Grupa Arctic Paper po I kwartale 2016

Arctic Paper CEO Wolfgang Lübbert
Arctic Paper CEO Wolfgang Lübbert

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w I kwartale 2016 roku potwierdziły stabilność działalności Grupy, a w segmencie papieru były znacząco wyższe od osiągniętych rok wcześniej – wynik EBITDA wzrósł o 18,2% w porównaniu z I kwartałem minionego roku, zaś zysk netto z działalności kontynuowanej o 58,0%. Realizacja Programu Poprawy Rentowności 2015/2016 przebiega zgodnie z planem i przynosi oczekiwane rezultaty.  Obejmowała ona m.in. bardzo istotne z finansowego punktu widzenia zaprzestanie produkcji w zakładzie w Mochenwangen w grudniu ubiegłego  roku. 

Wyniki Grupy są od dłuższego czasu stabilne. Pozytywnie wpływa na nie wzajemne równoważenie się wahań na rynkach celulozy oraz papieru.

Przychody ze sprzedaży Grupy osiągnęły poziom 778,6 mln zł i były o 1,0% wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2015 roku. Wynik EBITDA wyniósł 70,7 mln zł (9,4% mniej niż w I kwartale 2015 minionego roku), zysk operacyjny 41,4 mln zł (mniej o 18,8% w ujęciu rok do roku), a zysk netto z działalności kontynuowanej 24,7 mln zł (spadek o 7,4%).

Wyniki z wyłączeniem Rottneros

Przychody ze sprzedaży w segmencie papieru wyniosły 589,9 mln zł i były o niemal 2,0% wyższe, niż w I kwartale 2015 r. Wynik EBITDA wzrósł do 30,8 mln zł, czyli o 18,2% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny do 10,8 mln zł – wzrost aż o 58,8% w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku. Zysk netto z działalności kontynuowanej osiągnął poziom 1,5 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku Grupa odnotowała stratę w wysokości 7,2 mln zł.

W I kwartale br. rynek wysokiej jakości papieru graficznego nadal się kurczył, notując spadek o 4,3% w przypadku papieru powlekanego oraz o 0,7% w segmencie papieru niepowlekanego. W tych trudnych warunkach Grupa Arctic Paper zwiększyła dostawy swoich produktów i umocniła pozycję rynkową w porównaniu do IV kwartału 2015 roku.

Arctic Paper CEO Wolfgang Lübbert
Arctic Paper CEO Wolfgang Lübbert

“Wyniki finansowe osiągnięte w I kwartale 2016 roku w segmencie papieru oceniam jako bardzo satysfakcjonujące. Zaprzestanie produkcji w zakładzie w Mochenwangen miało silny pozytywny efekt finansowy. Po stronie przychodów dobre rezultaty przynosi realizacja Programu Poprawy Rentowności 2015/2016.  Ponadto skorzystaliśmy ze wzrostu cen papieru, zwłaszcza na wysokiej jakości produkty, które Arctic Paper ma w swojej ofercie. Podjęte działania pozwoliły na utrzymanie stabilności finansowej Grupy, co jest jednym z naszych priorytetów” – powiedział Wolfgang Lübbert, Członek Zarządu Arctic Paper.

Przychody ze sprzedaży papieru były w I kwartale br. o 1,9% wyższe w ujęciu rok do roku i o 12,4% wyższe niż w IV kwartale minionego roku. Zwiększył się również przychód w przeliczeniu na tonę produktu – odpowiednio o 2,2% i 6,7%. Było to możliwe głównie dzięki wdrożonej strategii cenowej.

Wolumen produkcji w I kwartale 2016 roku wyniósł 169 tys. ton –  był  o 2,7% niższy, niż w pierwszych trzech miesiącach roku 2015. Należy jednak pamiętać, że w bieżącym roku na I kwartał przypadała Wielkanoc, w trakcie której zwykle odnotowywane jest osłabienie produkcji – w minionym roku przypadała ona na II kwartał.

Wyniki z uwzględnieniem Rottneros

Na poziomie skonsolidowanym na wyniki Grupy wpłynęły rezultaty osiągnięte przez Rottneros. Program rozwoju tej spółki realizowany jest coraz efektywniej, a wyniki I kwartału br. są solidne, mimo spadku cen celulozy długowłóknistej (NBSK), produkowanej przez Rottneros, wyrażonych zarówno w dolarach USA, jak i w koronach szwedzkich. W porównaniu z wyjątkowo dobrym dla Rottneros I kwartałem 2015 roku przychody Spółki ze sprzedaży zmniejszyły się o 2,0%, a EBITDA o 23,2%

Nowa struktura finansowania

W I kwartale 2016 roku rozpoczęto prace nad oszacowaniem możliwości potencjalnych zmian struktury finansowania Grupy Arctic Paper w celu zwiększenia jej stabilności finansowej.

„Nadal działamy w trudnych warunkach rynkowych i musimy im stawiać czoło. Dowiedliśmy, iż w tej sytuacji nasza strategia, łącząca stabilność finansową i elastyczne reagowanie na wyzwania rynku, nie tylko skutecznie broni pozycji rynkowej Grupy, ale też ją wzmacnia. Konsekwentne wdrażanie Programu Poprawy Rentowności 2105/2016 oraz planu zmian w strukturze finansowania pozwolą nam na dalsze umacnianie naszych przewag konkurencyjnych” – powiedział Per Skoglund, czasowo wykonujący czynności Prezesa Zarządu Arctic Paper.

Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper (w tym wyniki Rottneros AB) w I kwartale 2016 r.

 

w tys. zł I kw. 2016 I kw. 2015 Zmiana (%) IV kw. 2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 778 560 771 103 1,0% 710 408
EBITDA 70 669 77 999 -9,4% 25 336
EBIT 41 377 50 959 -18,8% -5 623
ZYSK NETTO* 24 707 26 690 -7,4% -3 593
ZYSK NETTO 19 628 12 846 52,8% -65 440

 

Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper (z wyłączeniem wyników Rottneros AB) w I kwartale 2016 r.

 

w tys. zł I kw. 2016 I kw. 2015 Zmiana (%) IV kw. 2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 589 849 578 733 1,9% 524 984
EBITDA 30 787 26 037 18,2% 15 920
EBIT 10 843 6 861 58,0% -3 815
ZYSK NETTO* 1 541 -7 188 12 666
ZYSK NETTO -3 538 -21 032 -49 270

 

*wyniki z działalności kontynuowanej – Zarząd w raporcie bieżącym nr 10/2015 z 28 lipca poinformował, iż – w wyniku aktywnych poszukiwań nabywcy dla fabryki papieru Arctic Paper w Mochenwangen – jej wyniki zostały wyłączone ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz, zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wykazane odrębnie, jako działalność niekontynuowana.