Grupa AWBUD: nowe zlecenia o wartości 210 mln zł pozyskane w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2017

0

AWBUD, wyspecjalizowana grupa budowlana notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wypracowała w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. ponad 159 mln zł skonsolidowanych przychodów, kończąc okres rozliczeniowy z ujemnym wynikiem finansowym netto na poziomie 1,2 mln zł. Pomimo odnotowanych strat, sytuacja Grupy AWBUD jest stabilna. W ciągu trzech kwartałów br. AWBUD zawarł umowy na roboty budowlane o wartości 210 mln zł, a portfel zamówień na rok 2017 i kolejne lata kształtuje się na poziomie 290 mln zł.

Dominujący, bo blisko 84 proc., udział w strukturze przychodów Grupy AWBUD miał segment usług budowlano-montażowych, z którego tytułu Grupa uzyskała blisko 134 mln zł. W ramach tego obszaru, biorąc pod uwagę charakter realizowanych obiektów, główny udział w przychodach za pierwsze trzy kwartały 2017 roku miało budownictwo przemysłowe, z którego Grupa uzyskała ponad 68 mln zł. Ponad 50 mln zł wpływów AWBUD wypracował z realizacji zleceń dla budownictwa komercyjnego, w tym rewitalizacji, zaś z zamówień z obszaru ekologii i energetyki pochodzi dalsze ponad 13 mln zł przychodów.

Grupa AWBUD ze świadczenia usług instalacyjnych, stanowiących drugi segment jej działalności, wypracowała blisko 26 mln zł przychodów w okresie sprawozdawczym.

Ujemny wynik finansowy netto na poziomie 1,2 mln zł, uzyskany w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku, stanowi spadek wobec analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym Grupa AWBUD wypracowała zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. Segment usług budowlano-montażowych w pierwszych trzech kwartałach br. przyniósł Grupie dodatni wynik na poziomie 0,1 mln zł netto, zaś segment usług instalacyjnych wygenerował 1,3 mln zł straty.

Czynnikiem mającymi istotny wpływ na wynik netto, w relacji do okresu porównawczego, była niska marża brutto na kontraktach realizowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy AWBUD, na poziomie 2,2 proc. Znacznie niższa rentowność zleceń realizowanych przez Grupę jest wynikiem trudnej sytuacji na rynku podwykonawców i rosnącymi kosztami pracowników budowlanych. Wypracowany wynik skorelowany jest również z niższą od zakładanej sprzedażą, a przez to wyższym udziałem kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w przychodach o ok. 1,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.

Czytaj również:  Grupa Murapol zakontraktowała grunt przy ul. Pachońskiego w Krakowie za kwotę ok. 27,1 mln zł netto

– Silna konkurencja cenowa oraz niski wskaźnik rentowności netto to główne czynniki, które wpłynęły na kondycję i wyniki całej branży budowlanej. Taka niekorzystna sytuacja motywuje nas do większej koncentracji działalności na obszarach pozwalających uzyskiwać wyższe marże oraz atrakcyjniejsze warunki płatności. Efektem tego są kolejne kontrakty jakie podpisujemy na realizacje inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego. W bieżącym roku pozyskaliśmy sześć takich zleceń na łączną kwotę ponad 96 mln zł. – mówi Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD S.A. – Poza niekorzystną sytuacją na rynku, istotny wpływ na wynik wypracowany w ciągu trzech kwartałów tego roku miała niższa od zakładanej sprzedaż, będąca konsekwencją niewejścia w życie umowy na realizację zlecenia dotyczącego budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chabierowie, które odpowiadało za blisko 20 proc. planowanej na ten rok sprzedaży. – dodaje Michał Wuczyński.