Kupiec S.A. wypracował 5,39 mln zł zysku netto w 2015 r.

zysk

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, osiągnął 3.311 tys. zł zysku netto w 4 kw. 2015 r. przy przychodach sięgających 6.951 tys. zł. Emitent kontynuuje rozwój swoich dwóch segmentów biznesowych: spedycji oraz działalności inwestycyjnej.

 W 4 kw. 2014 r. Spółka poniosła stratę netto w wysokości 41 tys. zł, a jej sprzedaż wynosiła 5.976 tys. zł. Cały 2015 r. Kupiec S.A. zakończył rekordowym zyskiem netto na poziomie 5.392 tys. zł oraz przychodami o wartości 29.069 tys. zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 73 tys. zł i 23.094 tys. zł. Tak znacząca poprawa wyników finansowych była głównie rezultatem upublicznienia na rynku NewConnect Spółki BVT S.A., w której Emitent posiada 45,12% udziałów w kapitale zakładowym. Podmiot ten wypłacił także w 2015 r. dywidendę, a jej wartość brutto w przypadku Kupca wyniosła ponad 240 tys. zł. Spółka prowadzi również działania rozwojowe w zakresie segmentu spedycyjnego, który notuje regularny wzrost obrotów oraz generuje dodatni wynik finansowy.

„Rzeczywiście nie mamy co narzekać, bowiem debiut BVT S.A. na rynku NewConnect był jednym z lepszych w 2015 roku. BVT wspaniale się rozwija i ma wielkie perspektywy wzrostu. Po zyskach za 2014 r. na poziomie 800 tys. zł, rok 2015 spółka ta zakończyła zyskiem przekraczającym 2,2 mln zł. Dla Akcjonariuszy obejmujących akcje w ofercie prywatnej, debiut zakończył się 100% stopą zwrotu przy obrotach sięgających 3 mln zł  w pierwszych 90-ciu dniach. BVT wypłaca dywidendę, myśli o nowych rynkach i planuje emisję obligacji. Myślę, że jeszcze nie raz nas zaskoczy, pozytywnie oddziałując na wyniki finansowe Kupiec S.A. Druga spółka z grupy również wypłaciła nam dywidendę, więc obie inwestycje już się zwróciły, a co więcej przyniosły nam niebagatelny zysk. Planujmy już kolejne zakupy i myślę, że w przeciągu kilku miesięcy będziemy się mogli nimi pochwalić. Równie pozytywnie nastrajają wyniki wypracowane przez dział TSL. Obroty spedycji systematycznie rośną, zyski się stabilizują i przygotowujemy wydzielenie spedycji do osobnej spółki. Wszystko zmierza obecnie do zbudowania mocnej grupy wokół spółki inwestycyjnej Kupiec S.A.” – wyjaśnia Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Działalność inwestycyjna jest obecnie bardzo ważnym segmentem biznesowym dla Zarządu Spółki, bowiem pozwala ona na wypracowywanie niezwykle wysokich zysków. Emitent posiada również 23% udziałów w spółce WindykacjaPL Sp. z o.o., która przygotowuje się do procesu połączenia z BVT S.A. Kupiec S.A. zamierza konsekwentnie zwiększać skalę prowadzonych inwestycji kapitałowych poprzez budowanie, przejmowanie oraz rozwijanie już posiadanych spółek z branży finansowej oraz spedycyjnej. Rozwój działalności inwestycyjnej może przyczynić się do reorganizacji struktury Spółki, co z kolei powinno korzystnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.

Długoterminowym celem Spółki jest osiągnięcie przez nią w latach 2016-2017 rocznych przychodów w segmencie spedycyjnym na poziomie 50 mln zł. W tym celu w styczniu 2016 r. Kupiec S.A. zawarł umowę zwiększająca wartość finansowania zakupu usług spedycyjnych od podwykonawców o 1 mln zł. Emitent zapoczątkował tym Samym realizację strategii skracania terminów płatności dla swoich przewoźników. Pozyskane środki zostały w całości przeznaczone na nowy program Szybkiej Płatności, który spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród przewoźników, co przełożyło się na zwiększenie ilości podstawianych przez przewoźników zestawów TIR. Zdaniem Zarządu Spółki nowa atrakcyjna oferta dla podwykonawców pozwoli jej zwiększać przychody oraz poprawiać osiągane rentowności z uwagi na skrócenie czasu oczekiwania przez przewoźników na zapłatę.

„Nasz dział spedycji dynamicznie się rozwija z celem do osiągnięcia 50 mln zł obrotów do końca 2017 roku. Również proces wydzielenia działalności TSL do osobnego podmiotu coraz szybciej dojrzewa. Myślę, że jeszcze w pierwszej połowie roku będę mógł o tym zakomunikować. Ważnym celem na ten kwartał jest także sfinalizowanie połączenia BVT i WindykacjaPL. Spółki bardzo ściśle współpracowały w dotychczasowej działalności i stad pomysł, aby je połączyć, przez co powstanie mocna i komplementarna firma windykacyjna. Osiągnięcia BVT są bardzo dobrze znane. Natomiast WindykacjaPL dokłada do tego doświadczenie w windykacji masowej, listownej, sądowej i bezpośredniej, a także całkiem spore referencje w zakresie przetargów publicznych. Nowy podmiot po połączeniu będzie samodzielną firmą windykacyjną z dużym zapleczem doświadczenia i zasobami wierzytelności do windykacji w kwocie blisko 90 mln zł. Wszystkie te posunięcia mają na celu uporządkowanie spółek w grupie, tak aby wizerunek Kupiec S.A. był spójny z prowadzoną działalnością inwestycyjną, ukierunkowaną na zakup i rozwijanie spółek w grupie.” – dodaje Prezes Wróblewski.