NIK krytycznie o funkcjonowaniu wybranych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji

0

NIK ocenia negatywnie funkcjonowanie czterech skontrolowanych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji. Wyniki kontroli świadczą o regresie w stosunku do stanu stwierdzanego w kontrolach przeprowadzanych przez NIK w Wydziałach Promocji w latach 2011-2012.Kontrola ujawniła również bieżące nieprawidłowości w działalności Wydziałów, przede wszystkim w planowaniu zadań merytorycznych, bowiem wszystkie skontrolowane Wydziały sporządzały plany promocji bez konsultacji z przedsiębiorcami czy choćby krajowymi instytucjami, zaangażowanymi w promocję gospodarczą Polski. Z tego też powodu przewidziane do realizacji przedsięwzięcia nie odpowiadały potrzebom polskich przedsiębiorców i nie mogły przynieść zamierzonych efektów.

Wyniki kontroli NIK w czterech Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji (w Paryżu, Bernie, Dżakarcie i Abu Dhabi) wskazują na poważne nieprawidłowości w działalności Wydziałów – zarówno w realizacji zadań merytorycznych, jak i w gospodarce finansowej. Do wskazanych przez NIK nieprawidłowości dochodziło, chociaż istniały ścisłe procedury i przepisy regulujące funkcjonowanie Wydziałów, począwszy od ich organizacji, poprzez planowanie i realizację działalności promocyjnej, rozbudowaną sprawozdawczość, aż do powszechnie obowiązujących zasad wykonywania budżetu, wzmocnionych wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi niektórych aspektów gospodarki finansowej (zarządzanie lokalami mieszkalnymi, pokojami gościnnymi, środkami transportu, rozliczanie kosztów leczenia uprawnionych pracowników oraz edukacji ich dzieci etc.). Wyniki kontroli NIK świadczą też o regresie w stosunku do stanu stwierdzanego w kontrolach przeprowadzanych w Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji w latach 2011-2012.Kontrola potwierdziła także  Wyniki kontroli generalnie potwierdziły aktualność problemów sygnalizowanych już w Informacji o wynikach kontroli Promocji gospodarczej Polski.

Przyczyny niektórych nieprawidłowości leżały poza Wydziałami. Kierownicy Wydziałów nie mieli np. uprawnień do kształtowania wewnętrznej struktury organizacyjnej swoich jednostek, w tym np. do podziału zadań pomiędzy poszczególnych pracowników. Ponadto kierownicy mogli jedynie wnioskować o doprowadzenie stanu zatrudnienia swoich Wydziałów do zgodności regulaminami i planować odpowiednie na ten cel środki. W ślad za akceptacją planów finansowych nie zawsze jednak następowały stosowne decyzje kadrowe Ministra Gospodarki (a następnie Ministra Rozwoju). W efekcie zdarzało się, że kierownicy Wydziałów, pozbawieni uprawnień do kształtowania wewnętrznej organizacji pracy, dla zapewnienia realizacji zadań w warunkach niepełnych obsad personalnych i niestabilności zatrudnienia, powierzali pracownikom obowiązki niezwiązane z zajmowanymi przez nich stanowiskami, naruszając tym samym przepisy regulaminów.

Czytaj również:  Polskie dzieci chcą uprawiać sport. 20 tys. filmów z treningami i 35 tys. spalonych kalorii w akcji Drużyna Energii

Zasadnicze jednak nieprawidłowości, dotyczące merytorycznej działalności Wydziałów, spowodowane były na ogół przyczynami leżącymi po stronie personelu Wydziałów, a zwłaszcza ich kierowników. Mowa tu o planowaniu zadań promocyjnychbez należytej analizy ich celowości, realizacji przedsięwzięć o wątpliwej wartości promocyjnej, podejmowaniu decyzji finansowych bez właściwego rozeznania potrzeb Wydziału, nieprzestrzeganiu przepisów regulujących gospodarkę finansową Wydziałów oraz udzielanie zamówień publicznych.