MURAPOL publikuje prospekt i i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
Nikodem Iskra, prezes Murapol SA

Murapol, jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, opublikował prospekt w celu przeprowadzenia przez jego większościowego akcjonariusza oferty publicznej akcji Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Bazowa oferta obejmuje do 10.200.000 istniejących akcji, stanowiących do 25% kapitału zakładowego Spółki. Cena maksymalna akcji dla inwestorów indywidualnych wynosi 35 zł za jedną akcję. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty, ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych, ostateczna cena akcji dla inwestorów instytucjonalnych oraz ostateczna liczba akcji oferowanych zostaną ustalone 6 grudnia br.

– Rozpoczęcie oferty publicznej akcji Spółki to ważny krok w drodze Grupy Murapol na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Inwestorzy mają możliwość zainwestowania w spółkę będącą jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, spółkę o ciekawym modelu biznesowym i wypracowanym przez ponad 22 lata działalności specjalistycznym know-how oraz szerokim portfolio zrealizowanych inwestycji nieruchomościowych. Grupa Murapol to najbardziej zdywersyfikowany geograficznie deweloper mieszkaniowy w Polsce, posiadający duży aktywny bank ziemi oraz potencjał wzrostu, zarówno w segmencie sprzedaży mieszkań klientom detalicznym, jak i w rozwijającym się sektorze PRS. Skuteczny i skalowalny model działalności oraz stabilne wyniki operacyjne i finansowe przekładają się na możliwości regularnej wypłaty dywidendy. Naszym celem jest dalszy zrównoważony rozwój oraz utrzymanie silnej pozycji w branży nieruchomościowej w Polsce. Uważam, że dla inwestorów giełdowych Murapol będzie przykładem połączenia spółki wzrostowej i dywidendowej – powiedział Nikodem Iskra, prezes Grupy Murapol.

Najważniejsze informacje dotyczące oferty publicznej akcji Murapol S.A. („Oferta”):

 • W ramach Oferty większościowy akcjonariusz Murapol S.A. („Spółka”), tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”), podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management („Ares”), wiodącego globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi, zamierza sprzedać do 10.200.000 istniejących akcji, stanowiących do 25% kapitału zakładowego Spółki.
 • W przypadku, gdy Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Współkoordynatorami, uzna popyt inwestorów za odpowiedni, może zwiększyć liczbę oferowanych akcji o nie więcej niż 4.080.000 akcji. Oznacza to, że Oferta może objąć maksymalnie 14.280.000 akcji, stanowiących do 35% kapitału zakładowego Spółki.
 • Oferta obejmuje wyłącznie sprzedaż istniejących akcji Spółki.
 • Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej przeprowadzanej na terytorium Polski na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez KNF, skierowanej do polskich inwestorów indywidualnych i wybranych inwestorów instytucjonalnych na zasadach określonych w prospekcie.
 • Akcje mogą zostać również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami.
 • Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje Spółki od 28 listopada do 5 grudnia 2023 r. Zapisy będą przyjmowane przez szerokie konsorcjum detaliczne. Szczegółowa lista punktów obsługi klienta członków konsorcjum detalicznego, w których przyjmowane będą zapisy na akcje Spółki, zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki (https://murapol.pl/relacje-inwestorskie/oferta-publiczna).
 • Inwestorzy indywidualni będą składać zapisy po cenie maksymalnej wynoszącej 35 zł za jedną akcję („Cena Maksymalna”). Pojedynczy zapis może opiewać na co najmniej 50 akcji i maksymalnie 200.000 akcji. Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
 • Spółka zakłada wypłatę w 2024 roku dywidendy (w formie dywidendy oraz zaliczki na poczet dywidendy) w kwocie co najmniej 200 mln zł[1].
 • Ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, a także ostateczna liczba akcji oferowanych w Ofercie, zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, przy czym ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna.
 • Intencją Akcjonariusza Sprzedającego oraz Globalnych Współkoordynatorów jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 10%–15% akcji oferowanych. W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy inwestorzy indywidualni, będzie większa niż ostateczna liczba akcji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.
 • Zarząd Spółki oraz niektórzy członkowie Rady Nadzorczej zadeklarowali zamiar nabycia akcji Spółki w Ofercie. W szczególności:
  • Nikodem Iskra, Iwona Sroka i Przemysław Kromer zamierzają nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 0,25% kapitału zakładowego Spółki;
  • Maciej Dyjas oraz Nebil Şenman, za pośrednictwem współkontrolowanej spółki Hampont sp. z o.o., nabędą akcje stanowiące łącznie około 5% kapitału zakładowego Spółki;
  • Piotr Fijołek zamierza nabyć akcje stanowiące około 0,2% do 0,25% kapitału zakładowego Spółki.
 • Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A., Pekao Investment Banking S.A., Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander S.A. pełnią rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu. Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz Współprowadzącego Księgę Popytu i Menadżera Stabilizującego. Erste Securities Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełnią również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej. Niezależnym doradcą finansowym Spółki w związku z Ofertą jest Rothschild & Co Polska sp. z o.o.
 • Murapol zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich istniejących akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
 • W związku z Ofertą Akcjonariusz Sprzedający powołał Biuro Maklerskie Pekao do pełnienia roli menadżera stabilizującego w celu umożliwienia dokonywania działań stabilizujących cenę rynkową akcji Spółki poprzez nabywanie akcji Spółki na GPW. Jeśli zostaną spełnione warunki określone w Prospekcie, działania stabilizacyjne będą mogły objąć nie więcej niż 10% ostatecznej liczby akcji oferowanych i będą mogły być dokonywane jedynie w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki (włącznie).
 • Spółka, Akcjonariusz Sprzedający, jak również członkowie Zarządu oraz określeni członkowie Rady Nadzorczej w odniesieniu do akcji Spółki, które będą posiadać po przeprowadzeniu Oferty, zobowiązali się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji Spółki od daty zobowiązania do upływu okresu 360 dni (a w przypadku Hampont 540 dni) od dnia pierwszego notowania akcji Spółki, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami (umowy lock-up).

Przewidywany harmonogram Oferty:

27 listopada 2023 r. publikacja prospektu
27 listopada – 5 grudnia 2023 r. proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
28 listopada – 5 grudnia 2023 r. okres przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
6 grudnia 2023 r. publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
13 grudnia 2023 r. przydział akcji oferowanych
13 grudnia 2023 r. przewidywany termin rejestracji akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych
około 15 grudnia 2023 r. oczekiwany dzień pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym GPW

 

[1] Pod warunkiem że nie istnieją żadne nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne lub znaczące potrzeby kapitałowe, jak również pod warunkiem pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego (jeśli i w zakresie, w jakim będzie to wymagane) oraz z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych; część z zysku za 2023 rok płatna w pierwszej połowie 2024 roku, a pozostała część w formie zaliczki na poczet dywidendy za 2024 rok płatna w czwartym kwartale 2024 roku.