Auxilia S.A. przyjęła politykę dywidendową

0

Auxilia S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, poinformowała o przyjęciu przez Zarząd polityki dywidendowej. Jej głównym założeniem w zakresie rekomendowania WZA wypłaty dywidendy jest realizowanie przez Spółkę wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki.

Zarząd Auxilia S.A. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia Polityki Dywidendy, której ogólnym założeniem w zakresie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy jest realizowanie przez Emitenta wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i jego możliwości finansowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących możliwości wypłaty dywidendy w oparciu o KSH. Zgodnie z przyjętą polityką, jeśli Spółka osiągnie wystarczające wyniki finansowe, to Zarząd będzie corocznie przedkładał WZA propozycję podziału zysku z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy. Przy zgłoszeniu propozycji Zarząd Auxilia S.A. będzie brał pod uwagę takie czynniki, do których można zaliczyć m.in. wynik netto, ogólną sytuację finansową i płynność Grupy Kapitałowej Emitenta, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, czynniki o charakterze jednorazowym, a także obowiązujące przepisy prawa. Ze względu na fakt, iż część generowanych zasobów kapitałowych Grupa Auxilia S.A. pozyskuje poprzez dywidendę od swojej spółki zależnej, powyższa polityka oraz rekomendacja Zarządu będzie także każdorazowo uwarunkowana sytuacją finansową spółki zależnej.

Przedłożenie rekomendacji wypłaty dywidendy przez Zarząd będzie poprzedzać również analiza uwzględniająca stopień konwersji należności długo- oraz krótkoterminowych z pozyskiwanych spraw odszkodowawczych na wpływy środków pieniężnych, bieżącą wysokość kontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych oraz realizację umowy ramowej z PHI Wierzytelności S.A. i ewentualnych innych przyszłych umów quasi-sekurytyzacyjnych.

Kamila Barszczewska – Wiceprezes Zarządu AUXILIA S.A.
Kamila Barszczewska – Wiceprezes Zarządu AUXILIA S.A.

„Przyjęta przez Spółkę polityka wypłaty dywidendy jest strategicznym elementem zarządzania jej rozwojem i przejawem chęci dzielenia się z Akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Oczywiście należy brać pod uwagę również konieczność zachowania równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidendy, a możliwościami efektywnego reinwestowania wypracowanych zysków.” – omawia przyjęcie polityki dywidendowej przez AUXILIA S.A. Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki – W ocenie Zarządu przyjęta polityka dywidendowa powinna wpłynąć korzystnie na transparentność i wiarygodność Spółki, a co za tym idzie obdarzenie jej większym zaufaniem przez Inwestorów.” – dodaje Kamila Barszczewska.

Polityka dywidendowa Spółki będzie podlegała przeglądowi przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących Grupy, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu płynności, planów rozwoju oraz wymogów prawa w tym zakresie.

Czytaj również:  Art Games Studio pozyskało nowych inwestorów i 24 maja debiutuje na NewConnect

Auxilia S.A. wykonując postanowienia umowy ramowej zawartej z notowaną na rynku NewConnect spółką PHI Wierzytelności S.A., zrealizowała w ostatnim czasie już kolejną transakcję zbycia wierzytelności o całkowitej szacunkowej wartości wynoszącej ok. 1 mln zł. Aktywa stanowiące przedmiot powyższych umów są wierzytelnościami przyszłymi będącymi wynagrodzeniem Emitenta ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W ten sposób Spółka podpisała już trzecią umowę z PHI Wierzytelności S.A., gdyż w grudniu 2018 r. Auxilia S.A. przeprowadziła transakcję zbycia wierzytelności o całkowitej wartości na poziomie ok. 1,03 mln zł, a w styczniu br. o wartości 1,04 mln zł. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje efekty podjętej współpracy i na tej podstawie zamierza podejmować decyzje biznesowe w celu jak najbardziej skutecznego wykorzystania jej potencjału do wzrostu dynamiki wypracowywanych wyników finansowych, przede wszystkim zwiększenia przychodów oraz rentowności działalności.

Spółka w grudniu 2018 r. podpisała z PHI Wierzytelności S.A. umowę ramową o współpracy, która określa ogólne zasady i warunki zawierania transakcji pomiędzy podmiotami w zakresie nabywania wierzytelności Spółki przez kontrahenta. Auxilia S.A. szacuje, że planowane przychody z tytułu realizacji postanowień tej umowy wyniosą ok. 9,24 mln zł w ujęciu rocznym, co powinno mieć pozytywny wpływ na jego przychody ze sprzedaży oraz wynik netto.

Emitent dokonał w ostatnim czasie aktualizacji strategii rozwoju i będzie koncentrować się na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających: innowacyjnego rozwiązania prawnego lub ekonomicznego, specjalistycznej wiedzy lub zapotrzebowania na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań czy też przy wdrożeniu dochodzenia należności. Strategia Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. przewiduje dalszy rozwój dotychczas prowadzonej działalności w kilku najważniejszych obszarach. Można do nich zaliczyć: obszar sprzedaży, obszar oferty produktowej, obszar finansów, obszar obsługi prawnej oraz obszar procesów wewnętrznych.

W całym 2018 r. Spółka wypracowała 1.380 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym przy przychodach netto w wysokości 10.989 tys. zł wobec 8.711 tys. zł rok wcześniej. Emitent przeprowadził pod koniec 2018 r. emisję zabezpieczonych obligacji serii B, z której pozyskał 1,32 mln zł. Termin ich wykupu został wyznaczony na dzień 18.06.2020 r. Natomiast na początku stycznia 2019 r. Auxilia S.A. dokonała terminowego wykupu obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.773 tys. zł.