Wyniki finansowe Banku Pekao S.A. po pierwszym kwartale 2018 r.

Michał Krupiński
Michał Krupiński
  • Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao S.A. wyniósł w pierwszym kwartale 2018 r. 392 mln zł, co przełożyło się na solidny wzrost o +12% w ujęciu r/r1
  • Wzrost zwrotu na kapitale (RoE) +35pb do 8,7%
  • Utrzymanie wiodącej na rynku pozycji kapitałowej – współczynnik wypłacalności 17,1% oraz współczynnik Tier 1 16,0%
  • Polityka dywidendowa zgodnie z zapowiedziami – PLN7,90 za akcje (99,3% współczynnik wypłaty)
Michał Krupiński
Michał Krupiński

– To był kolejny kwartał rekordowego wzrostu zgodnego z strategią Banku skupiającej się na inteligentnym wzroście w produktach wysokomarżowych oraz efektywności operacyjnej. Wdrażamy produkty, które już dziś są liderem rynku – takie jak Konto Przekorzystne, co pozwoliło przyspieszyć akwizycję nowych klientów o ponad 50%. Szereg wprowadzonych inicjatyw w nowym obszarze MŚP przekłada się na doskonałą dynamikę 41% w ujęciu rocznym sprzedaży kredytów oraz produktów leasingu i faktoringu. Widzimy, że w kluczowych obszarach zdobywamy udziały w rynku przy zachowaniu silnej dyscypliny kosztowej i ten trend będziemy chcieli utrzymać – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Po rekordowym 2017 roku, Bank Pekao S.A. raportuje kolejne rekordy konsekwentnie wdrażając Strategię „Siły Żubra”. Zysk netto 392 mln zł (+12% r/r) jest osiągnięty dzięki wyższym dochodom z działalności podstawowej we wszystkich segmentach oraz silnej dyscyplinie kosztowej. Bank pokazał poprawę kluczowych wskaźników rentowności – wzrost RoE +35pb do 8,7% oraz marży odsetkowej o 6pb do 2,82%.

– Systematycznie poprawiamy osiągane wyniki, zarówno jeśli chodzi o wzrost biznesu, dochodowość oraz wskaźniki efektywności. Poprawiliśmy zysk netto, wskaźnik ROE, wzrosła marża odsetkowa. Utrzymujemy wysoki, dwucyfrowy wzrost portfela kluczowych kredytów detalicznych oraz stabilny wzrost bazy depozytowej. Jesteśmy jednym z najsilniejszych banków w Polsce o czym świadczą nasze wysokie wskaźniki kapitałowe i możliwości dywidendowe Banku. Świadczy o tym również nasza decyzja o rekomendacji 99,3% zysku Banku za rok 2017 w formie dywidendy dla naszych akcjonariuszy – powiedział Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku, nadzorujący Pion Finansowy.

Rekordowe wyniki sprzedaży bankowości detalicznej. W pierwszym kwartale 2018 r. Bank Pekao S.A. kolejny raz osiągnął rekordowy poziom sprzedaży nowych, kluczowych kredytów detalicznych, których wolumen w ujęciu rocznym wzrósł o +14%, do 59,3 mld zł przy silnej dyscyplinie cenowej. Dzięki sprzedaży 2,8 mld zł kredytów hipotecznych w pierwszym kwartale roku, dynamika nowych kredytów wyniosła +26,6% w ujęciu kwartalnym i +13,8% w ujęciu rocznym, co przełożyło się na udziały rynkowe nowej sprzedaży na poziomie 22% i pozycję lidera sprzedaży w lutym 2018 r. Osiągnięcie tak dobrych wyników sprzedaży było możliwe nie tylko dzięki zaoferowaniu klientom konkurencyjnej oferty, ale także dzięki optymalizacji procesu przyznawania kredytu, co skróciło czas potrzebny na wydanie decyzji kredytowej. Kolejny raz Pekao S.A. został liderem sprzedaży kredytów mieszkaniowych udzielonych w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). Dodatkowo, rozwój oferty produktów inwestycyjnych przełożył się na wzrost sprzedaży 8,3x do 659mln zł.

Nowa oferta produktowa daje 100 000 Kont Przekorzystnych[1]. Osiągaliśmy 4x wyższą miesięczną sprzedaż i +400mln PLN od premiery, dzięki nowej ofercie konta oszczędnościowego i działaniach marketingowych skupionych na akwizycji.

Lider bankowości mobilnej. Konsekwentnie poprawiamy doświadczenie użytkownika i funkcjonalności w bankowości mobilnej i internetowej. W I kwartale wzrost aktywnych użytkowników bankowości mobilnej o 40% oraz wysoka dynamika sprzedaży w kanałach elektronicznych (+28%) pokazały siłę zdalnych kanałów Banku Pekao. Bank Pekao S.A. może pochwalić się największą liczbą klientów płacących smartfonami zbliżeniowo. W ciągu kwartału urosła ona o ponad 70 tys. W IV kw 2017 stanowiła 168 tys. użytkowników, by  wzrosnąć do 244 tys. w I kw 2018.

Inteligentny wzrost w bankowości korporacyjnej. Wykorzystujemy siłę relacji i modelu banku uniwersalnego by utrzymywać poprawę cross-sellu w bankowości korporacyjnej. Świadczy o tym wzrost leasingu oraz factoringu o ~20% r/r. Na tym samy poziomie utrzymana jest dynamika wzrostu procesów rozliczeniowych (+19,6%).

Przyspieszenie w bankowości MŚP. Bank Pekao S.A. planuje silny wzrost wolumenów kredytowych i akwizycji nowych klientów w utworzonym Pionie do obsługi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wsparciem dla realizacji tego celu jest uruchomienie 61 dedykowanych Centrów Biznesowych MŚP na terenie całej Polski. Bardzo dynamiczny rozwój biznesu i szereg inicjatyw, które wspierają skuteczny model akwizycji oraz szeroką ofertę produktową, przełożyły się na wzrost klientów 3x r/r oraz wzrost sprzedaży kredytów o 40%.

Bank Pekao S.A. pozostaje liderem sektora w zakresie jakości aktywów i profilu ryzyka. Koszt ryzyka w pierwszym kwartale spadł w ujęciu kwartalnym do poziomu 41 pkt bazowych. Zgodnie z  „MSSF 9” wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 5,0%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami osiągnął poziom 76,7%.

[1] Od rozpoczęcia kampanii w styczniu 2018 r.