Spada wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce

0

Od 2009 r. wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce spada. Zgodnie z ogólnymi tendencjami na rynku, do 2011 r. również przychody operatorów z segmentu biznesowego notowały spadki, chociaż na nieco niższym poziomie. W 2012 r. jednak sytuacja uległa zmianie i segment ten po raz pierwszy od czterech lat wszedł w okres wzrostu. Pomimo tego, w tym samym roku wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce ogółem, uwzględniając zarówno przychody operatorów z firm, jak i klientów indywidualnych, zanotowała kolejny spadek wartości.

Od 2007 r. dynamika zmian wartości usługach telekomunikacyjnych dedykowanych dla segmentu biznesowego w Polsce przejawiała mniejsze wahania niż rynek ogółem. Sytuacja ta zmieniła się w 2010 r., kiedy segment biznesowy nadal znajdował się pod silniejszym wpływem trendów negatywnych – firmy bowiem nadal odczuwały skutki spowolnienia. W roku następnym z kolei dynamika rynku ogółem i segmentu biznesowego znalazły się na zbliżonym poziomie. W 2012 r. jednak, według obliczeń zawartych w raporcie „Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016”, pozytywna dynamika segmentu biznesowego przyczyni się do zahamowania głębszego spadku rynku telekomunikacyjnego w Polsce ogółem. W rezultacie zanotuje on spadek na poziomie 0,8% – tyle samo, ile w liczbach absolutnych wyniesie wzrost wartości segmentu biznesowego w danym roku.

Największym segmentem rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego jest telefonia komórkowa. W latach 2007-2012 oddziaływanie tego segmentu na rynek usług biznesowych zwiększyło się. W 2007 r. usługi dla segmentu biznesowego w telefonii komórkowej wynosiły 48% wartości całego rynku. Szacujemy natomiast, że w 2012 r. odpowiadały one za 50% wartości rynku. Podobne trendy zanotował segment DLISP, którego wartość w 2009 r. po raz pierwszy przewyższyła wpływy z telefonii stacjonarnej. Udział przychodów z usług transmisji danych, łączy dzierżawionych oraz dostępu do internetu wzrósł z 21% w 2007 r. do 30% w 2012 r. Segmentem, który w okresie 2007-2012 r. zanotował spadek udziałów, była telefonia stacjonarna. Udziały segmentu obniżyły się z o 10 p.p., z 30% w 2007 r. do 20% w 2012 r.

Czytaj również:  Czy język polski jest potrzebny do pracy w Polsce? – wyniki badania

Należy zaznaczyć, że pod względem wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych, na polskim rynku telekomunikacyjnym dla segmentu biznesowego przeważają przychody pochodzące od firm małych i średnich. Jak zaznacza Zoran Vuckovic, jeden z autorów raportu – „ich udział nie jest jednak identyczny we wszystkich segmentach rynku. W segmencie telefonii komórkowej jest on najwyższy i odpowiada za ponad cztery piąte rynku. W segmencie telefonii stacjonarnej z kolei jest niższy i generuje połowę jego przychodów. Udział MŚP w przychodach z usług dostępu do internetu oscyluje wokół 70%”.