ATM opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku

0

ATM S.A. zaprezentowała raport finansowy za I kwartał 2014 roku. Wyniki osiągnięte w minionym kwartale nie były – w opinii Zarządu ATM – w pełni zadowalające. Przyczyną tego stanu rzeczy były niższe od oczekiwanych przychody ze sprzedaży łączy.

Warszawa, 14 maja 2014 r. – Przychody ze sprzedaży (po wyłączeniu kontraktu OST 112) osiągnęły poziom 30,3 mln zł, marża ze sprzedaży – 18,1 mln zł, zaś zysk EBITDA – 10,8 mln zł. Pozycje te odnotowały kilkuprocentowe spadki w stosunku do I kwartału 2013 roku. Spowodowało to także, że Spółka osiągnęła niższy zysk operacyjny niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Natomiast wyższy niż w roku ubiegłym był zysk brutto (4,5 mln zł, wzrost o 16%) i zysk netto (3,7 mln zł, wzrost o 22%).

Spółka zachowała wysoki poziom rentowności operacyjnej (ok. 60% marży ze sprzedaży, ok. 35% marży zysku EBITDA). Z uwagi na wspomnianą we wstępie niską wartość przychodów z dostawy nowych łączy oraz opłat instalacyjnych, udział przychodów abonamentowych w całości przychodów ATM osiągnął w I kwartale 2014 roku wyjątkowo wysoki, 97-procentowy poziom (historycznie oscylował wokół 90 procent).

Tradycyjnie już największy udział w przychodach i marży ATM miały w ubiegłym kwartale usługi centrów danych – wygenerowały około 15 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 13,5% r/r). Abonamentowa marża ze sprzedaży usług kolokacyjnych stanowiła w pierwszym kwartale bieżącego roku już ponad 65% całkowitej marży abonamentowej ATM. Dynamika wzrostu przychodów z usług kolokacyjnych byłaby zauważalnie wyższa, gdyby nie negatywny wpływ ograniczenia współpracy z jednym z dużych klientów usług centrów danych (na skutek procesów konsolidacyjnych w branży klienta). Dodatkowo na spowolnienie wzrostu wpłynął wyjątkowo niski poziom przychodów związanych z usługami instalacyjnymi, szczególnie w porównaniu z IV kwartałem 2013 roku. Jednakże Spółka prowadzi obecnie dużą liczbę zaawansowanych rozmów z potencjalnymi klientami, w tym zainteresowanymi skorzystaniem z oferty aktualnie wykańczanych nowych serwerowni, które powinny zaowocować kontraktami w kolejnych kwartałach roku.

Czytaj również:  Jak polskie miasta wspierają elektromobilność?

W dalszym ciągu bardzo dynamicznie rośnie podkategoria usług centrów danych – dzierżawa serwerów dedykowanych ATMAN EcoSerwer. W I kwartale bieżącego roku przychody z tej działalności wzrosły 2,5-krotnie (r/r) i stanowiły już ok. 5% całkowitych przychodów ATM (bez kontraktu OST 112). Usługa dzierżawy serwerów dedykowanych pozwala klientom na korzystanie z serwerów bez konieczności inwestowania w sprzęt i rozliczana jest w formie abonamentowej.

Przychody ze sprzedaży usług transmisyjnych były w I kwartale bieżącego roku wyraźnie niższe niż w analogicznym okresie 2013 roku (spadek o 21% r/r do 9,6 mln zł). Wynika to, jak już wspomniano wyżej, z wyjątkowo niskich przychodów ze sprzedaży nowych łączy. Główne przyczyny tego stanu rzeczy to zakończenie kontraktów realizowanych w poprzednich latach oraz przeciągające się negocjacje w sprawie potencjalnych nowych kontraktów w dziedzinie zapewnienia światłowodów dla operatorów telekomunikacyjnych – w tym do stacji bazowych. Spowolnienie w tym obszarze może być związane z relatywnie słabymi wynikami dużych operatorów, a także zawirowaniami związanymi z aukcjami na częstotliwości LTE.

Pozytywnym zjawiskiem było odnotowanie przez Spółkę kwartalnego wzrostu (o 0,5% q/q) w abonamentowych przychodach z usług transmisyjnych. Jest to wynikiem systematycznie rosnącej liczby lokalizacji biznesowych przyłączonych do sieci ATMAN – w ciągu 2013 roku wzrosła ona o ponad 40%, zaś w I kwartale bieżącego roku o kolejne 7%. W dalszej perspektywie tendencja ta powinna się utrzymać, pozwalając na generowanie coraz wyższych przychodów od klientów biznesowych (innych niż operatorzy telekomunikacyjni).

Wzrost zainteresowania ofertą ATM przez mniejszych klientów obserwowany jest także w obszarze usług dostępu do Internetu. W omawianym kwartale udało się dzięki temu zatrzymać trwający od końca 2011 roku spadek przychodów z tego rodzaju usług – wygenerowane zostało 4,5 mln zł przychodów (zbliżona wartość do tej z ostatniego kwartału ubiegłego roku). Cieszy również kolejny przyrost liczby fakturowanych kontrahentów – o 4% q/q.