Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – maj 2023

gpw
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 8,6% rdr do 22,2 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na NewConnect o 9,6% rdr do 183,6 mln zł
  • Spadek wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 1,4% rdr do poziomu 634,7 tys. szt.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 10,3% do 10,3 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 22,0% rdr do 9,5 TWh

W maju 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 22,5 mld zł, czyli o 8,2% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 8,6% rdr do poziomu 22,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 055,9 mln zł, o 8,6% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja wyniosła 62 285,97 pkt. i była o 8,5% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w maju odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 4,5% rdr do poziomu 184,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 9,6% rdr i wyniosła 183,6 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w maju wyniosła 498,6 tys. zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w maju wyniósł 1 018,0 tys. szt., czyli o 3,0% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 1,4% rdr do poziomu 634,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 9,1% rdr do 263,5 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 33,2% rdr do 88,5 tys. szt.

W maju odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 43,1% rdr do poziomu 155,5 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 19,3% rdr do 71,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec maja 100,9 mld zł, wobec 96,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 25,4% rdr do poziomu 628,5 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 48,1 mld zł wobec 33,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 44,5% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w maju br. 10,3 TWh, co oznacza spadek o 10,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 61,4% rdr do poziomu 4,5 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 33,2% rdr do poziomu 5,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 22,0% rdr do 9,5 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 7,6% do poziomu 1,3 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 25,3% rdr do poziomu 8,2 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 2,8 TWh, co oznacza spadek o 12,8% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 26,7% rdr do poziomu 9,7 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 6,8% rdr, do wolumenu 2,9 TWh.

Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w maju 2023 r. wyniosła 609,7 mld zł (134,4 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 417 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 243,5 mld zł (274,0 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w maju 2023 r. zadebiutowały akcje spółki URTESTE (przejście z NewConnect; pozyskanie kapitału w IPO – wartość nowej emisji: 29,6 mln zł).

W maju br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe