Wyniki finansowe Grupy Agora w 2020 r.

Agora S.A.

W 2020 r. Grupa Agora mierzyła się z poważnymi skutkami wybuchu pandemii COVID-19, mocno odczuwanymi zwłaszcza przez jej biznesy reklamowe i kinowy. W obliczu pandemii zarząd Agory zdecydował o wdrożeniu planu kryzysowego, obejmującego szereg działań zabezpieczających długoterminową płynność finansową firmy i oszczędności kosztowe, a także rezygnację z biznesów pozbawionych w obecnej sytuacji szans na rozwój. Z drugiej strony jeszcze bardziej przyspieszyły konsekwetnie realizowane od kilku lat procesy cyfryzacyjne w Grupie – w efekcie m.in. wzrosły liczba subskrypcji i poziom przychodów cyfrowych „Gazety Wyborczej” i TOK FM, a także wpływy cyfrowe Wydawnictwa Agora. Ostatecznie Grupa Agora zakończyła 2020 r. z zyskiem na poziomie EBITDA.

– Pandemia praktycznie na rok zamknęła kina – największe źródło wpływów Agory. Boleśnie uderzyła w biznesy reklamowe, szczególnie w reklamę zewnętrzną. W efekcie nasze przychody spadły o ponad 400 mln zł. W odpowiedzi podjęliśmy zdecydowane działania oszczędnościowe, zawiesiliśmy większość planów inwestycyjnych i natychmiast zamknęliśmy te projekty, które miały ograniczone szanse na szybką odbudowę po pandemii. Dzięki redukcji kosztów operacyjnych Grupy o prawie 280 mln zł zamknęliśmy rok pozytywnym wynikiem EBITDA i bardzo bezpiecznym poziomem płynności – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. – Cyfrowa transformacja jest od lat priorytetem Agory. Ubiegły rok wykorzystaliśmy do przyspieszenia tego procesu, czego efekty widać m.in. w wynikach „Gazety Wyborczej”, segmentu Internet oraz Wydawnictwa Agora. W 2021 r. będziemy dalej inwestować w technologię i rozwój cyfrowej sprzedaży, pracując jednocześnie nad przywróceniem pełnej mocy AMS i odbudową Heliosa.

W 2020 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 836,5 mln zł i były niższe o 33,1% niż w 2019 r. O takim poziomie wpływów zdecydował przede wszystkim wybuch pandemii COVID-19 i jej skutki odczuwane przez Grupę Agora od wiosny ub.r. – zwłaszcza w obszarze działalności reklamowej i kinowej. Najistotniejszy spadek wpływów odnotował największy biznes Agory – sieć kin Helios, która ze względu na administracyjne zamknięcie obiektów przez cały 2. kwartał 2020 r. oraz większą część 4. kwartału nie generowała przychodów, a w 3. kwartale mierzyła się z ograniczoną ofertą repertuarową oraz limitami sprzedaży miejsc dostępnych w każdej sali kinowej. Warto jednak zwrócić uwagę na wzrost cyfrowych wpływów Grupy – zarówno ze sprzedaży dostępów do treści premium, jak i reklam digital OOH i online. Takie efekty zapewniło mocne postawienie na cyfryzację już przed kilkoma laty, a w czasie pandemii – intensyfikacja działań, dodatkowa promocja oferty cyfrowej, zwłaszcza w ramach Agory, a także inwestycje w podniesienie efektywności reklamowej.

Przychody Grupy Agora ze sprzedaży usług reklamowych wyniosły w 2020 r. 452,2 mln zł i zmniejszyły się o 22,0%. Ich spadek nastąpił we wszystkich segmentach operacyjnych poza Internetem. W największym stopniu zmniejszenie wpływów reklamowych odczuł segment Reklama Zewnętrzna, w którym były one niższe o 38,8%, głównie w efekcie obostrzeń pandemicznych skutkujących ograniczeniem liczby osób w przestrzeni publicznej. Wzrost wpływów reklamowych segmentu Internet zapewniły wyższe przychody spółki Yieldbird i Gazeta.pl.

Wpływy ze sprzedaży biletów do kin oraz ze sprzedaży barowej w sieci Helios, która przez dużą część roku – 168 dni pozostawała zamknięta, znacząco się zmniejszyły. Rynkowo w całym ub.r. liczba biletów do kin sprzedanych w Polsce wyniosła prawie 17,1 mln i zmniejszyła się o 71,9%*.

