Przychody Grupy Kapitałowej GPW wzrosły w III kw. 2023 r. o 19,9% rdr

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
 • Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 106,1 mln zł w III kw. 2023 r. (+19,9% rdr) oraz 329,0 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2023 r. (+10,5% rdr)
 • Przychody z nowych linii biznesowych – Armenia Securities Exchange i GPW Logistics – wyniosły w III kw. 2023 r. łącznie 10,5 mln zł oraz 29,5 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2023 r.
 • EBITDA wyniosła 39,7 mln zł w III kw. 2023 r. (+36,1% rdr) oraz 118,5 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2023 r. (-6,4% rdr)
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wyniósł 39,7 mln zł (+27,5% rdr) i 111,3 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2023 r. (+3,7% rdr)

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w ciągu 9 miesięcy 2023 r. osiągnęła 329,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 118,5 mln zł, zysk operacyjny 94,8 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 111,3 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły w ciągu 9 miesięcy 2023 r. o 10,5% w ujęciu rok do roku. Zwiększyły się zarówno przychody z rynku finansowego (198,1 mln zł, +4,1% rdr), jak i towarowego (116,7 mln zł, +11,0% rdr). Wzrost przychodów GK GPW był również efektem przychodów z nowych linii biznesowych – Armenia Securities Exchange (AMX) i GPW Logistics – które po 9 miesiącach 2023 r. wyniosły łącznie 29,5 mln zł. Wzrost zysku netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie trzech kwartałów 2023 r. o 3,7% rdr jest m.in. rezultatem wyższego dodatniego salda przychodów i kosztów finansowych (17,2 mln zł, +48,4% rdr) oraz wyższego udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności (23,8 mln zł, +14,8% rdr).

W samym III kw. 2023 r. GK GPW wypracowała 106,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 39,7 mln zł, zysk operacyjny 32,7 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 39,7 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły o 19,9% wobec III kw. 2022 r. Wzrost jest efektem wyższych przychodów z rynku finansowego (65,7 mln zł, +13,4% rdr) oraz towarowego (35,6 mln zł, +19,3% rdr), jak również przychodów z nowych linii biznesowych (łącznie 10,5 mln zł w III kw. 2023 r.).

Pierwszy raz w historii mamy do czynienia z sytuacją, w której w każdym z trzech kwartałów roku odnotowujemy ponad 100 mln zł przychodów. Skumulowane przychody GPW w latach 2017-2022 wzrosły natomiast  o 25 proc. w porównaniu do lat 2011-2016. Te dane finansowe potwierdzają, że prowadzona przez nas od 2018 roku strategia rozwoju przynosi pożądane efekty – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

O potencjale i stabilności GK GPW świadczy również wypłacana rokrocznie, od momentu debiutu spółki na giełdzie, dywidenda dla akcjonariuszy.

Od 2010 r. GPW przekazała akcjonariuszom łącznie ponad 1,23 mld zł – ponad 60 procent tej kwoty trafiło do akcjonariuszy w czasie mojej prezesury – dodał Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Przychody GK GPW z rynku finansowego wyniosły w III kw. 2023 r. 65,7 mln zł i wzrosły rok do roku o 13,4%, głównie dzięki przychodom AMX (6,0 mln zł) oraz wyższym przychodom z obrotu akcjami (29,0 mln zł, +9,7% rdr). Przychody z obsługi emitentów wyniosły 5,5 mln zł (-0,2% rdr), a przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego 14,2 mln zł (-0,6% rdr).

Przychody Grupy z rynku towarowego w III kw. 2023 r. wyniosły 35,6 mln zł i były o 19,3% wyższe rdr. Wzrost jest głównie efektem rekordowych kwartalnych przychodów z obrotu energią elektryczną (7,9 mln zł, +135,1% rdr) oraz wyższych przychodów z rozliczania transakcji (10,4 mln zł, +24,9% rdr).

