BioMaxima podsumowuje I poł. 2022 roku: wejście na GPW, rekordowe zyski i nowe produkty

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Grupa Kapitałowa BioMaxima opublikowała dziś raport podsumowujący pierwszą połowę 2022 roku, która rozpoczęła się z wyjątkowym przytupem: wejściem na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych jako pierwsza spółka 2022 roku, a zakończyła osiągnięciem 117,47 mln zł skonsolidowanych przychodów netto, oraz zyskiem netto 27,64 mln zł. BioMaxima zakończyła również skup akcji własnych.

Wypracowana przez Grupę Kapitałową BioMaxima SA w I połowie 2022 r. wartość przychodów netto wykazuje dynamikę 283 proc. w stosunku do I połowy roku ubiegłego. Z kolei skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 34 761 tys. zł, przy 9 367 tys. zł za I półrocze 2021, a zysk netto grupy za I półrocze 2022 r. to 27 638 tys. zł z dynamiką 400 proc do osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka poinformowała również, w dniu publikacji raportu, że zakończyła prowadzony od czerwca skup akcji własnych. Program odkupu akcji własnych zakończył się, wobec wykorzystania całości przeznaczonych środków. Spółka zawarła transakcje nabycia 180.187 akcji własnych, stanowiących 4,163% kapitału, dających 180.187 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wpływ na rekordowe wyniki miała m.in. realizowana od stycznia do kwietnia umowa z jednostką finansów publicznych na dostawę testów do diagnostyki SARS-Cov-2 o wartości 94,8 mln zł. BioMaxima odnotowała również w I półroczu 2022 skokowy wzrost sprzedaży krążkowych systemów dyfuzyjnych do oznaczania lekowrażliwości (antybiogramów), na poziomie 275 proc. rok do roku. Spółka jest jedynym w Polsce i jednym z niewielu na świecie producentów tego asortymentu. Emitent podał, że na dzień publikacji raportu miesięczne zamówienia sięgają 400 tys. zł i kontrybuując do przychodów i rentowności będą częściowo zastępowały asortyment związany z SARS-CoV-2 w kolejnych kwartałach. Obecnie Spółka nie jest w stanie obsługiwać zapotrzebowania rynku, ale już realizowane są inwestycje mające na celu zwiększenie mocy wytwórczych tego asortymentu jeszcze w bieżącym roku.

Zgodnie z realizowanym modelem biznesowym, BioMaxima adaptuje swoje platformy diagnostyczne, aby na bieżąco zaspokajać aktualne potrzeby służby zdrowia, związane z chorobami zakaźnymi. W pierwszym półroczu 2022 roku zarejestrowano i wprowadzono do obrotu m.in. dwa nowe produkty: testy do detekcji wirusa małpiej ospy. Test do diagnostyki genetycznej MPXV Real Time PCR LAB-KIT™ oraz szybki test antygenowy Monkeypox Ag Rapid są dostępne w stale rosnącej sieci dystrybucyjnej spółki na terenie Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu 2022 roku konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię rozwoju oferty i rozbudowy sieci dystrybucji. Stabilna sytuacja finansowa i organizacyjna pozwoliły nam skupić się na intensyfikacji działań marketingowych, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Bardzo dobra kondycja spółki w połączeniu z widocznie rosnącym po pandemii COVID-19 zainteresowaniem potencjalnych odbiorców naszą ofertą pozwalają nam zakładać, że również druga połowa 2022 przyniesie liczne powody do zadowolenia – podsumowuje Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima.

W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka rozpoczęła prace budowlane związane z nowym zakładem produkcyjnym z powierzchnia magazynową i biurową o łącznej powierzchni 2350 m. kw., którego oddanie do użytku przewidziane jest w II kw. 2023 roku.