michael/Ström Dom Maklerski.

– Planowana emisja obligacji do inwestorów detalicznych jest przede wszystkim formą dywersyfikacji źródeł finansowania. Dodatkowo pozwoli nam przygotować się na spowolnienie na rynku i wykorzystanie pojawiających się szans inwestycyjnych. Pierwszą emisję, w ramach publicznego programu, chcielibyśmy przeprowadzić jeszcze w tym roku. Nasza wieloletnia historia emisji i wykupu obligacji, pozycja czołowego dewelopera mieszkaniowego w Polsce i dobra sytuacja finansowa sprawiają, że emisja będzie ciekawą propozycją dla inwestorów detalicznych – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Na koniec września 2022 r. Develia posiadała 409 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych. Na koniec III kwartału 2022 r. zobowiązania finansowe wyniosły 723,6 mln zł w porównaniu z 956,4 mln zł na koniec 2021 r.