W 2020 r. zysk netto EDPR wzrósł o 17% do kwoty 556 mln euro

wiatrak

W 2020 r. EDPR odnotowała łączny przyrost mocy zainstalowanej o 1580 MW, z których 486 MW wskutek przejęcia części działalności Viesgo związanej z OZE.

Pod koniec 2020 r. zarządzała portfelem operacyjnym o łącznej mocy zainstalowanej 12,2 GW.

Spółka realizowała również z powodzeniem swoją strategię sprzedaży aktywów.

EDP Renewables (Euronext: EDPR), światowy lider w sektorze energii odnawialnej i jeden z największych globalnych producentów energii wiatrowej, zamknęła rok 2020 r. zyskiem netto w wysokości 556 mln euro, w porównaniu z 475 mln euro w roku 2019. Pod koniec 2020 r. spółka zarządzała portfelem operacyjnym o łącznej mocy zainstalowanej 12,2 GW, z których 11,5 GW było w pełni skonsolidowane, a 669 MW było skonsolidowane kapitałowo (Hiszpania, Portugalia, USA i sektor offshore).

Na przestrzeni roku EDPR zapewniła sobie przyrost mocy zainstalowanej o 1580 MW, z których 486 MW pochodzi z przejęcia części działalności Viesgo związnej z OZE.

237 MW in a Spanish portfolio, 80% sell-down of a 563 MW portfolio in the US (of which 200 MW will become operational in 2021) and a 102 MW Build and Transfer wind farm in US. In total, as of December 2020, the net variation in EDPR’s consolidated portfolio reflected an increase of 806 MW.

W tym okresie spółka nadal z powodzeniem realizowała strategię rotacji aktywów zamykając sprzedaż udziałów w farmie wiatrowej Babilonia o mocy 137 MW, portfolio instalacji na terenie Hiszpanii o łącznej mocy zainstalowanej 237 MW oraz zbywając 80% z portfela 563 MW w USA (z którego 200 MW zostanie oddanych do eksploatacji w 2021 r.), a także zamykając umowę typu Build and Transfer dla farmy wiatrowej o mocy 102 MW, również w USA. Podsumowując, w grudniu 2020 r. przyrost netto mocy zainstalowanej w skonsolidowanym portfelu EDPR wyniósł 806 MW.

W grudniu 2020 r. EDPR była zaangażowana w budowę nowych projektów o łącznej mocy zainstalowanej 2,4 GW, z których 1648 MW stanowiły projekty farm lądowych, 404 MW to projekty fotowoltaiczne, a 311 MW stanowiły udziały kapitałowe w projektach offshore.

W tym okresie EDPR wygenerowała 28,5 TWh czystej energii, przyczyniając się tym samym do uniknięcia emisji 18 mln ton CO₂. Ilość wytworzonej energii była o 5% niższa niż w roku ubiegłym w związku z niższą średnią mocą zainstalowaną, która wynika z realizacji strategii sprzedaży aktywów EDPR.

Wyniki finansowe

EDPR ogłosiła łączne przychody w kwocie 1731 mln euro, co oznacza spadek o 5% wynikający ze słabszych zasobów wiatrowych oraz negatywnego wpływu różnic kursowych, które nie zostały zrównoważone wyższymi cenami sprzedaży. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 498 mln euro (w porównaniu z 400 mln euro w 2019 r.), zaś wyniki w ujęciu r/r odzwierciedlają zyski w wysokości 443 mln euro z transakcji sprzedaży zamkniętych pod koniec roku w USA i w Hiszpanii, razem z transakcjami w sektorze offshore, a dokładnie ze sprzedażą udziałów na rzecz joint-venture offshore z ENGIE, zgodnie z umową zawartą w styczniu 2020 r.

Zarówno wskaźnik EBITDA, jak i EBIT pozostały na tym samym poziomie w stosunku do ubiegłego roku. EBIDTA wyniósł 1655 mln euro, a EBIT był na poziomie 1054 mln euro. Wydatki finansowe netto spadły o 64 mln euro do poziomu 285 mln euro ze względu na niższy poziom długu i niższy średni koszt zadłużenia w tym okresie (3,5% względem 4,0% w 2019 r.).

João Manso Neto, CEO de EDPR, comentó: «Estamos muy satisfechos con los resultados que presentamos hoy. Durante el último año hemos sido capaces incrementar nuestros ingresos, extender nuestra operación geográficamente con operaciones como la de Colombia y de crecer mientras reducíamos nuestra deuda, gracias a una política de desinversiones estratégica. Además, la compañía incrementado de forma considerable su beneficio neto con respecto al ejercicio anterior».

Con respecto al crecimiento futuro de la compañía, Manso Neto añadió: «Nuestro compromiso de continuar creciendo es más firme que nunca. Esto desde la responsabilidad de hacerlo de forma responsable y con el objetivo de continuar generando valor para nuestros inversores, contribuyendo de forma determinante a la transformación energética y apoyando a las comunidades en las que estamos presentes».

Na koniec roku 2020 zadłużenie netto spółki wyniosło 3443 mln euro (+640 mln euro względem grudnia 2019 r.), co wynika ze środków pieniężnych generowanych z aktywów, przeprowadzonych w tym okresie inwestycji – w tym przejęcia OZE od Viesgo – oraz różnic kursowych.

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 69,8 mln euro, czyli 0,08 euro na akcję.