Creotech Instruments pozyskał ok. 60 mln PLN w ofercie Akcji Serii J

Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments
Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments

Creotech Instruments, polski producent satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych, poinformował o objęciu przez inwestorów wszystkich 396.557 oferowanych w ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki. Cena emisyjna za jedną akcję została ustalona na poziomie 150,00 PLN, co oznacza, że całkowita wartość przeprowadzonej oferty publicznej brutto wyniosła ok. 60 mln PLN. Środki pozyskane z emisji akcji pozwolą wdrożyć Spółce zaplanowane działania inwestycyjne w celu osiągnięcia przez Creotech Instruments pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej. Spółka zamierza w kolejnych latach zrealizować inwestycje w trzech kluczowych obszarach: rozbudowy portfolio produktowego, zwiększenia zdolności produkcyjnych, a także wzmocnienia działu sprzedażowego. W procesie Spółka wspierana była przez cc group – stałego doradcę IR oraz doradcę finansowego, a Menadżerami Oferty byli Pekao Investment Banking S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao.

Oferta Creotech Instruments objęła 396.557 akcji zwykłych na okaziciela serii J emitowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, które po zakończonym z sukcesem procesie budowania Księgi Popytu i objęciu akcji przez inwestorów, a następnie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą reprezentować łącznie 16,67 proc. wszystkich akcji Spółki. Oferta publiczna akcji była skierowana do inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki, zgodnie z postanowieniami uchwały emisyjnej podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Prezentowany przez nas model biznesowy, który opiera się na dwóch perspektywicznych obszarach w postaci segmentu kosmicznego oraz segmentu kwantowego, pozwolił nam z sukcesem zakończyć ofertę Akcji Serii J i zbudować Księgę Popytu na wszystkie oferowane akcje. Uzyskana cena emisyjna była o ok. 50% wyższa od ceny emisyjnej w naszej ostatniej ofercie publicznej w 2022 roku, gdy Creotech Instruments przechodził na rynek główny GPW. To oznacza, że pozyskaliśmy ok. 60 mln PLN brutto, które zamierzamy przeznaczyć na wszystkie zaplanowane inwestycje, które przyczynią się do jeszcze szybszego tempa wzrostu Spółki, a przede wszystkim, do osiągnięcia w kolejnych latach pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Zaplanowane inwestycje mają zostać sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii J (pomniejszonych o koszty tej emisji) w proporcji około 60%-70% środków na rozbudowę portfolio produktowego, około 15%-25% środków na zwiększenie zdolności produkcyjnych i około 15%-20% środków na wzmocnienie działu sprzedażowego. Wskazane proporcje mają charakter wstępny i szacunkowy, a także mogą podlegać zmianom w przyszłości w zależności od m.in. sytuacji w sektorze, warunków makroekonomicznych, pozyskanych przez Spółkę kontraktów i harmonogramu realizowanych projektów.

Przyspieszeniu naszego rozwoju sprzyjają również zawarte i rozpoczęte w tym roku istotne kontrakty o strategicznym znaczeniu dla obronności na szczeblu krajowym, a także europejskim. Wybór Creotech Instruments do projektu dla Skarbu Państwa – Agencji Uzbrojenia czy projektu REACTS dla Europejskiego Funduszu Obrony, obok firm kosmicznych o takiej wielkości i skali działania jak DLR, OHB czy Airbus, to najlepsza możliwa referencja, którą już wykorzystujemy w toczących się rozmowach biznesowych z Europejską Agencją Kosmiczną, Ministerstwem Obrony Narodowej i Komisją Unii Europejskiej. Łączna wartość potencjalnych projektów, których dotyczą te rozmowy, może osiągnąć około 300 mln EUR w najbliższych latach. Warto podkreślić, że obok segmentu kosmicznego, nasz segment kwantowy także posiada obiecujące perspektywy wzrostu, a my już teraz budujemy ekspercką pozycję Creotech do obsługi kluczowych, dużych europejskich zleceń w przyszłościdodaje dr hab. Grzegorz Brona.

Creotech Instruments w lipcu br. przedstawił strategię finansowania projektów kosmicznych. Strategia zakłada realizację w kolejnych latach szeregu inwestycji, w trzech kluczowych obszarach, w celu osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych. Pierwszym obszarem jest rozbudowa portfolio produktowego, w tym m.in. przeskalowanie autorskiej platformy HyperSat do 200 kg, co pozwoli uczestniczyć Spółce w najbardziej perspektywicznym segmencie rynku satelitarnego, czyli mikrosatelitów (10-100 kg) i minisatelitów (100-500 kg). Drugim jest rozbudowa zdolności produkcyjnych obejmująca m.in. doposażenie zaplecza produkcyjnego i rozwój zaplecza laboratoryjnego, w odpowiedzi na rosnący popyt na rozwiązania Spółki. Trzecim obszarem jest wsparcie działań sprzedaży i marketingu, w tym przynajmniej 2-krotne zwiększenie tego zespołu i budowa dedykowanych działów produktowych oraz wsparcia posprzedażowego.

Obecna faza rozwoju Creotech Instruments pozwala na rozpoczęcie realizacji pierwszych dużych projektów, które Spółka zamierza kontynuować na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb publicznych i projektów obronnych – faza 0 i A projektu dla Skarbu Państwa – Agencji Uzbrojenia, a także na poziomie UE, jako wiodący dostawca w projektach europejskich – konsorcjant i lider segmentu satelitarnego w projekcie REACTS, koordynujący w ramach tego segmentu działania m.in. Airbus France i OHB.

W lipcu 2023 roku Polska podjęła strategiczną decyzję o zwiększeniu krajowego zaangażowania w budżet ESA o dodatkowe 295 mln euro w latach 2023-2025. Mechanizm składki krajowej do ESA pozwala na odzyskanie niemal całości wpłaconych środków w postaci projektów i zleceń od ESA dla krajowych firm. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Creotech zrealizował wspólnie z ESA ponad 25 projektów kosmicznych, stając się jednym z największych polskich kontrahentów i firmą pierwszego wyboru w Europie Środkowej dla kluczowych projektów Agencji. Spółka prowadzi obecnie rozmowy z ESA na temat 4 różnych misji kosmicznych opartych na jej autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty, emisji i subskrypcji Akcji Serii J i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia UE 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe„), przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii J lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję Akcji Serii J lub ich subskrypcji.

Niniejsza publikacja nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego memorandum lub dokumentu informacyjnego ani ofertowego. W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszej publikacji nie będzie udostępniany prospekt a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Niniejsza publikacja nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży ani objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Akcje Serii J nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.

Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszej publikacji oraz innych informacji z nią związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszej publikacji może być niezgodne z prawem.