Koszty operacyjne w III kw. 2023 r. wzrosły o 25,7% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem sięgając 74,6 mln zł. Wzrost jest efektem wyższych łącznych kosztów osobowych
(38,1 mln zł, +33,1% rdr) oraz kosztów usług obcych (25,2 mln zł, +36,1% rdr).

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za III kw. 2023 r.

Zysk netto

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy GPW w III kw. 2023 r. wyniósł 39,7 mln zł, o 27,5% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.  Wpływ na wzrost zysku netto Grupy GPW miał m.in. rekordowy udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności, który wyniósł 10,3 mln zł vs. 8,3 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem.

Przychody z rynku finansowego

W III kw. 2023 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 65,7 mln zł, względem 58,0 mln zł w III kw. 2022 r. oraz 65,9 mln zł w II kw. 2023 r. Przychody z rynku finansowego stanowiły w III kw. 2023 r. 62,0% całkowitych przychodów Grupy GPW.

Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów, sprzedaży informacji oraz przychody Armenia Securities Exchange.

 • Obsługa obrotu na rynku finansowym

W III kw. 2023 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 40,1 mln zł, w porównaniu do 38,2 mln zł w III kw. 2022 r. oraz 38,7 mln zł w II kw. 2023 r.

Wzrost przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym w ujęciu rocznym jest wynikiem wyższych przychodów z obrotu akcjami (29,0 mln zł, +9,7% rdr).

 • Obsługa emitentów

W III kw. 2023 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,5 mln zł, tyle samo ile w III kw. 2022 r., w porównaniu do 5,8 mln zł. w II kw. 2023 r. Na wysokość przychodów z tej linii biznesowej składają się opłaty roczne za notowanie i opłaty za wprowadzenie oraz inne opłaty. Przychody są więc w głównej mierze wypadkową aktywności na rynku IPO/SPO, liczby emitentów oraz kapitalizacji spółek.

W III kw. 2023 r. na Głównym Rynku GPW nie zadebiutowały nowe spółki, natomiast do obrotu na NewConnect trafiły trzy nowe podmioty. Łączna wartość ofert publicznych i wtórnych na obu rynkach wyniosła 652,6 mln zł wobec 356,6 mln zł w III kw. 2022 r. Łączna kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych na obu rynkach akcji GPW wyniosła na koniec września 1 332,3 mld zł vs. 978,1 mld zł na koniec września 2022 r.

 • Sprzedaż informacji z rynku finansowego

Przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego w III kw. 2023 r. osiągnęły poziom 14,2 mln zł, względem 14,3 mln zł w III kw. 2022 r. oraz 15,2 mln w II kw. 2023 r. Liczba abonentów danych GPW na koniec września wynosiła 586,2 tys. wobec 522,5 tys. rok wcześniej.

 • AMX

Przychody AMX w III kw. 2023 r. wyniosły 6,0 mln zł względem 6,2 mln zł w II kw. 2023. Przychody w ramach działalności depozytowej AMX wyniosły 5,0 mln zł wobec 5,2 mln zł kwartał wcześniej, natomiast przychody z działalności giełdowej wyniosły 0,9 mln zł wobec 1,0 mln zł w II kw. 2023 r.

Przychody z rynku towarowego

W III kw. 2023 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 35,6 mln zł, o 19,3% więcej niż rok wcześniej i o 10,4% mniej niż w II kw. 2023 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w III kw. 2023 r. wyniósł 33,5%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia, rozliczenia transakcji oraz sprzedaży informacji.

 • Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w III kw. 2023 r. wyniosły 20,0 mln zł, co oznacza wzrost o 26,5% rdr oraz spadek 6,3% kdk. Wyższe rdr przychody z obsługi obrotu to w głównej mierze efekt podwyżek opłat transakcyjnych na rynkach energii elektrycznej i gazu, które weszły w życie w trakcie 2023 r.

Przychody z obrotu energią wyniosły rekordowe 7,9 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 3,4 mln zł w III kw. 2022 r. i 6,6 mln zł w II kw. 2023 r.

W III kw. 2023 r. przychody z obrotu gazem wyniosły 3,2 mln zł, co oznacza wzrost o 56,7% rdr oraz 25,3% w stosunku do II kw. 2023 r.

Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowymi w III kw. 2023 r. wyniosły 3,9 mln zł, co oznacza spadek o 22,4% rdr i 45,3% kdk.

W III kw. tego roku przychody Grupy TGE z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego wyniosły 5,0 mln zł, co oznacza spadek o 7,4% rdr i 2,4% kdk.

 • Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W III kw. 2023 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 4,7 mln zł, o 12,6% mniej niż rok wcześniej i 28,5% mniej niż w II kw. 2023 r. Spadek rdr to przede wszystkim efekt mniejszych umorzeń zielonych certyfikatów, a w drugiej kolejności także mniejszych obrotów tymi instrumentami.

 • Rozliczenie transakcji

Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. Przychody z tego tytułu są pochodną wolumenów obrotu na rynkach prowadzonych przez TGE. Przychody z rozliczenia transakcji w III kw. 2023 r. wyniosły 10,4 mln zł, o 24,9% więcej niż rok wcześniej i o 9,1% mniej niż w II kw. 2023 r.

 • Sprzedaż informacji Grupy TGE

W III kw. 2023 r. przychody ze sprzedaży informacji wyniosły 507 tys. zł, o 57,5% więcej niż rok wcześniej i o 35,2% więcej niż w II kw. 2023 r.

Pozostałe przychody

W III kw. 2023 r. pozostałe przychody GK GPW wyniosły 4,8 mln zł (w tym głównie GPW Logistics 4,5 mln zł) wobec 0,7 mln zł rok wcześniej i 5,1 mln zł w II kw. 2023 r.

Koszty działalności operacyjnej

W III kw. 2023 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 74,6 mln zł, wobec 59,3 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 25,7% rdr. Koszty były o 0,6% niższe niż w II kw. 2023 r.

Łączne koszty osobowe w III kw. 2023 r. wyniosły 38,1 mln zł wobec 28,6 mln zł w III kw. 2022 r. co stanowi wzrost o 33,1% rdr oraz o 15,8% kdk. Wzrost w ujęciu rdr to efekt wyższych wynagrodzeń, jednorazowego świadczenia inflacyjnego dla pracowników GPWoraz wzrostu zatrudnienia w GK GPW związanego z realizacją inicjatyw strategicznych (głównie przejęcia AMX).

Koszty usług obcych w III kw. 2023 r. wyniosły 25,2 mln zł wobec 18,5 mln zł w III kw. 2022 r., co stanowi wzrost o 36,1%. W porównaniu z II kw. 2023 r. koszty usług obcych spadły o 13,0%. Wyższe rdr koszty to głównie efekt wzrostu kosztów wynikających z konsolidacji GPW Logistics (4,2 mln zł vs. 33 tys. zł), kosztów usług obcych w AMX (2,0 mln zł) oraz wyższych kosztów IT (11,2 mln zł vs. 9,3 mln zł). Inne koszty operacyjne wyniosły 2,3 mln zł, o 45,0% więcej niż rok wcześniej i o 27,7% mniej niż w II kw. 2023 r.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W III kw. 2023 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności osiągnął najwyższą kwartalną wartość w historii i wyniósł 10,3 mln zł, w porównaniu do 8,3 mln zł przed rokiem. Na wartość tej pozycji w głównej mierze wpływa wynik finansowy uzyskany przez Grupę KDPW. Zysk Grupy KDPW przypadający na GPW wyniósł 10,2 mln zł w porównaniu do 8,2 mln zł rok wcześniej. Poprawa wyników finansowych Grupy KDPW to efekt m.in. wzrostu przychodów z tytułu zarządzania i administrowania funduszami zabezpieczającymi w związku z wysokimi stopami procentowymi oraz wzrostu przychodów z tytułu działalności depozytowej w związku z wyższą kapitalizacją akcji spółek notowanych na rynkach GPW.

Udział w zysku Centrum Giełdowego wyniósł natomiast 109 tys. wobec udziału w zysku na poziomie 123 tys. zł przed rokiem.