Wartość przychodów Grupy ze sprzedaży wydawnictw wyniosła w 2020 r. 133,8 mln zł – to spadek o 3,9% w porównaniu z 2019 r. Zdecydowało o tym przede wszystkim ograniczenie sieci sprzedaży zarówno wydawnictw książkowych, jak i prasowych, przyczyniające się do niższych wpływów ze sprzedaży publikacji w stacjonarnych punktach. Wyższe były natomiast wpływy ze sprzedaży subskrypcji treści Wyborcza.pl. Na koniec grudnia 2020 r. liczba prenumerat cyfrowych „Gazety Wyborczej” sięgnęła blisko 260 tys., co oznacza wzrost o 19,2% w stosunku do grudnia 2019 r. Udział wszystkich przychodów cyfrowych dziennika sięgnął już około 36,0% – to efekt konsekwentnych inwestycji w cyfryzację flagowego tytułu prasowego Agory, która prowadzona jest już od ponad 7 lat. Zwiększenie o ponad 60,0% cyfrowych wpływów ze sprzedaży swoich publikacji osiągnęło też Wydawnictwo Agora, coraz mocniej zaznaczające swoją obecność w e-księgarniach.
Jednocześnie w ub.r. Agora odnotowała też niższe przychody w pozostałych kategoriach.

Dzięki szybkim działaniom oszczędnościowym i licznym inicjatywom wewnętrznym podjętym przez zarząd w obliczu pandemii Grupa Agora ograniczyła w 2020 r. koszty operacyjne o blisko 280 mln zł – do 948,2 mln zł. Były one niższe we wszystkich segmentach Grupy, a ich największy spadek nastąpił w obszarach Film i Książka, Prasa, Radio oraz Reklama Zewnętrzna.

Istotny wpływ na poziom wydatków operacyjnych Agory w ub.r. miały projekty oszczędnościowe, jak np. renegocjowanie wysokości czynszów z właścicielami galerii handlowych współpracującymi z kinami i restauracjami oraz rezygnacja z wielu projektów marketingowych w Grupie. Część obniżek kosztów wynikała też z przepisów prawa (zawieszenie odpłatności za czynsze kin i restauracji w galeriach handlowych) lub z wpływu pandemii COVID-19 na wybrane formy działalności (m.in. koszty związane z realizacją kampanii reklamowych).

Tuż po wybuchu pandemii zarząd Agory zdecydował też o rezygnacji z biznesów lub ograniczeniu skali przedsięwzięć, którym nowa sytuacja zabrała szanse rozwoju. W związku z tymi działaniami Agora zanotowała jednorazowo dodatkowe koszty i dokonała niezbędnych odpisów aktualizujących wartość aktywów. Odpisy zostały też odnotowane w grupie AMS S.A., Helios S.A. oraz w Agorze. Jednocześnie na poziom kosztów pozytywnie wpłynął zysk ze sprzedaży nieruchomości oraz części przedsiębiorstwa Plan D. Łącznie koszt tych wszystkich zdarzeń obciążył wyniki Grupy Agora kwotą 28,7 mln zł w 2020 r.

Dzięki obniżeniu wydatków, dyscyplinie kosztowej i konsekwentnym inwestycjom w cyfryzację biznesów Grupa Agora osiągnęła w 2020 r. zysk na poziomie EBITDA w wysokości 89,2 mln zł. Strata na poziomie EBIT stanowiła 111,7 mln zł, a strata netto 130,2 mln zł**.

Na podstawie dostępnych danych rynkowych zarząd Agory szacuje, że wartość polskiego rynku reklamy w 2021 r. zwiększy się w porównaniu z 2020 r., choć 1. kwartał br. przyniesie jeszcze spadek wydatków reklamowych. Wzrosty wartości rynku reklamy powinny być natomiast widoczne od 2. kwartału 2021 r. Jedynym segmentem, w którym wartość wydatków reklamowych skurczy się w 2021 r., będzie prasa wydawana w formie tradycyjnej, zaś pozostałe rozpoczną odbudowę swojej wartości.

Biorąc pod uwagę tempo odradzania się rynku reklamy oraz niepewność odnośnie terminu powrotu do działalności poszczególnych branż gospodarki, w szczególności kin, zarząd spółki szacuje, że w całym 2021 r. przychody Grupy Agora mogą być nieznacznie wyższe niż w 2020 r., a odnotowana przez nią strata operacyjna będzie niższa niż w 2020 r.

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4. kw. 2020 r.

Przypisy:

* Dane dotyczące frekwencji w kinach sieci Helios raportowane są zgodnie z okresami kalendarzowymi, zaś dane dotyczące frekwencji rynkowej – zgodnie z Boxoffice.pl. W tym drugim ujęciu sprzedaż biletów do kin raportowana jest w okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym miesiącem, kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w danym okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego czwartku przypadającego w następnym miesiącu, kwartale czy roku raportowym.

Dane dotyczące sprzedaży biletów są szacunkami grupy Helios sporządzanymi częściowo w oparciu o dane Boxoffice.pl na podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów kopii filmowych oraz w czwartym kwartale 2019 r. przez sieci kinowe ze względu na fakt, iż jeden z dystrybutorów zaprzestał podawania danych.

** W ujęciu bez MSSF 16 w 2020 r. Grupa odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 38,2 mln zł, a strata na poziomie EBIT wyniosła 93,1 mln zł. Jednocześnie strata netto Grupy w ujęciu bez MSSF 16 wyniosła 73,4 mln zł.