W 2023 roku Lokum Deweloper odnotował 451,3 mln zł przychodu, zysk wyniósł 100,7 mln zł, marża 22,3%

Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper
Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper

W 2023 roku Lokum Deweloper przekazał klientom 774 lokale, dzięki czemu  odnotował 451,3 mln zł przychodu, co przełożyło się na 100,7 mln zł zysku przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego z działalności stricte deweloperskiej. Oznacza to marżę w wysokości 22,3%. Całkowity zysk spółki został dodatkowo wsparty przez zdarzenia jednorazowe.

Lokum Deweloper w 2023 wydał klucze do 774 lokali. Przychody sięgnęły 451,3 mln zł, czyli o 23% więcej r/r. Zysk przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego z działalności deweloperskiej (nie obejmujący zdarzeń jednorazowych) osiągnął 100,7 mln zł, co oznacza rentowność w wysokości 22,3%, zaś całkowity wyniósł 138,0 mln zł.

Grupa zwiększyła też kontraktację mieszkań. Od stycznia do końca grudnia zawarto 706 umów deweloperskich i przedwstępnych, a więc o 62% więcej niż rok wcześniej.

W 2023 r. Lokum Deweloper wypłacił dywidendę za 2022 r. w wysokości 30,42 mln zł, 1,69 zł na akcję.

Miniony rok wiązał się z zakończeniem realizacji kilku projektów dewelopera. Do użytku oddano III etap Lokum Verde, etapy IV-V Lokum Porto we Wrocławiu oraz etap IIIb osiedla Lokum Vista w Krakowie – łącznie 685 lokali. W drugiej połowie 2023 r. Lokum Deweloper rozpoczął budowę nowego osiedla Lokum la Vida oraz kolejnych etapów Lokum Porto we Wrocławiu – łącznie 388 lokali. Na koniec 2023 r. Grupa miała 392 lokale w realizacji. Rok 2024 deweloper otworzył z ofertą obejmującą 361 mieszkań, w tym 274 gotowe do odbioru.

– Rok 2023 był powrotem do normalności na rynku mieszkaniowym. Już od pierwszego kwartału widoczna była duża poprawa nastrojów, jak i możliwości finansowych naszych   klientów. Korzystali oni ze spadku inflacji, wzrostu wynagrodzeń, obniżenia stóp procentowych, a także od połowy roku z programu wsparcia w postaci Bezpiecznego Kredytu 2%. Na rynku dostępne jeszcze były gotowe mieszkania, w stosunkowo niskich cenach. Dzięki temu wielu klientów mogło zrealizować swoje potrzeby mieszkaniowe, odroczone przez trudną sytuację poprzedniego roku. Nasza spółka była dobrze przygotowana na te potrzeby dysponując zarówno dużą pulą lokali gotowych, jak i takich, których realizacja finalizowana była w drugiej połowie roku. Przełożyło się to na dobre wyniki spółki, redukcję zadłużenia, czyli umocnienie fundamentów finansowych dla realizacji nowych osiedli – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

W minionym roku Lokum Deweloper dokonał wykupu wszystkich nieumorzonych obligacji serii F, G i H, spłacił też kredyty zaciągnięte na poczet realizacji prowadzonych inwestycji, łącznie na kwotę 168 mln zł, oraz wyemitował nową serię obligacji o łącznej wartości nominalnej 53 mln zł z terminem zapadalności w czerwcu 2027 r. W lutym br. przeprowadził przedterminowy wykup obligacji serii I w wysokości 50 mln zł. Redukcja zadłużenia miała wpływ na poprawę struktury bilansu.

– Dobra sprzedaż i wyniki 2023 roku zarówno naszej spółki, jak i całego rynku, nie powinny przesłaniać dominującego obrazu trudności, z jakimi się mierzymy. Działalność deweloperska jest mocno ograniczana przez niewydolność systemu  administracji publicznej i liczne nieuzasadnione protesty stron postępowań administracyjnych. Grunty, na których można w krótkim czasie uruchomić inwestycje mieszkaniowe są dziś niedostępne, a czas przygotowania inwestycji stale wzrasta. Lokale przekazane klientom przez naszą spółkę w bieżącym roku zostały zrealizowane na gruntach zakupionych średnio 7,5 roku temu – większość czasu zajmuje przygotowanie inwestycji, podczas gdy sama budowa trwa ok. 1,5 roku. Nowelizacje prawa dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz warunków technicznych w jeszcze większym stopniu pogłębią problem niedostępności mieszkań w kolejnych latach – zarówno przez wydłużenie czasu na przygotowanie inwestycji, jak i ograniczenie intensywności zabudowy, przekładające się na wzrost kosztów wytworzenia. Naturalnie spowoduje to dalszy znaczny wzrost cen mieszkań ponoszony przez klientów. Aby tego uniknąć, konieczne wydaje się naprawienie źle przygotowanych przepisów ograniczających podaż mieszkań. Pierwszymi krokami powinna być nowelizacja specustawy mieszkaniowej w zakresie oddania samorządom możliwości bardziej elastycznego kształtowania zabudowy – głównie w zakresie wyznaczania zabudowy śródmiejskiej, oraz wskaźników parkingowych, które są kluczowe zarówno dla kosztów wytworzenia mieszkań, jak i jakości życia mieszkańców. Konieczne wydaje się też wprowadzenie długofalowych programów wsparcia nabywców kredytami o stałym i niskim oprocentowaniu, aby mogli oni racjonalnie podejmować decyzje o zakupie mieszkań, mające wieloletni wpływ na ich życie – komentuje prezes zarządu Lokum Deweloper.