JRH wraca do notowań giełdowych

January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI
January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI

Dzięki spełnieniu przez JR Holding wszystkich wymagań postawionych przez GPW w Warszawie, Zarząd spółki prowadzącej rynek NewConnet podjął decyzję o wznowieniu obrotu akcjami JRH na rynku NewConnect z dniem 6 grudnia 2023 r.

Notowania JRH oraz wszystkich innych alternatywnych spółek inwestycyjnych  (ASI) notowanych na GPW oraz NewConnect zostały zawieszone z dniem 29 września 2023 roku, ze względu na wejście w życie nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,  wprowadzonej ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Wadliwie skonstruowany przepis tworzył ryzyko nieważności, z mocy prawa, wszelkich transakcji akcjami ASI na rynku kapitałowym.

Zarząd GPW niestety nie mógł się inaczej zachować, musiał na tamtą chwilę zawiesić obrót wszystkimi akcjami ASI. Wymagała tego, w świetle posiadanych przez nas opinii prawnych, pewność obrotu giełdowego. Zaproponowane przez nas wykorzystanie wyjątku dla spółek, których ponad 50% akcji posiada tzw. klient profesjonalny okazało się skutecznym rozwiązaniem. Doprowadziliśmy do sytuacji kiedy naszym większościowym akcjonariuszem jest inna spółka ASI, co umożliwiło odwieszenie notowań – powiedział January Ciszewski, inwestor i Prezes JRH.

W dniu 12 października b.r. January Ciszewski wniósł 53,39% akcji Spółki do Onvestor ASI, która zgodnie z nowymi przepisami została zakwalifikowana jako klient  profesjonalny, co otworzyło drogę do powrotu do notowań. 21 listopada 2023 r. JR Holding oraz Onvestor ASI podpisały z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami JRH.

Niezwłocznie po objęciu przez Onvestor ASI większości akcji JRH podjęliśmy dialog z Zarządem GPW, którego wynikiem było zawarte porozumienie. Dopełniliśmy wszystkich przewidzianych w nim  warunków formalnych i efektem tego będzie środowe odwieszenie notowań naszych akcji. Cieszymy się, że Zarząd GPW, kierując się dobrem inwestorów wyszedł naprzeciw naszym staraniom i dzięki wspólnemu wysiłkowi notowania JRH zostaną odwieszone w pierwszej kolejności – podsumował January Ciszewski.