Akcjonariusze mniejszościowi Ciech sprzedadzą 11,78% akcji na rzecz KI Chemistry

gpw

Już drugiego dnia przyjmowania ofert sprzedaży akcji Ciech w odpowiedzi na zaproszenie ogłoszone przez KI Chemistry, liczba akcji zgłoszonych do sprzedaży przez akcjonariuszy mniejszościowych przekroczyła pulę, jaką zamierza nabyć większościowy inwestor chemicznej spółki. Od 21 czerwca br. dalsze oferty sprzedaży akcji w odpowiedzi na zaproszenie nie będą przyjmowane.

Zgodnie z zaproszeniem ogłoszonym 15 czerwca br., KI Chemistry zamierza nabyć nie więcej niż 6.208.033 akcje Ciech, stanowiące 11,78% kapitału zakładowego spółki, i tym samym zwiększyć swój udział w chemicznej spółce z dotychczasowych 58,22% do około 70%.

KI Chemistry zaproponowała odkupienie akcji po 54,25 zł za sztukę. 20 czerwca, czyli już drugiego dnia przyjmowania ofert sprzedaży akcji, mniejszościowi akcjonariusze Ciech zgłosili do sprzedaży liczbę akcji przekraczającą pulę wskazaną przez KI Chemistry w zaproszeniu. Od 21 czerwca dalsze oferty sprzedaży akcji nie będą zatem przyjmowane, gdyż – zgodnie zasadami redukcji określonymi w zaproszeniu – nie zostałyby one nabyte przez większościowego akcjonariusza.

Zgodnie ze złożoną deklaracją, 22 czerwca br. podczas ZWZ Ciech, KI Chemistry zamierza poprzeć wypłatę przez giełdową spółkę dywidendy z zysku za 2022 rok w łącznej wysokości 7,25 zł na akcję (z uwzględnieniem zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok wypłaconej w grudniu ub.r. w kwocie 1,50 zł na akcję), tj. wypłatę pozostałej kwoty dywidendy w wysokości 5,75 zł na akcję. Akcjonariusze Ciech, którzy zdecydowali się sprzedać akcje na rzecz KI Chemistry w odpowiedzi na zaproszenie, zachowają prawo do tej dywidendy, gdyż planowane rozliczenie transakcji nabycia akcji nastąpi 28 czerwca br., czyli dzień po proponowanym dniu ustalenia uprawnionych do dywidendy. Łączna korzyść ekonomiczna dla sprzedających wyniesie zatem 60 zł na akcję. Wszyscy pozostali akcjonariusze Spółki także skorzystają z wypłaty dodatkowej dywidendy.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji – harmonogram:

Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji 19 czerwca 2023 r.
Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji 20 czerwca 2023 r.
Uchwała ZWZ CIECH w sprawie podziału zysku za 2022 rok 22 czerwca 2023 r.
Proponowany dzień dywidendy 27 czerwca 2023 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji i nabycia akcji 28 czerwca 2023 r.
Proponowany dzień wypłaty dywidendy 17 lipca 2023 r.