OEX opublikował wyniki za pierwsze półrocze 2021 r.

Jerzy Motz
Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX SA

Grupa OEX, specjalizująca się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży, zakończyła I półrocze 2021 roku odnotowując bardzo znaczące wzrosty wyników we wszystkich segmentach operacyjnych. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 32,9 mln zł co stanowi wzrost o 36,8 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największą jego część wypracował segment eCommerce Services. Zysk netto przypadający akcjonariuszom OEX S.A. wyniósł 11,9 mln zł, co stanowi trzykrotność zysku za pierwsze półrocze 2020.

Grupa dynamicznie się rozwija co znajduje odbicie w świetnych wynikach. Do sukcesów zaliczamy głównie znaczący wzrost EBITDA oraz realizację celu strategicznego jakim jest dominacja segmentu eCommerce Services w wynikach Grupy. Jego udział to już ponad 50 %. Segment eCommerce Services rozwija się korzystając z dynamicznego wzrostu popytu na usługi związane z obsługą e-handlu.– powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX SA

Dla spółki Divante, softwarehouse’u wyspecjalizowanego w technologiach dla eCommerce, jest to kolejny z rzędu okres sprawozdawczy, w którym może się ona pochwalić dwucyfrową dynamiką przychodów. W pierwszym półroczu 2021 wzrosły one o ponad 40% w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Spółka wypracowała ponad 8 mln zł EBITDA, ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, osiągając ponad 23% rentowność na poziomie EBITDA. W I półroczu spółka zrealizowała także przejęcie 70% udziałów w rzeszowskiej spółce Brand Active, tworzącej e-sklepy w oparciu o platformę Shopify, jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się platform sprzedażowych na świecie. Dzięki tej transakcji Divante dodała Shopify do portfela obsługiwanych technologii obok Magento, commercetools czy Mirakl. Spółka pozyskała również 1,3 mln EUR na rozwój nowej technologii fintech – lojalnościowej karty płatniczej opartej o blockchain.

Dynamicznie rośnie także spółka Voice Contact Center, między innymi dzięki współpracy z największymi krajowymi graczami na rynku eCommerce, takimi jak Allegro czy IKEA. W porównaniu do I półrocza 2020, spółka podwoiła swój zysk EBITDA, osiągając w 2021 roku 4,7 mln zł (a wg MSR 17 ponad 3,3 mln zł). Obecnie koncentruje się na dalszym rozwoju usług i technologii w obszarze customer experience, w tym w zakresie obsługi wielojęzycznej oraz voicebotów i chatbotów.

Istotny wzrost odnotowała też spółka OEX E-Business, która świadczy usługi magazynowania i fulfillmentu. Przychody spółki z podstawowej działalności wzrosły o 40% w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 roku, a jej zysk EBITDA osiągnął 6,1 mln zł (a liczony wg MSR 17 wyniósł 2,9 mln zł). W sierpniu 2021 spółka powiększyła powierzchnię magazynową o 13 tys. mkw., żeby móc obsłużyć rosnącą skalę operacji.

Bardzo dobre wyniki odnotował segment Wsparcia sprzedaży, pomimo ograniczeń związanych z pandemią, które dotknęły linie biznesowe bazujące na akcjach terenowych i field marketingu. Wypracowane 4,5 mln zł EBITDA to wzrost o ponad 32 % i efekt rozwoju współpracy z kluczowymi klientami oraz prowadzonych w latach ubiegłych działań restrukturyzacyjnych.

Segment Zarządzania Sieciami punktów sprzedaży detalicznej osiągnął ponad 18% wzrostu przychodów z tytułu prowizji za sprzedaż usług telekomunikacyjnych, odnotowując jednocześnie ponad 23% wzrost liczby podpisanych umów z klientami. Średnia liczba sklepów zwiększyła się przy tym o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, dzięki przejęciu w listopadzie 2020 roku 27 sklepów prowadzonych dla T-Mobile. EBITDA segmentu wyniosła 14,2 mln zł do (a liczona wg MSR17 ponad 9,3 mln zł). Obecnie Grupa prowadzi dla Orange, T-Mobile i Plus łącznie 358 sklepów (wobec 334 na koniec I półrocza 2020).

Poza wzrostem na naszych głównych liniach biznesowych pracujemy również nad innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze cyfryzacji procesów sprzedaży. Kierunek rozwoju związany z digitalizacją handlu uważamy za najbardziej perspektywiczny. Wielkim osiągnięciem jest otrzymanie homologacji na pierwszą wirtualną kasę fiskalną przez spółkę iPOS, w którą rok temu zainwestował OEX. Spółka w I półroczu 2021 roku wypracowała ponad 3 mln zł przychodów. Chcemy dalej inwestować w rozwój kompetencji i technologii w obszarze digitalizacji handlu i customer experience, a stabilna sytuacja finansowa, niskie zadłużenie i odpowiednie zasoby środków pieniężnych umożliwiają nam realizowanie ambitnych planów – dodaje Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX SA

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021

Wyniki skonsolidowane

Wyjaśnienie – z uwagi na istotny wpływ na prezentację EBITDA zastosowania aktualnie obowiązującego standardu MSSF 16, Grupa w celach informacyjnych prezentuje także EBITDA wg stosowanego do końca 2018 roku standardu MSR 17. Poprzez wpływ MSSF 16 należy rozumieć różnicę jaką powoduje w sprawozdaniach finansowych zastosowanie standardu MSSF 16 w miejsce standardu MSR 17, wynikającą z odmiennej klasyfikacji umów najmu powierzchni takich jak magazyny, powierzchnie sklepowe czy biurowe.

    Zgodnie z MSSF16 mln zł   Zgodnie z MSR17 mln zł
                 
    1H 2021 1H 2020 zm %   1H 2021 1H 2020 zm %
Przychody ze sprzedaży   302,7 236,0 28,2%   305,1 237,5 28,5%
Koszty działalności   283,4 228,4 24,1%   286,9 230,9 24,3%
Zysk z działalności podstawowej   19,3 7,6 153,8%   18,2 6,6 175,4%
Pozostałe przychody operacyjne   0,7 4,6 -85,8%   0,6 4,4 -87,1%
Pozostałe koszty operacyjne   1,8 2,8 -33,6%   1,8 2,7 -31,9%
Zysk z działalności operacyjnej   18,1 9,4 92,1%   16,9 8,4 102,4%
EBITDA   32,9 24,0 36,8%   22,7 13,7 65,9%
marża EBITDA   10,9% 10,2%     7,5% 5,8%  
Przychody finansowe   1,5 0,5 230,4%   0,2 0,2 -2,8%
Koszty finansowe   3,1 3,5 -10,8%   1,6 1,6 0,6%
Zysk ze sprzedaży akcji i udziałów   1,4 0,0     1,4 0,0  
Zysk (strata) przed opodatkowaniem   17,9 6,3 186,3%   16,9 6,8 147,1%
Podatek dochodowy   4,3 1,0 316,1%   4,1 1,1 268,4%
Zysk (strata) netto przypadający:   13,6 5,2 160,9%   12,9 5,7 123,8%
 – akcjonariuszom jednostki dominującej   11,9 3,9 207,1%   11,2 4,4 152,6%
 – udziałom niedającym kontroli   1,7 1,3 26,9%   1,7 1,3 26,6%

 

  30.06.2021 30.06.2021
Zgodnie z MSSF 16 Zgodnie z MSR 17
ŹRÓDŁA FINASOWANIA w mln zł w mln zł
Kapitał własny 167,7 167,7
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 26,0 26,0
Zobowiązania z tytułu faktoringu 4,5 4,5
Leasing 88,9 10,7
Źródła finansowania razem 287,1 208,9
Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,58 0,80
EBITDA LTM    
Zysk z działalności operacyjnej LTM 31,6 29,4
Amortyzacja LTM 28,8 10,9
EBITDA LTM 60,4 40,3
DŁUG NETTO    
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 26,0 26,0
Zobowiązania z tytułu faktoringu 4,5 4,5
Leasing 88,9 10,7
Łącznie zadłużenie 119,4 41,2
Środki pieniężne 64,0 64,0
Dług netto 55,5 -22,8
Wskaźnik długu netto do EBITDA LTM 0,92 -0,56