Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – marzec 2024

gpw giełda
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 30,7% rdr do 32,2 mld zł
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na NewConnect o 12,8% rdr do 154,4 mln zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 0,1% rdr do poziomu 1 030,6 tys. szt.
  • Wzrost łącznej wartości obrotu ETF i ETC o 4,3% rdr do 125,3 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 16,5% rdr do 10,7 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 29,2% rdr do 10,1 TWh

W marcu 2024 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 33,3 mld zł, czyli o 34,3% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 30,7% rdr do poziomu 32,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,61 mld zł, o 50,3% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca wyniosła 82 745,58 pkt. i była o 41,2% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w marcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 22,7% rdr do poziomu 156,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 12,8% rdr i wyniosła 154,4 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w marcu wyniosła 1,0 mln zł, wobec 0,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w marcu wyniósł 1,6 mln szt., czyli o 19,5% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 0,1% rdr do poziomu 1 030,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 49,1% rdr do 355,3 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 9,0% rdr do 148,0 tys. szt.

W marcu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 40,4% rdr do poziomu 161,6 mln zł oraz wzrost łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC o 4,3% rdr do 125,3 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec marca 117,2 mld zł, wobec 94,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 28,1% rdr do poziomu 308,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 37,6 mld zł wobec 43,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 12,4% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w marcu br. 10,7 TWh, co oznacza spadek o 16,5% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 1,6% rdr do poziomu 4,3 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 24,1% rdr do poziomu 6,4 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 29,2% rdr do 10,1 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 10,6% do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 35,8% rdr do poziomu 7,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 1,4 TWh, co oznacza spadek o 30,5% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 18,5% rdr do poziomu 9,5 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 11,0% rdr, do wolumenu 5,2 TWh.

Kapitalizacja 368 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w marcu 2024 r. wyniosła 808,6 mld zł (187,2 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 410 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 583,3 mld zł (366,6 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w marcu 2024 r. zadebiutowały akcje spółek: JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA oraz RENDER CUBE (oba debiuty były przejściami z NewConnect).

Na rynku Catalyst w marcu 2024 r. zadebiutowały obligacje komunalne Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (wartość emisji: 20 mln zł) oraz Gminy Swarzędz (wartość emisji: 35 mln zł).

W marcu br. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych w porównaniu do 23 sesji rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe