Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. podsumowuje 2016 r.

0
GPW 3

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zajmująca się świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych, zakończyła 2016 r. zyskiem netto na poziomie 671 tys. zł, a wartość jej przychodów netto ze sprzedaży przekroczyła 771 tys. zł. Emitent kontynuuje proces rozwoju segmentu doradczego oraz inwestycyjnego.

W 2015 r. Spółka zanotowała 444 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 643 tys. zł, więc wyniki finansowe osiągnięte w 2016 r. wykazały istotną progresję w ujęciu rdr. W samym 4 kw. 2016 r. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. wypracowało zysk netto w kwocie 636 tys. zł, a poziom przychodów netto ze sprzedaży wyniósł ponad 100 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. Emitent miał stratę netto w wysokości 36 tys. zł. Poprawa wyników finansowych Spółki była rezultatem rozwoju jej segmentu doradczego i wzrostu osiąganych przychodów ze świadczenia usług, a także optymalizacji kosztów działalności. Emitent dostrzega wyraźny wzrost liczby naborów na dofinansowania projektów z funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 2014-2020, co z pewnością wpłynie korzystnie na zwiększenie wartości uzyskiwanych przez niego przychodów w nadchodzących kwartałach.

„W ostatnim kwartale Spółka przygotowała kilka nowych projektów dla podmiotów gospodarczych oraz rozliczała projekty dla klientów, którzy dofinansowanie mają już przyznane. Ważne, że pod koniec 2016 r. zakontraktowanych zostało też kilka projektów na rok 2017. W ostatnich tygodniach minionego roku wzrosła także liczba zleceń dotyczących wycen wartości niematerialnych i prawnych oraz opracowania studiów wykonalności dla projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spółka przygotowała również plan restrukturyzacji części kosztów operacyjnych, czego efekty widoczne będą w pierwszych miesiącach 2017 roku.” – wyjaśnia Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Prognoza finansowa Spółki na 2016 r. zakładała, że jej zysk brutto wyniesie od 800 tys. zł do 1.000 tys. zł, a głównym źródłem jej przychodów będzie sprzedaż usług doradczych związanych z pozyskiwaniem dotacji, pełnieniem roli Autoryzowanego Doradcy oraz realizowaniem specjalistycznych usług doradczych, m.in. przygotowywaniem wycen, business planów oraz analiz. W 2016 r. zysk brutto Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. wyniósł prawie 733 tys. zł, co stanowi blisko 91,58% dolnej granicy prognozy finansowej. Nieosiągnięcie przewidywanego wyniku finansowego było związane przede wszystkim z przesunięciem naboru na Działanie 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który zgodnie z przedstawionym harmonogramem miał się rozpocząć najpóźniej w listopadzie bądź grudniu 2016 r., a wystartował dopiero w dniu 29.12.2016 r. Przychody, które Emitent osiągnie z tytułu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych dla klientów w ramach tego Działania, zostaną odnotowane w pierwszej połowie 2017 r.

Bardzo dobrze rozwija się także segment inwestycyjny BBC, a saldo na tej działalności wyniosło w 4 kw. 2016 r. blisko 815 tys. zł i miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Całkowita wartość portfela inwestycyjnego Emitenta na koniec grudnia ub. roku wynosiła ponad 6.199 tys. zł, a w jego skład wchodziło 13 spółek, w tym 9 notowanych i 4 niepubliczne. Budowa stabilnego portfela inwestycyjnego opartego na angażowaniu środków w perspektywiczne i działające w niszowych branżach podmioty jest zgodna z przyjętą strategią rozwoju w tym obszarze. Spółka utrzymuje również niski poziom zobowiązań, które na koniec 2016 r. sięgnęły 916 tys. zł.

„Segment inwestycyjny jest istotnym źródłem przychodów, który pozwala dywersyfikować działalność, zwłaszcza w perspektywie ograniczenia funduszy strukturalnych w najbliższych latach. W związku z realizacją projektów unijnych dla przedsiębiorców obserwowane jest mniejsze zainteresowanie dofinansowaniami, a kryteria wyboru projektów są bardziej rygorystyczne. Poziomy dofinansowania w nowej perspektywie budżetowej UE również uległy zmniejszeniu, co z kolei może przełożyć się na mniejsze przychody z działalności stricte consultingu unijnego dla BBC. Działalność inwestycyjna będzie więc rozwijana jak dotychczas, ale prowadzona jest również intensywna analiza potencjalnych możliwości i ocena szans rynkowych dla nowych linii biznesowych.” – dodaje Prezes Pukowiec.