Cena akcji w ofercie publicznej Murapolu ustalona na 33 zł za jedną akcję

Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
Nikodem Iskra, prezes Murapol SA

Murapol S.A., jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, informuje że:

 • Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji dla inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej akcji została ustalona na 33 zł za jedną akcję.
 • Po zwiększeniu oferty ze względu na silny popyt na akcje Spółki, ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 240.000 (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), co stanowi 30% kapitału zakładowego Spółki.
 • Przewidywana łączna wartość oferty wyniesie tym samym około 404 mln zł.
 • Przewidywany dzień pierwszego notowania akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to 15 grudnia 2023 r.

– Podczas rozmów z wieloma krajowymi i międzynarodowymi inwestorami spotkaliśmy się z prawdziwym zainteresowaniem pionowo zintegrowanym modelem biznesowym Grupy Murapol, wypracowanym w ciągu ponad dwóch dekad obecności na polskim rynku mieszkaniowym. Nasze wyniki operacyjne i finansowe ostatnich okresów pokazują odporność na wahania koniunktury. Nasza mocna pozycja rynkowa to efekt pracy organicznej oraz konsekwencji w umacnianiu produktu w segmencie popularnym i popularnym premium. Posiadamy też umiejętność odnawiania banku ziemi w szybszym tempie niż tempo sprzedaży – zwiększyliśmy rozmiar i poprawiliśmy strukturę naszego banku ziemi. To on stanowi fundament dalszego wzrostu w najbliższych latach. Grupa Murapol ma szeroki zakres kompetencji i dobre perspektywy do dalszego rozwoju na rynku mieszkaniowym w Polsce, a niebawem już jako spółka notowana na GPW – powiedział Nikodem Iskra, prezes Grupy Murapol.

Podsumowanie oferty publicznej akcji Murapol S.A. („Oferta”):

 • Ze względu na bardzo silny popyt na akcje wśród polskich i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych podjęto decyzję o wykorzystaniu opcji zwiększenia Oferty. Ostateczna liczba akcji oferowanych w Ofercie wynosi 12.240.000 (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), co stanowi 30% kapitału zakładowego Murapol S.A. („Spółka”). Oferta obejmuje wyłącznie istniejące akcje, sprzedawane przez większościowego akcjonariusza Spółki, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”), podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management („Ares”), wiodącego globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi.
 • Ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona na poziomie 33 zł za jedną akcję.
 • Przewidywana łączna wartość Oferty wyniesie tym samym około 404 mln zł, a wynikająca z ustalonej ceny akcji kapitalizacja Spółki wyniesie około 1,35 mld zł.
 • Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 855.000 akcji, tj. około 7% ostatecznej liczby akcji oferowanych.
 • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Ofercie uczestniczyć będzie również Zarząd Spółki oraz niektórzy członkowie Rady Nadzorczej.
 • Przydział akcji oferowanych planowany jest na 13 grudnia 2023 r. Jest to także przewidywany termin rejestracji akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych.
 • Murapol zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich istniejących akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Dzień pierwszego notowania akcji Spółki na GPW przewidywany jest około 15 grudnia 2023 r.
 • W związku z Ofertą Akcjonariusz Sprzedający powołał Biuro Maklerskie Pekao do pełnienia roli menadżera stabilizującego w celu umożliwienia dokonywania działań stabilizujących cenę rynkową akcji Spółki poprzez nabywanie akcji Spółki na GPW. Jeśli zostaną spełnione warunki określone w Prospekcie, działania stabilizacyjne będą mogły objąć nie więcej niż 10% ostatecznej liczby akcji oferowanych (tj. nie więcej niż 1.224.000 akcji) i będą mogły być dokonywane jedynie w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki (włącznie).
 • Spółka, Akcjonariusz Sprzedający, jak również członkowie Zarządu oraz określeni członkowie Rady Nadzorczej w odniesieniu do akcji Spółki, które będą posiadać po przeprowadzeniu Oferty, zobowiązali się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji Spółki od daty zobowiązania do upływu okresu 360 dni (a w przypadku Hampont 540 dni) od dnia pierwszego notowania akcji Spółki, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami (umowy lock-up).
 • Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A., Pekao Investment Banking S.A., Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander S.A. pełnią rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu. Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz Współprowadzącego Księgę Popytu i Menadżera Stabilizującego. Erste Securities Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełnią również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej.
 • Niezależnym doradcą finansowym Spółki w związku z Ofertą jest Rothschild & Co Polska sp. z o.o.