ABS Investment S.A. oczekuje pozytywnych efektów połączenia z Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym

0
Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.
Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, podjęła decyzję o przygotowaniu oraz rozpoczęciu procesu połączenia ze spółką Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. Emitent liczy, że dzięki połączeniu obu podmiotów będzie mógł umocnić swoją pozycję na rynku kapitałowym oraz w akcjonariatach spółek portfelowych.

Zarząd ABS Investment S.A. po przeprowadzonych rozmowach z Zarządem Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. podjął decyzję o przygotowaniu i rozpoczęciu procesu połączenia Spółki z tym podmiotem w drodze przejęcia przez ABS Investment S.A. spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. Przeprowadzenie całego procesu połączenia wymaga wyrażenia zgody przez Akcjonariuszy obu spółek podczas WZA, na których zaproponowane zostaną stosowne uchwały w tym zakresie, co oznacza iż samo rozpoczęcie procesu nie jest jednoznaczne z faktycznym dokonaniem połączenia obu podmiotów. Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. do 17 grudnia 2014 r. było spółką zależną ABS Investment S.A., a jej wyniki finansowe były konsolidowane z wynikami Emitenta. Zarząd ABS Investment S.A. spodziewa się wielu korzyści z potencjalnego połączenia, do których można zaliczyć przede wszystkim umocnienie pozycji na rynku kapitałowym, zwiększenie udziałów w spółkach portfelowych czy obniżenie kosztów funkcjonowania dwóch podmiotów oddzielnie.

„Proces połączenia został rozpoczęty pod koniec stycznia tego roku i życzyłbym sobie, aby zakończył się w tym roku. Najpierw zostaną sporządzone wyceny obu firm, potem powstanie koncepcja połączenia. A o tym czy dojdzie do skutku zadecydują Akcjonariusze obu firm. Przejmującym będzie ABS, czyli aktywa, jakie są w posiadaniu BBI, trafią do niej w zamian za akcje ABS przekazane akcjonariuszom BBI. Dla ABS korzyści będą następujące: zwiększenie portfela inwestycyjnego, bezpośrednia konsolidacja wyników spółki doradczej Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. i wzrost kapitałów własnych.” – komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. posiada 100% udziałów w spółce doradczej Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. Przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług ekonomiczno-finansowych oraz obsługa consultingowa o charakterze B2B. Spółka ta jest Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect i Catalyst. Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. prognozuje, że w 2019 r. osiągnie jednostkowy zysk brutto w kwocie 600 tys. zł, a skonsolidowany zysk brutto Spółki ukształtuje się w tym roku na poziomie 750 tys. zł.

ABS Investment S.A. opublikował na początku 2019 r. prognozę finansową, która przewiduje osiągnięcie przez Spółkę na koniec 2019 r. zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 zł – 0,55 zł. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o zakładane przez Zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej i będzie ona podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji. W poprzednich latach, gdy ABS Investment publikował prognozy finansowe, Spółce udawało się je realizować.

„Na koniec poprzedniego roku rynek kapitałowy wyglądał jak po przejściu tsunami. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek wcześniej rynek kapitałowy funkcjonował tak słabo, we wszystkich jego obszarach. Z grubsza sytuacja była taka, że spółki portfelowe miały się dobrze, może najlepiej w historii istnienia ABS, tylko, że nie miało to żadnego wpływu na ich wyceny i płynność. Pozostawała tylko satysfakcja, że ABS ma różnorodny i ciekawy portfel i zadowolenie z tego jak postępuje rozwój spółek portfelowych. Nie wyobrażam sobie, żeby ten rok nie był zdecydowanie lepszy. Początek roku to zapowiada.” – podsumowuje Prezes Jarosz.

W akcjonariacie ABS Investment S.A. pojawił się tym roku nowy znaczący akcjonariusz – Pan Daniel Tworek, który przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Nowy inwestor posiada 400.088 szt. akcji Emitenta, stanowiących 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ABS Investment S.A.