Grupa Jaguar S.A. oczekuje dalszej poprawy wyników finansowych

0

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem nieruchomościami, budową domów oraz rewitalizacją kamienic, wypracowała w 2015 r. zysk netto w wysokości 57 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 1.930 tys. zł. Spółka zamierza kontynuować realizację strategii rozwoju i koncentrować swoją działalność na rewitalizacji nieruchomości.

Emitent zanotował w 2015 r. mocny wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu rdr., bowiem w 2014 r. ich wartość wynosiła 1.155 tys. zł. Warto również dodać, że w minionym roku Grupa Jaguar S.A. po raz pierwszy osiągnęła przychody we wszystkich trzech obszarach prowadzonej działalności, a więc sprzedaży nieruchomości gruntowych, domów rekreacyjnych oraz apartamentów w rewitalizowanych kamienicach. Dywersyfikacja segmentów biznesowych pozwala Spółce utrzymać wysoką płynność finansową oraz unikać sezonowości występującej w sprzedaży działek budowlanych. W 2015 r. Emitent dokonał również terminowego wykupu obligacji serii A oraz serii B, co potwierdza jego dobrą kondycję finansową.

„Wyniki finansowe Spółki za ostatni rok to po prostu rezultat konsekwentnej realizacji strategii biznesowej i ciągłe poszerzanie obszarów działania. Do tego modelu właśnie chcemy zmierzać, aby było możliwe osiąganie przychodów z kilku zdywersyfikowanych źródeł. W tym roku osiągniemy przychody ze sprzedaży apartamentów w Gdyni, domków w miejscowości Sznurki oraz prawdopodobnie ze sprzedaży kilku działek budowlanych. Nie chcemy natomiast zmieniać cen naszych działek budowlanych, gdyż jesteśmy przekonani, że ich wartość, szczególnie po przyjęciu nowej Ustawy o obrocie ziemią, powinna wzrosnąć.” – komentuje Robert Betka, Prezes Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

Podczas ZWZA Spółki zwołanego na dzień 21.06.2016 r. jej Akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Zarządu i kluczowych pracowników. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 1.000.000 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł: do 800.000 akcji dla Zarządu oraz do 200.000 akcji dla pozostałych pracowników i współpracowników Spółki. Warunkiem uzyskania przez Zarząd Grupy Jaguar S.A. prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Emitenta w którymkolwiek z lat 2016-2019 zysku netto na poziomie 400.000 zł, co będzie uprawniało do objęcia łącznie do 400.000 akcji. Gdy zysk netto Spółki wyniesie 600.000 zł to jej Zarząd będzie uprawniony do objęcia łącznie do 600.000 akcji. Z kolei w przypadku wypracowania przez Emitenta zysku netto w kwocie 800.000 zł Zarząd będzie posiadał uprawnienie do objęcia łącznie do 800.000 akcji. Inni pracownicy lub współpracownicy Spółki będą uprawnieni do objęcia akcji w przypadku wypełnienia założeń określonych przez jej Zarząd. Osoby obejmujące akcje w ramach Programu Motywacyjnego będą zobowiązane do zawarcia umowy lock-up na okres 18-tu miesięcy.

Czytaj również:  Columbus Energy S.A. złożyła prospekt emisyjny do KNF-u